هنرستان

برچسب ها

مطالب مرتبط با هنرستان

1397 تیر

برنامه و کتاب‌های درسی رشته «شبکه و نرم‌افزار رایانه»

برنامه و کتاب‌های درسی رشته «گرافیک»

نکته‌های مهم «خاک» از رشته «نقشه‌کشی معماری» دهم هنرستان

فهرست مطالب نکات مهم درسی هنرستان در سایت کانون

کولر خودرو چگونه کار می‌کند؟

نکته‌های مهم «حسابداری دریافت‌ها» از رشته حسابداری دهم

نکته‌های مهم «حسابداری خرید کالا» از رشته حسابداری دهم هنرستان

نکته‌های مهم «کلیات» حسابداری از دانش فنی پایه دهم هنرستان

نکته‌های مهم «عکاسی و کاربردهای آن» رشته «گرافیک» دهم هنرستان

نکته‌های مهم «سپیده دم هنر و تمدن فلات ایران» رشته «گرافیک»

نکته‌های مهم «مبانی هنرهای تجسمی» از «گرافیک» دهم هنرستان

نکته‌های مهم از فصل 1 «دانش فنی پایه» رشته «تربیت بدنی» دهم

نکته‌های مهم پودمان 1 «پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی و . . .»

نکته‌های مهم پودمان 1 «تولید محتوای الکترونیک» کامپیوتر دهم

نکته‌های مهم پودمان‌های 1 و 2 دانش فنی پایه کامپیوتر دهم

نکته‌های مهم «تصویر سه‌بعدی ایزومتریک» از ترسیم فنی

عناوین پودمان‌های درس‌های شایستگی فنی «معماری داخلی» دوازدهم

عناوین پودمان‌های درس‌های شایستگی فنی رشته فتوگرافیک دوازدهم

عناوین پودمان‌های درس‌های شایستگی فنی «طراحی و دوخت» دوازدهم

عناوین پودمان‌های درس‌های شایستگی فنی رشته پویانمایی دوازدهم

1397 خرداد

تمرین‌هایی از «آشنایی با نماهای احجام» از ترسیم فنی

نکته‌های مهم «ترسیم درست به کمک خط‌کش تی» از ترسیم فنی

نکته‌های مهم «اشل» از ترسیم فنی

عناوین پودمان‌های درس‌های شایستگی فنی مکانیک خودرو دوازدهم

عناوین پودمان‌های درس‌های شبکه و نرم‌‌افزار رایانه دوازدهم

عناوین پودمان‌های درس‌های شایستگی فنی رشته ساختمان دوازدهم

عناوین پودمان‌های درس‌های شایستگی فنی رشته حسابداری دوازدهم

عناوین پودمان‌های درس‌های شایستگی فنی رشته تربیت بدنی دوازدهم

عناوین پودمان‌های درس‌های شایستگی فنی رشته الکتروتکنیک دوازدهم

عناوین پودمان‌های درس‌های شایستگی فنی رشته الکترونیک دوازدهم

بیشتر