شهرضا

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر شهرضا


مظلومی علیرضا

مظلومی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
نوروزی مهدی

نوروزی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
فخار مینا

فخار مینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
سالمی مهسا

سالمی مهسا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
اولیائی سیدسجاد

اولیائی سیدسجاد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
جعفری مریم

جعفری مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
ترابی محمدحسین

ترابی محمدحسین

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
سالک محمد

سالک محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
کیانی فر زهرا

کیانی فر زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
جهانی جوانمردی مائده

جهانی جوانمردی مائده

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
صالحیان مهشاد

صالحیان مهشاد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
بقایی نجمه

بقایی نجمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زیلابی سندگانی احمد

زیلابی سندگانی احمد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهرکرد | نوبت دوم

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
سودایی صبا

سودایی صبا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عارف زهرا

عارف زهرا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مصفی شهرضا فاطمه

مصفی شهرضا فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
رستمیان امیررضا

رستمیان امیررضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
رجایی آذرخوارانی مریم

رجایی آذرخوارانی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نجاری محمدمهدی

نجاری محمدمهدی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

6سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
میرهادی سیدصدرالدین

میرهادی سیدصدرالدین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
شفی علی

شفی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
امیری زهرا

امیری زهرا

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حسینی علی

حسینی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ابراهیمی پور مهدی

ابراهیمی پور مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
جهانبانی ثمین

جهانبانی ثمین

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
نصیرپور مهرانه

نصیرپور مهرانه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
موسوی فاطمه

موسوی فاطمه

حسابداري|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
قبادی مهدیه

قبادی مهدیه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
جعفریان فرشته

جعفریان فرشته

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
کیاصادقی زهرا

کیاصادقی زهرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
یزدانی عمله متین

یزدانی عمله متین

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شاملی شهرضا محمدمهدی

شاملی شهرضا محمدمهدی

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نوری فاطمه

نوری فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ناغانی المیرا

ناغانی المیرا

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی