نهم

کیهان، زادگاه الفبای هستی از شیمی دهم
دهم رياضى     دبیر : ساسان اسماعیل پور