رستم كلا

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر رستم كلا

موسی زاده رستمکلائی سید حسن

موسی زاده رستمکلائی سید حسن

مديريت بازرگاني|مجتمع اموزش عالي گناباد | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بهار رستمی معصومه

بهار رستمی معصومه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
کرامتی فاطمه زهرا

کرامتی فاطمه زهرا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عباسی رستمی آنا هیتا

عباسی رستمی آنا هیتا

علوم ورزشي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی