اهر

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر اهر

اصغری‌ طایفه‌عمله مهدی

اصغری‌ طایفه‌عمله مهدی

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
بابائی ابوالفضل

بابائی ابوالفضل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شیری محمد

شیری محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
نجفی نغمه

نجفی نغمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
یوسفی چرچلو صابر

یوسفی چرچلو صابر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
بهمرام سارا

بهمرام سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نوروزی فرزانه

نوروزی فرزانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
محمودی فاطمه

محمودی فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
بابالو سجاد

بابالو سجاد

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ابراهیمی ساناز

ابراهیمی ساناز

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
علی‌پور حسن

علی‌پور حسن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
بالازاده رقیه

بالازاده رقیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
واقف شهرزاد

واقف شهرزاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
گلستانی حسین

گلستانی حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ابراهیم‌پور زهرا

ابراهیم‌پور زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
جانباز شیما

جانباز شیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
رضائی علی

رضائی علی

مهندسي برق|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سلیمانی علی

سلیمانی علی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
اسدی یوسف

اسدی یوسف

مهندسي معدن|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
عطایی آلمانقدیم هادی

عطایی آلمانقدیم هادی

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
قطعی مبین

قطعی مبین

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
رستمی مجید

رستمی مجید

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عباسی حانیه

عباسی حانیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حیدری علی

حیدری علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
مشرفی علی

مشرفی علی

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
دوستی انسیه

دوستی انسیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
ازهری رضا

ازهری رضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

10سال کانونی / 157 آزمون

تجربی
رزمجو اسما

رزمجو اسما

مهندسي برق|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
فتحی فرزاد

فتحی فرزاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

6سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
اسمعیل نژاد زهرا

اسمعیل نژاد زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
تیمور پور امیر رضا

تیمور پور امیر رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فضلی زهرا

فضلی زهرا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
خیری عبدالجبار علی

خیری عبدالجبار علی

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نجف پور فرهاد

نجف پور فرهاد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
قرداشخانی مهسا

قرداشخانی مهسا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

7سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
ستارپور اصغر

ستارپور اصغر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
علمی بلویردی زهرا

علمی بلویردی زهرا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
اسدپور الهه

اسدپور الهه

صنايع دستي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

هنر
مفیدی‌فر الهه

مفیدی‌فر الهه

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
مهدوی‌پور فاطمه

مهدوی‌پور فاطمه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
میرزائی کاسین مهدی

میرزائی کاسین مهدی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رستم پور محمد

رستم پور محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
سلطانی رضا

سلطانی رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
کریمی عرفان

کریمی عرفان

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احمدی آقبلاغ سمانه

احمدی آقبلاغ سمانه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اندابی آیدا

اندابی آیدا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مردانی عرفان

مردانی عرفان

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 62 آزمون

زبان
تاج‌الدینی طنین

تاج‌الدینی طنین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
عباس‌زاده امین

عباس‌زاده امین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
صائمی مریم

صائمی مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
شبانی خضرکندی امیررضا

شبانی خضرکندی امیررضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
مقدم‌فرد فاطمه

مقدم‌فرد فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قلیزاده رضا

قلیزاده رضا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
آذرنیا حامد

آذرنیا حامد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ابراهیمی زینب

ابراهیمی زینب

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
درفشی سیما

درفشی سیما

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
آخش علیرضا

آخش علیرضا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
یاری سمانه

یاری سمانه

مهندسي شيمي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نور محمدی آذر علی

نور محمدی آذر علی

مهندسي برق|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محمدزاده هوراندی شبنم

محمدزاده هوراندی شبنم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
بهروان امین

بهروان امین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بناب | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
جعفری نهار محمد

جعفری نهار محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بابائی صومعه دل فاطمه

بابائی صومعه دل فاطمه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
جوانی فاطمه

جوانی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
دلخوش ریحانی امین

دلخوش ریحانی امین

گياه پزشکي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حیدری مهدی

حیدری مهدی

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
علمی مریم

علمی مریم

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

9سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
بدری فاطمه

بدری فاطمه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
علی‌زاده سمانه

علی‌زاده سمانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ایمانی فائزه

ایمانی فائزه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
جعفری زهرا

جعفری زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
مصباحی عرفان

مصباحی عرفان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
فرضعلی زاده فاطمه

فرضعلی زاده فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
علیزاده فرشته

علیزاده فرشته

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دامن آبادی علی

دامن آبادی علی

مهندسي معدن|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمود زاده مرتضی

محمود زاده مرتضی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
اسدپور مهرداد

اسدپور مهرداد

اقتصاد|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
اصغری رضا

اصغری رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
رحیم پور فاطمه

رحیم پور فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نوری اصل علیر ضا

نوری اصل علیر ضا

مترجمي زبان عربي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
رضائی آلمانقدیم مرجان

رضائی آلمانقدیم مرجان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سقندلی صنم

سقندلی صنم

مطالعات خانواده|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
خسروی میثم

خسروی میثم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محرم زاده رضا

محرم زاده رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدی امیررضا

محمدی امیررضا

تاريخ|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
تهرانچی پوریا

تهرانچی پوریا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سلمانی فرشته

سلمانی فرشته

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
علی زاده سینا

علی زاده سینا

علوم قران وحديث|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
رضائی محمد

رضائی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
کریمی دنیا

کریمی دنیا

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قهرمانی فاطمه

قهرمانی فاطمه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خدیوی الناز

خدیوی الناز

علوم وصنايع غذايي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اکبرزاده نگین

اکبرزاده نگین

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
بخت آور زهرا

بخت آور زهرا

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
خلجی طناز

خلجی طناز

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سلمان زاده مسقران سجاد

سلمان زاده مسقران سجاد

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نظری سینا

نظری سینا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر-تبريز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نیک‌کار پری‌چهر

نیک‌کار پری‌چهر

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی