آمل

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر آمل


یوسفی محمدجواد

یوسفی محمدجواد

علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
صادقی کوثر

صادقی کوثر

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
صوفی عرفان

صوفی عرفان

علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
روحی مهتا

روحی مهتا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رضائیان مینا

رضائیان مینا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
محسنی فاطمه

محسنی فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فاطمی سیده نرگس

فاطمی سیده نرگس

حسابداري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
برزین کوثر

برزین کوثر

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
فاضلی مبینا

فاضلی مبینا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
محمدی فائزه

محمدی فائزه

روانشناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
رئیسی امیرعباس

رئیسی امیرعباس

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

4سال کانونی / 72 آزمون

انسانی
ابراهیمی محمد

ابراهیمی محمد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
عباس زاده هنگامه

عباس زاده هنگامه

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
خوشدل مسعود

خوشدل مسعود

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
رضائیان پریسا

رضائیان پریسا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
محمدی فاطمه

محمدی فاطمه

حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
کاظمی فاطمه

کاظمی فاطمه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رضوانی سید جاوید

رضوانی سید جاوید

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
نجفی فاطمه

نجفی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
تقی زاده حدیثه

تقی زاده حدیثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
احسانی افشین

احسانی افشین

اقتصاد|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
غلامپور علیرضا

غلامپور علیرضا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
داودی مبینا

داودی مبینا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
پهلوان مارال

پهلوان مارال

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
قاسمی علی

قاسمی علی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
اکبرزاده محمد

اکبرزاده محمد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
عبدلی سارا

عبدلی سارا

حقوق|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
هاشمی کروئی سید امیرحسین

هاشمی کروئی سید امیرحسین

حقوق|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

4سال کانونی / 83 آزمون

انسانی
غلامی امین

غلامی امین

حقوق|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
احمدی حمزه

احمدی حمزه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
مجیدی حمیدرضا

مجیدی حمیدرضا

حقوق|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
سقائی اسکی امیرحسن

سقائی اسکی امیرحسن

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
بنای عمرانی مهیار

بنای عمرانی مهیار

حقوق|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
رضوانی زهرا

رضوانی زهرا

حسابداري|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
نیازمند آیدا

نیازمند آیدا

حقوق|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
رنجبر فاطمه

رنجبر فاطمه

حقوق|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
قاسمی میهن یار

قاسمی میهن یار

حقوق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
سلیمانی فاطمه

سلیمانی فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
اسدی واسکسی امیرمحمد

اسدی واسکسی امیرمحمد

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
فرح بخش فریبا

فرح بخش فریبا

علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عباسی حانیه

عباسی حانیه

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
زراعتگر سحر

زراعتگر سحر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
توکلی فاطمه

توکلی فاطمه

حقوق|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
احمدپور مائده

احمدپور مائده

حقوق|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
مختار تبار عمران زلفا

مختار تبار عمران زلفا

روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

انسانی
سیفی محدثه

سیفی محدثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
جوادی لاریجانی سیده سوتیام

جوادی لاریجانی سیده سوتیام

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
حسینی سیده مریم

حسینی سیده مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
جلیلی علیرضا

جلیلی علیرضا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
حمیدی برنا

حمیدی برنا

روانشناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
خزاعی رضا

خزاعی رضا

حقوق|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
هدایت نژاد کاشی سید مهدی

هدایت نژاد کاشی سید مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
جعفری فاطمه

جعفری فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
اسحاقی سجاد

اسحاقی سجاد

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رنجبر علی

رنجبر علی

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
متو ابوالفضل

متو ابوالفضل

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
مرادی علی

مرادی علی

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ابوالحسنی سیدمحمد

ابوالحسنی سیدمحمد

روانشناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
سلیمانی فر فاطمه

سلیمانی فر فاطمه

مديريت بازرگاني|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
محمدی نازنین

محمدی نازنین

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
اکبرپور فاطمه

اکبرپور فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

5سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
محمودی فاطمه

محمودی فاطمه

جامعه شناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
توکلی نگار

توکلی نگار

حسابداري|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
عباسی پرنیان

عباسی پرنیان

علوم سياسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رضاپور رضا

رضاپور رضا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

5سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
اکبری فرشته

اکبری فرشته

علوم تربيتي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
علیزاده مهدیه

علیزاده مهدیه

علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
سلحشور کیمیا

سلحشور کیمیا

مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
حسین زاده زینب

حسین زاده زینب

روانشناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

4سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
فلاح تارا

فلاح تارا

مديريت صنعتي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
حسینی روکش سیده مهدیه

حسینی روکش سیده مهدیه

اقتصاد|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
دشتی نفیسه

دشتی نفیسه

جغرافيا|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
نیستانی فاطمه

نیستانی فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
کاملی رضا

کاملی رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
بنی عباسی کوثر

بنی عباسی کوثر

حسابداري|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

4سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
باقریان زهرا

باقریان زهرا

گردشگري|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عزیزی نیما

عزیزی نیما

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حیدری سپیده

حیدری سپیده

گردشگري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
گلی فرشته

گلی فرشته

جغرافيا|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
نجفی رکنی فاطمه

نجفی رکنی فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
قادی رها

قادی رها

گردشگري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
قلی پور حطری یاسمن

قلی پور حطری یاسمن

جامعه شناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
شعبانی محدثه

شعبانی محدثه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
خلیلی عارفه

خلیلی عارفه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
گلپور کوثر

گلپور کوثر

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
غفوریان امیرحسین

غفوریان امیرحسین

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
صمدیان مرجانه

صمدیان مرجانه

مديريت بازرگاني|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
علیزاده فاطمه

علیزاده فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
درزی پریا

درزی پریا

علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
سلیمانی زینب

سلیمانی زینب

مردم شناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
محمدزاده هدیه

محمدزاده هدیه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
هدایتی امیرحسین

هدایتی امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
سرلک هستی

سرلک هستی

جغرافيا|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
عزیزپور فاطمه

عزیزپور فاطمه

جامعه شناسي|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
عباسی یگانه

عباسی یگانه

تاريخ|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مظلوم هدیه سادات

مظلوم هدیه سادات

زبان وادبيات عربي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
کریمی فاطمه

کریمی فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
شکیبایی زهرا

شکیبایی زهرا

مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رمضان زاده شیوا

رمضان زاده شیوا

اقتصاد|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
خسروی محدثه

خسروی محدثه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
نعمتی مسعود

نعمتی مسعود

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
اسماعیلی کیمیا

اسماعیلی کیمیا

جغرافيا|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
خاکپور مهرناز

خاکپور مهرناز

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
عباس زاده فاطمه

عباس زاده فاطمه

علوم ورزشي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نصیری دانیال

نصیری دانیال

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
شاه زیدی علی اکبر

شاه زیدی علی اکبر

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نبی زاده فاطمه زهرا

نبی زاده فاطمه زهرا

جغرافيا|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
حسینی سیده جواهر

حسینی سیده جواهر

تاريخ|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
یوسفی عاطفه

یوسفی عاطفه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
خاکی فاطمه

خاکی فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
بهروزیان مهسا

بهروزیان مهسا

مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
مهدی نژاد نوری رخساره

مهدی نژاد نوری رخساره

مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
ذبیح پور فائزه

ذبیح پور فائزه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
دهقان محمدجواد

دهقان محمدجواد

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
اکبرزاده نوایی شقایق

اکبرزاده نوایی شقایق

مردم شناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
موسوی سیده سعیده

موسوی سیده سعیده

علوم ورزشي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ذبیحی فاطمه

ذبیحی فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی