آشنایی به رشته های هنرستان

اقسام استدلال استقرایی از منطق دهم انسانی
دهم علوم انسانى     دبیر : محمود فخوری