آمار از ریاضی 2 يازدهم تجربي
يازدهم تجربي     دبیر : علی هاشمی