نوروز 96
روش های یادگیری

مرور چیست؟

4 شهریور
گراف ها و کاربردهای آن از گسسته
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم ریاضی)
دبیر : حسین تباره