منابع مطالعاتی

برچسب ها

مطالب مرتبط با منابع مطالعاتی

1396 بهمن

ویژگی‌های کتاب‌های سبز

چند کلیدواژه برای مهندسی منابع مطالعاتی

زرد عمومی منبع بسیار خوبی برای درس‌های عمومی

زرد عمومی، چرا و چگونه؟

موفقیت با کتاب‌های شناسنامه‌دار به دست می‌آید

مهندسی منابع با کتاب زرد عمومی

1396 آذر

منابع مطالعاتی و تعادل

بررسی علت استفاده از وسایل کمک‌آموزشی

بهترین روش انتخاب منابع

کتاب‌های کمک‌آموزشی

یک کتاب شامل چندین درس

منابع مطالعاتی مناسب خود را داشته باشید

اهمیت منابع کمک‌درسی

1396 آبان

منبع مطالعه‌ی مناسب از فردی به فرد دیگر متفاوت است

بهترین منبع

بهترین ابزار برای موفقیت

چک‌لیست موفقیت در ابتدای سال

انتخاب منابع مطالعاتی

1396 مهر

منابع مطالعاتی

کتاب‌های آبی، کتاب‌های سه‌سطحی

این یک واقعیت است...!

1396 شهریور

کتاب درسی یا کمک‌درسی؟!

انتخاب صحیح منابع

پایه‌ی نهم و دغدغه‌ی آزمون مدارس برتر

1396 تیر

مناسب‌ترین منبع برای ریاضی از نگاه رتبه 68 کنکور 95

منابع دوران تورق سریع

1396 خرداد

ارتباط معنادار قانون 20 - 80 و کتاب 500 سؤال پرمراجعه

کتاب در یک نگاه برای کنکوری‌ها

1396 اردیبهشت

بهترین کتاب از نگاه رتبه‌های یک‌رقمی سال 95 (7)

بهترین کتاب از نگاه رتبه‌های یک‌رقمی سال 95 (6)

بیشتر