نجف آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر نجف آباد

مبینی دمنه محمدحسین

مبینی دمنه محمدحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
حسینی سیدعلی

حسینی سیدعلی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
امینی کهریزسنگی زهرا

امینی کهریزسنگی زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
راستی نجف آبادی مهسا

راستی نجف آبادی مهسا

مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
نادی نجف آبادی مهدی

نادی نجف آبادی مهدی

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
قیصری جلال آبادی فاطمه

قیصری جلال آبادی فاطمه

صنايع دستي|دانشگاه هنراصفهان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
نادری نژاد مهدی

نادری نژاد مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
بدیهی نجف آبادی نگین

بدیهی نجف آبادی نگین

روانشناسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
جلالی نجف آبادی علی

جلالی نجف آبادی علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
کبیرزاده نجف آبادی علی

کبیرزاده نجف آبادی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
خزائلی نگین

خزائلی نگین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
ایزدی نجف آبادی فاطمه

ایزدی نجف آبادی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مهدوی ورپشتی مهدی

مهدوی ورپشتی مهدی

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
صادقی محمد

صادقی محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
امینی محمدصدرا

امینی محمدصدرا

مديريت بازرگاني|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
مصطفائی نجف آبادی آذر

مصطفائی نجف آبادی آذر

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
کامرانیان نجف آبادی فاطمه

کامرانیان نجف آبادی فاطمه

فرش|دانشگاه هنراصفهان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

هنر
فتحی جوزدانی عباس

فتحی جوزدانی عباس

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
دری نجف آبادی مائده

دری نجف آبادی مائده

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
گلشادی قلعه شاهی راضیه

گلشادی قلعه شاهی راضیه

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
هاشمیان نجف آبادی سید علی

هاشمیان نجف آبادی سید علی

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
صالحی نجف آبادی منصوره

صالحی نجف آبادی منصوره

علوم کامپيوتر|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
عابدینی نجف آبادی مهدی

عابدینی نجف آبادی مهدی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
امیر خانی مهدی

امیر خانی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
حجتی نجف آبادی مینا

حجتی نجف آبادی مینا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
جهانگیری ایمان

جهانگیری ایمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
غیور سعید

غیور سعید

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
رشیدی محمدامین

رشیدی محمدامین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
انتشاری نجف آبادی مهرشاد

انتشاری نجف آبادی مهرشاد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
کرمی احمدرضا

کرمی احمدرضا

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

زبان
عباسی قلعه شاهی مهران

عباسی قلعه شاهی مهران

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
الابخش زاده سارا

الابخش زاده سارا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
کریمی حدیثه

کریمی حدیثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
قاسمی قاسموند البرز

قاسمی قاسموند البرز

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
همتیان بهداد

همتیان بهداد

مشاوره|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
عسگرزاده پریسا

عسگرزاده پریسا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
الابخش زاده ساحل

الابخش زاده ساحل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ادریسی محمدعلی

ادریسی محمدعلی

مديريت اموربانکي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
فاضل نجف ابادی فاطمه

فاضل نجف ابادی فاطمه

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
اله یاری فاطمه

اله یاری فاطمه

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
جوانمردی قهدریجانی محمد

جوانمردی قهدریجانی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
یمانی نجف آبادی نیما

یمانی نجف آبادی نیما

مهندسي شيمي|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حقیقی نجف آبادی سرور

حقیقی نجف آبادی سرور

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
غیور محمد

غیور محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
حیدری محمدرضا

حیدری محمدرضا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
نعلبندی نجف آبادی امیرحسین

نعلبندی نجف آبادی امیرحسین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
نبی اللهی نجف آبادی علیرضا

نبی اللهی نجف آبادی علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فتحی جوزدانی زهرا

فتحی جوزدانی زهرا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
انالوئی عادگانی علی

انالوئی عادگانی علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
رحیمی سمیه

رحیمی سمیه

شيمي کاربردي|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شیخی شورابی نوید

شیخی شورابی نوید

مهندسي برق|دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
وصیله ها نجف آبادی فرزانه

وصیله ها نجف آبادی فرزانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
ایوبیان نجف آبادی مینا

ایوبیان نجف آبادی مینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
کرباسی زهرا

کرباسی زهرا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
کاظمی محمدمهدی

کاظمی محمدمهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
علی عسگری نجف آبادی مهرداد

علی عسگری نجف آبادی مهرداد

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رفیعی عارفه

رفیعی عارفه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
غیور آرام

غیور آرام

فرش|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
یوسفی نجف آبادی فاطمه

یوسفی نجف آبادی فاطمه

مشاوره|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
حاج علیخانی جلال آبادی فاطمه

حاج علیخانی جلال آبادی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
لطفی جلال آبادی محمدصادق

لطفی جلال آبادی محمدصادق

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محمدی حسین

محمدی حسین

مهندسي توليدوژنتيک گياهي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رجبی الناز

رجبی الناز

مهندسي برق|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ملاخداداد فاطمه

ملاخداداد فاطمه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
منوچهری امیرحسین

منوچهری امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
جلالی جلال آبادی مهدی

جلالی جلال آبادی مهدی

مهندسي ماشين‌هاي ريلي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
چترائی عزیز آبادی مائده

چترائی عزیز آبادی مائده

مشاوره|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
محمدی نجف آبادی ناهید

محمدی نجف آبادی ناهید

نقاشي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
محمدی سهیل

محمدی سهیل

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
کاظمی نجف آبادی نرگس

کاظمی نجف آبادی نرگس

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
جلالی مینا

جلالی مینا

تاريخ|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
محمدی قهدریجانی مریم

محمدی قهدریجانی مریم

مشاوره|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
قربانی کهریزسنگی امیرحسین

قربانی کهریزسنگی امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خاکی نجف آبادی عارفه

خاکی نجف آبادی عارفه

علوم ورزشي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
داودی سمیرمی اعظم

داودی سمیرمی اعظم

جامعه شناسي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عرشی قلعه شاهی فاطمه

عرشی قلعه شاهی فاطمه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
خزائیلی نجف آبادی فاطمه

خزائیلی نجف آبادی فاطمه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا-اصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شکرالهی محمد

شکرالهی محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حسینی آبادچی زهرا سادات

حسینی آبادچی زهرا سادات

علوم ورزشي|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مظاهری بودانی محمدجواد

مظاهری بودانی محمدجواد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
هنرمند یوسف

هنرمند یوسف

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
مهدیه نگین

مهدیه نگین

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مهدی زهرا

مهدی زهرا

مهندسي معماري|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شیاسی سجاد

شیاسی سجاد

مهندسي شيمي|دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
آگاهی نجف آبادی محمدامین

آگاهی نجف آبادی محمدامین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
توکلی گارماسه زهرا

توکلی گارماسه زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رستگاری نگین

رستگاری نگین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
چاوشی نجف آبادی مریم

چاوشی نجف آبادی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فاضل نجف آبادی مطهره

فاضل نجف آبادی مطهره

روانشناسي|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
صفری جلال ابادی مائده

صفری جلال ابادی مائده

فيزيک|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
امامی نجف آبادی امیرحسین

امامی نجف آبادی امیرحسین

مهندسي عمران|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
گلشادی قلعه شاهی سمیرا

گلشادی قلعه شاهی سمیرا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
سامانیان باقرصاد ملیکا

سامانیان باقرصاد ملیکا

زمين شناسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نصیران علیرضا

نصیران علیرضا

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
محمدخانی فاطمه

محمدخانی فاطمه

فلسفه|دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
دواشی جمالوئی امیرحسین

دواشی جمالوئی امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قادری نجف آبادی مهسا

قادری نجف آبادی مهسا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مختاری اسفیدواجانی حسین

مختاری اسفیدواجانی حسین

روابطعمومي|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
الهی فر محمدجواد

الهی فر محمدجواد

زيست فناوري|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
خوشاوی نجف آبادی شیرین

خوشاوی نجف آبادی شیرین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
سحابی چکوسری امیرحسین

سحابی چکوسری امیرحسین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نورمحمدی سپیده

نورمحمدی سپیده

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
امیری جلال آبادی الهه

امیری جلال آبادی الهه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
بارانی محمدجواد

بارانی محمدجواد

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جعفرزاده قهدریجانی رضا

جعفرزاده قهدریجانی رضا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
جولائی نجف آبادی امیرحسین

جولائی نجف آبادی امیرحسین

علوم ورزشي|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رضائی فاطمه

رضائی فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
جوزی نجف آبادی رضا

جوزی نجف آبادی رضا

شيمي کاربردي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
طاهری سودجانی علی

طاهری سودجانی علی

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
صافی فاطمه

صافی فاطمه

علوم ورزشي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
نظری نجف آبادی محدثه

نظری نجف آبادی محدثه

ميکروبيولوژي|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
صافی نجف آبادی مسعود

صافی نجف آبادی مسعود

مديريت بازرگاني|دانشگاه يزد | نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
احسانی فرد مهسا

احسانی فرد مهسا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه فسا | نوبت دوم

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
منتظری نجف آبادی کوثر

منتظری نجف آبادی کوثر

زيست شناسي جانوري|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حسینی منجزی نگین

حسینی منجزی نگین

شيمي کاربردي|دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مختاری ملک آبادی زهرا

مختاری ملک آبادی زهرا

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی