جلفا

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر جلفا


صادقیان ایری سفلی محسن

صادقیان ایری سفلی محسن

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
داودی الشن

داودی الشن

مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
میرنقی زاده میرمیلاد

میرنقی زاده میرمیلاد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
طایفه حسینی مهدی

طایفه حسینی مهدی

مهندسي برق|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
ذاکری علی

ذاکری علی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اقازاده امیرمحمد

اقازاده امیرمحمد

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
احمدی علمداری امین

احمدی علمداری امین

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی