سربيشه

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر سربيشه

مهموئی فاطمه

مهموئی فاطمه

مهندسي نفت|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
شیخ نژاد محدثه

شیخ نژاد محدثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
براتی فاطمه زهرا

براتی فاطمه زهرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
بلوچی حسین

بلوچی حسین

جغرافيا|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
خسروری سودابه

خسروری سودابه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی