کتاب

درس دوم - پر پرواز از دین و زندگی 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : محمد رضایی بقا