خوي

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر خوي


ثابت سبا

ثابت سبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
نمازی آرمان

نمازی آرمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
محمدنقی زاده مهسا

محمدنقی زاده مهسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
غفاری فاطمه

غفاری فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
مندالو لیلا

مندالو لیلا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
حسینی میرمحمد

حسینی میرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
ابراهیم پور نگین

ابراهیم پور نگین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
فخری فاطمه

فخری فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
جاویدنیا محمدمهدی

جاویدنیا محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

8سال کانونی / 153 آزمون

تجربی
حسین پورچورس فاطمه

حسین پورچورس فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
سیدمردانی نگین

سیدمردانی نگین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
گل صنملو مائده

گل صنملو مائده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
خلیل لو حامد

خلیل لو حامد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
علیخانی حسین

علیخانی حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
حسینی زینب

حسینی زینب

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
جلیلی علی

جلیلی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
عبادی علینظر علی

عبادی علینظر علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
رشیدنیا فاطمه

رشیدنیا فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

8سال کانونی / 145 آزمون

تجربی
حسنلو علی

حسنلو علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حسین نژاد محمد

حسین نژاد محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
شری زاده میلاد

شری زاده میلاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

5سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
پورقلی مهدی

پورقلی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
چراغی رضا

چراغی رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

9سال کانونی / 165 آزمون

تجربی
رحیم اوغلی امیرحسین

رحیم اوغلی امیرحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
همدمی کیمیا

همدمی کیمیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
سامعی محمدرضا

سامعی محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
سیدصدقیانی سیما

سیدصدقیانی سیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زینالی سالار

زینالی سالار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
بازرگان مهدی

بازرگان مهدی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
قاسم خانی معصومه

قاسم خانی معصومه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول

6سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
عبدالهی علی

عبدالهی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول

6سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
علمداری سارا

علمداری سارا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
اویسی امیرعلی

اویسی امیرعلی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان

7سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
نهضتی سهیل

نهضتی سهیل

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
محبوبی یوسف

محبوبی یوسف

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
شجاعت دوست زهرا

شجاعت دوست زهرا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
قرالو یاسین

قرالو یاسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
شیخلو ثنا

شیخلو ثنا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
راد مهدیه

راد مهدیه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خاکپراقی علی

خاکپراقی علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | محروم-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
صوفیانی مهدی

صوفیانی مهدی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
ذاکری آنیتا

ذاکری آنیتا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
زریاب پگاه

زریاب پگاه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
کلب خانی کوثر

کلب خانی کوثر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

6سال کانونی / 118 آزمون

تجربی
سیداسماعیلی نازنین

سیداسماعیلی نازنین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
الیاسلو احسان

الیاسلو احسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
رضائی سودا

رضائی سودا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | محروم-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
جاودان حافظ

جاودان حافظ

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

7سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
اشرفی نیا رضا

اشرفی نیا رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

8سال کانونی / 127 آزمون

تجربی
زاهدیان مریم

زاهدیان مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | محروم-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
علیزاده حسین

علیزاده حسین

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
درستی امیررضا

درستی امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | محروم-بومي آذربايجان غربي

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
کریمی مریم

کریمی مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | محروم-بومي آذربايجان غربي

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
کریم لو ساناز

کریم لو ساناز

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
زینالی فاطمه

زینالی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
حیدری محمد

حیدری محمد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

6سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
فیروزیان دانیال

فیروزیان دانیال

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

6سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
خادمی علی

خادمی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فتحی نیما

فتحی نیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

8سال کانونی / 131 آزمون

تجربی
سبحان وردی امیرمحمد

سبحان وردی امیرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
شکارلو معین

شکارلو معین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
ورمزیار شیرین

ورمزیار شیرین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
چغندرچی علی

چغندرچی علی

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
کفیلی زهرا

کفیلی زهرا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
سید خلیل اللهی صبا

سید خلیل اللهی صبا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | روزانه

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
ذیحق مینا

ذیحق مینا

ساخت پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رضانژاد امیرحسین

رضانژاد امیرحسین

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
صالحین شادی

صالحین شادی

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمودپوراقدم سارا

محمودپوراقدم سارا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تبريز | روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
حاجی علمحمدلو مهیار

حاجی علمحمدلو مهیار

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
ادهمی الهه

ادهمی الهه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صمدزاده هما

صمدزاده هما

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
رحمانی محمدامین

رحمانی محمدامین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
موسوی محیا

موسوی محیا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

8سال کانونی / 136 آزمون

تجربی
علی زاده امیررضا

علی زاده امیررضا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
کاردان افشین

کاردان افشین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عالی زاده مرضیه

عالی زاده مرضیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
دبیری علی

دبیری علی

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

6سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
خلخالی امیرمحمد

خلخالی امیرمحمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
تن آسا علی

تن آسا علی

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پناهیان محمدجواد

پناهیان محمدجواد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
شیرزاد هادی

شیرزاد هادی

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
رستملو امیرحسین

رستملو امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمودی نیلوفر

محمودی نیلوفر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
کرلو نسترن

کرلو نسترن

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رستمی قراعینی مائده

رستمی قراعینی مائده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
تقی زاده محسن

تقی زاده محسن

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
امینی عطا

امینی عطا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
محسنی محمدرضا

محسنی محمدرضا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
بابانژاد کوثر

بابانژاد کوثر

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

6سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
یوسفی اصل محدثه

یوسفی اصل محدثه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
صفرلویی یاشار

صفرلویی یاشار

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

5سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
خلیلی مرضیه

خلیلی مرضیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

6سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
آخوندزاده حمیدرضا

آخوندزاده حمیدرضا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
رستمی مهدی

رستمی مهدی

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ایران نژاد کیمیا

ایران نژاد کیمیا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
علمی لو زهرا

علمی لو زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
باقرلو زهرا

باقرلو زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
مرادخانی ندا

مرادخانی ندا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
حاجی علیلو فاطمه

حاجی علیلو فاطمه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
محمدپور لیلا

محمدپور لیلا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
تقی زاده منصور

تقی زاده منصور

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

8سال کانونی / 149 آزمون

تجربی
حاجی آقازاده فیرورقی زهرا

حاجی آقازاده فیرورقی زهرا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
علی نژاد مهسا

علی نژاد مهسا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

6سال کانونی / 112 آزمون

تجربی
قاسمی امیرحسین

قاسمی امیرحسین

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
نقی لو فرناز

نقی لو فرناز

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
خوش بخت سهیلا

خوش بخت سهیلا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
منتظرقائمی امید

منتظرقائمی امید

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
نقی لو حمیدرضا

نقی لو حمیدرضا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
رحمانی حمید

رحمانی حمید

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
ولیلو سمیه

ولیلو سمیه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خلخالی فاطمه

خلخالی فاطمه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

6سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
شری زاده علی

شری زاده علی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حاجی حسینلو مهدی

حاجی حسینلو مهدی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
علیلو شهلا

علیلو شهلا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عباسقلی زاده لیلا

عباسقلی زاده لیلا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
حاتم زاد علی

حاتم زاد علی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
میرزالو رضا

میرزالو رضا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
فرجی قناتی کوثر

فرجی قناتی کوثر

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حسنی فاطمه

حسنی فاطمه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
زحمتکش شیدا

زحمتکش شیدا

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
علی زاده هادی

علی زاده هادی

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه اروميه | روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
قهرمانلو محدثه

قهرمانلو محدثه

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
بایراملو سمیرا

بایراملو سمیرا

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
موسوی نژاد زهرا

موسوی نژاد زهرا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
نقی لو میلاد

نقی لو میلاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
پورجبار نگین

پورجبار نگین

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غير انتفاعي

6سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
شکررندی فاطمه

شکررندی فاطمه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بابالو فاطمه

بابالو فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
درستی حدیث

درستی حدیث

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

5سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
موسی زاده زکیه

موسی زاده زکیه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
علیپور سپیده

علیپور سپیده

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
قهرمانی فاطمه

قهرمانی فاطمه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسن سلطانی فائزه

حسن سلطانی فائزه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
حاجی حسینلو عاطفه

حاجی حسینلو عاطفه

گياه پزشکي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

7سال کانونی / 133 آزمون

تجربی
قاسمی پریسا

قاسمی پریسا

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طوافی وحیده

طوافی وحیده

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حاجی حسنلو پریسا

حاجی حسنلو پریسا

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
زالی فاطمه زهرا

زالی فاطمه زهرا

اقتصاد|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
سرشار فاطمه

سرشار فاطمه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
جدیری شکری پگاه

جدیری شکری پگاه

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
بزازی فاطمه

بزازی فاطمه

گياه پزشکي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
لایموت احمد

لایموت احمد

علوم ورزشي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمودزاده محمد

محمودزاده محمد

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم | غير انتفاعي

4سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حسین اوغلی احسان

حسین اوغلی احسان

اقتصادکشاورزي|دانشگاه شيراز | روزانه

6سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
قهرمانی ندا

قهرمانی ندا

زيست فناوري|دانشگاه مراغه | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
ابراهیمی سپیده

ابراهیمی سپیده

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غير انتفاعي

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
ابراهیمی فاطمه

ابراهیمی فاطمه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
عالی نگین

عالی نگین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نوروزی آخورلو نرگس

نوروزی آخورلو نرگس

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
مجاورنجف رقیه

مجاورنجف رقیه

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
باقری زهرا

باقری زهرا

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه | غير انتفاعي

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
سلیمان زاده دلکویری شقایق

سلیمان زاده دلکویری شقایق

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اروجلو امیرمحمد

اروجلو امیرمحمد

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه | غير انتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
علم آرا لادن

علم آرا لادن

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غير انتفاعي

4سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شبانلوئی سعید

شبانلوئی سعید

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی