بوئين مياندشت

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر بوئين مياندشت

کیخائی مهدی

کیخائی مهدی

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
احمدی مریم

احمدی مریم

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
سورانی مجتبی

سورانی مجتبی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
هاشمی زهرا

هاشمی زهرا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
بهرامی فاطمه

بهرامی فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
احمدی رضا

احمدی رضا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
علائی فاطمه

علائی فاطمه

مهندسي عمران|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مهدور یاسمین

مهدور یاسمین

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
کریمی زهرا

کریمی زهرا

زبان شناسي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی