معما و چیستان

ماز-3

8 فروردین

ماز-2

7 فروردین

ماز-1

6 فروردین

هوش تصویری

5 فروردین

سؤال هوش-2

4 فروردین
حد و پیوستگی از ریاضی 2 يازدهم تجربي
يازدهم تجربي     دبیر : علی هاشمی