برچسب

مطالب مرتبط با منابع مطالعاتی

منابع مطالعاتی

۱۳۹۶ آذر

منابع مطالعاتی و تعادل

بررسی علت استفاده از وسایل کمک‌آموزشی

بهترین روش انتخاب منابع

کتاب‌های کمک‌آموزشی

یک کتاب شامل چندین درس

منابع مطالعاتی مناسب خود را داشته باشید

اهمیت منابع کمک‌درسی

۱۳۹۶ آبان

منبع مطالعه‌ی مناسب از فردی به فرد دیگر متفاوت است

بهترین منبع

بهترین ابزار برای موفقیت

چک‌لیست موفقیت در ابتدای سال

انتخاب منابع مطالعاتی

۱۳۹۶ مهر

منابع مطالعاتی

کتاب‌های آبی، کتاب‌های سه‌سطحی

این یک واقعیت است...!

۱۳۹۶ شهریور

کتاب درسی یا کمک‌درسی؟!

انتخاب صحیح منابع

پایه‌ی نهم و دغدغه‌ی آزمون مدارس برتر

۱۳۹۶ تیر

مناسب‌ترین منبع برای ریاضی از نگاه رتبه 68 کنکور 95

منابع دوران تورق سریع

۱۳۹۶ خرداد

ارتباط معنادار قانون 20 - 80 و کتاب 500 سؤال پرمراجعه

کتاب در یک نگاه برای کنکوری‌ها

۱۳۹۶ اردیبهشت

بهترین کتاب از نگاه رتبه‌های یک‌رقمی سال 95 (7)

بهترین کتاب از نگاه رتبه‌های یک‌رقمی سال 95 (6)

بهترین کتاب از نگاه رتبه‌های یک‌رقمی سال 95 (5)

بهترین کتاب از نگاه رتبه‌های یک‌رقمی سال 95 (4)

بهترین کتاب از نگاه رتبه‌های یک‌رقمی سال 95 (3)

بهترین کتاب از نگاه رتبه‌های یک‌رقمی سال 95 (2)

بهترین کتاب از نگاه رتبه‌های یک‌رقمی سال 95 (1)

یک دفترچه‌ی روزانه برای یادگیری به همراه داشته باشید

بیشتر