نقده

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر نقده

قادری گوران اباد رضا

قادری گوران اباد رضا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
مهدی زاده فاطمه

مهدی زاده فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
خلیلی سینا

خلیلی سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
زوار محمدرضا

زوار محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
داننده فاطمه

داننده فاطمه

حقوق|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
صیامی کوزه گرانی علی

صیامی کوزه گرانی علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
اسکندرزاده امیرحسین

اسکندرزاده امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
پروین روح اله

پروین روح اله

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
پژومان فائزه

پژومان فائزه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
حیدری سیمین

حیدری سیمین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مریدی قره موسی الپای

مریدی قره موسی الپای

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
جعفری نساء

جعفری نساء

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
فضلی علیرضا

فضلی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
پریزاد متین

پریزاد متین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
بکزاد فاطمه

بکزاد فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

8سال کانونی / 125 آزمون

تجربی
امیرفلاحی مریم

امیرفلاحی مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | محروم-بومي آذربايجان غربي

6سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
امین پور زهرا

امین پور زهرا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
حسینی رامین

حسینی رامین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

4سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
شاپور عرفان

شاپور عرفان

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ابراهیمی معصومه

ابراهیمی معصومه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
محمدیان زهرا

محمدیان زهرا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
ابراهیم زاده برهان

ابراهیم زاده برهان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
واحد مهدی

واحد مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
رحیم زاده حسن

رحیم زاده حسن

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
ابراهیمی کوثر

ابراهیمی کوثر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
جهانگرد علی رضا

جهانگرد علی رضا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
طریقی امیرحسین

طریقی امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
ابراهیمی مرام فاطمه

ابراهیمی مرام فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
جلودار سودا

جلودار سودا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خان محمدی مریم

خان محمدی مریم

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نصیریان میاندوآب ساناز

نصیریان میاندوآب ساناز

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

6سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
تیمورزاد ارشیا

تیمورزاد ارشیا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ایمانی فر حسین

ایمانی فر حسین

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
احمدی میلاد

احمدی میلاد

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رادمهر زهرا

رادمهر زهرا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
عباسی خلخانه علی

عباسی خلخانه علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خدادادی هژار

خدادادی هژار

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
برین مینا

برین مینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
داداش پور فائزه

داداش پور فائزه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
محمدزاده هانیه

محمدزاده هانیه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سیدکریمی محمد

سیدکریمی محمد

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اسکندری امینلوئی فاطمه

اسکندری امینلوئی فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

6سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
حسنی نژاد علی

حسنی نژاد علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حلاج نقدهی ریزان

حلاج نقدهی ریزان

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

6سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
اکبری یاسمن

اکبری یاسمن

مديريت مالي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
حاجی احمدیان چشمه گل عبدالعزیز

حاجی احمدیان چشمه گل عبدالعزیز

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
قصاب نقدهی سارا

قصاب نقدهی سارا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
کریمی نگین

کریمی نگین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

7سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
محمدی نقده امیرحسین

محمدی نقده امیرحسین

ميکروبيولوژي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نصیری فسندوز عاطفه

نصیری فسندوز عاطفه

علوم سياسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
اسماعیلی سیدمهدی

اسماعیلی سیدمهدی

علوم ورزشي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
ولی پور مریم

ولی پور مریم

زيست شناسي جانوري|دانشگاه تبريز | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
قلی فام علی

قلی فام علی

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
علی بابایی رضا

علی بابایی رضا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رحمن پور شادی

رحمن پور شادی

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
روحی شیراز کوثر

روحی شیراز کوثر

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

6سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
غفوری چیانه محمدامین

غفوری چیانه محمدامین

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
جعفری زنجیرآباد مهدی

جعفری زنجیرآباد مهدی

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حیدری پردیس

حیدری پردیس

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

6سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
خدابنده محیا

خدابنده محیا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدنژادی زهرا

محمدنژادی زهرا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رحیمی حاج فیروزی آیلار

رحیمی حاج فیروزی آیلار

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فضلی رقیه

فضلی رقیه

ميکروبيولوژي|دانشگاه مراغه | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
امیرعشایری سینا

امیرعشایری سینا

شيمي کاربردي|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدنژاد رضا

محمدنژاد رضا

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اعزاز سمیرا

اعزاز سمیرا

مديريت دولتي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رسولی مهران

رسولی مهران

شيمي کاربردي|دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سلدوزیان رضا

سلدوزیان رضا

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
زایر سینا

زایر سینا

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
یوسفی توپوزآبادی محسن

یوسفی توپوزآبادی محسن

گياه پزشکي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رحیمی ایدا

رحیمی ایدا

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
میرسیدی محمد

میرسیدی محمد

زيست فناوري|دانشگاه مراغه | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فردوسی فرناز

فردوسی فرناز

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
توابع لگاریتمی از ریاضی 2 يازدهم تجربي
يازدهم تجربي     دبیر : امیر حسین امینی