آمل

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر آمل


صالحی عمران سپهر

صالحی عمران سپهر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

7سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
عمادی سجاد

عمادی سجاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
سفری امیرحامد

سفری امیرحامد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
قربان سروی درسا

قربان سروی درسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
سمن آبادی سیده بیتا

سمن آبادی سیده بیتا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فتح تبار فیروز جانی محمدامین

فتح تبار فیروز جانی محمدامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
کرد عارفه

کرد عارفه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
قاسم پور هما

قاسم پور هما

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
دریاباری سید شهریار

دریاباری سید شهریار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
صالحی مریم

صالحی مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
ایزدی آناهیتا

ایزدی آناهیتا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حسینی سید طاها

حسینی سید طاها

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
صالحی مبینا

صالحی مبینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
حسن نژاد عمران مهدی

حسن نژاد عمران مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
شفیق اسکی محمدمهدی

شفیق اسکی محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
بهزادی علی

بهزادی علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
نعمتی نگار

نعمتی نگار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اسماعیل زاده زهرا

اسماعیل زاده زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
شرف خواه سروش

شرف خواه سروش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حسن زاده امیررضا

حسن زاده امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
ضیایی راد مبین

ضیایی راد مبین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
اکبری کوثر

اکبری کوثر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
ولی زاده محمدرضا

ولی زاده محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
نیک بخت شقایق

نیک بخت شقایق

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مختارتبار ذکیه

مختارتبار ذکیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
ولی نژآد مبینا

ولی نژآد مبینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
قدیری نژاد سیده فاطمه

قدیری نژاد سیده فاطمه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
فخاری بیتا

فخاری بیتا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
محمدی مهرگان

محمدی مهرگان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
رضائی نیما

رضائی نیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
رضازاده آرمین

رضازاده آرمین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حسینی سیده نرگس

حسینی سیده نرگس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
پرویزی عمران حسانه

پرویزی عمران حسانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
قلی زاده آرین

قلی زاده آرین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عابدیان جلودار لیلا

عابدیان جلودار لیلا

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي مازنداران

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ابراهیمی مرتضی

ابراهیمی مرتضی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
زمانی امین

زمانی امین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
بهشتی سید امیرعلی

بهشتی سید امیرعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
رسولی سید علی

رسولی سید علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
پاشا پارسا

پاشا پارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ده پناه مینا

ده پناه مینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
خلوصی نیاز

خلوصی نیاز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حبیب زاده فاطمه

حبیب زاده فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
قلی پور فاطمه

قلی پور فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
قبادی اسکی ملیکا

قبادی اسکی ملیکا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مسعودزاده احمد

مسعودزاده احمد

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
نوروزی رضا

نوروزی رضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
صداقت مبینا

صداقت مبینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
ذبیحی سینا

ذبیحی سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
راعی مهنا

راعی مهنا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حسنی سیده حانیه

حسنی سیده حانیه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
صادقی پارسا

صادقی پارسا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
روحی مه گل

روحی مه گل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مرادی امیرحسین

مرادی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
ملکی فاطمه

ملکی فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | محروم-بومي مازندران

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
شیرزاد نشلی فاطمه

شیرزاد نشلی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
دهقان مهدیه

دهقان مهدیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عمرانی تبار شمیم

عمرانی تبار شمیم

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فولاد گلشن

فولاد گلشن

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
برزگر فاطمه

برزگر فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
امیرحیدری اسکی حسین

امیرحیدری اسکی حسین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
قبادی علی

قبادی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
حسینی سید البرز

حسینی سید البرز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
اسفندیار کیارش

اسفندیار کیارش

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
فرج پور فاطمه

فرج پور فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

4سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ولی زاده مبینا

ولی زاده مبینا

روانشناسي|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
اسدی هستی

اسدی هستی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مهدی زاده مرضیه

مهدی زاده مرضیه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
علی زاده نسترن

علی زاده نسترن

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي مازنداران

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
ابراهیم زاده شکیلا

ابراهیم زاده شکیلا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فلاح کیان

فلاح کیان

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
یزدانی فائزه

یزدانی فائزه

روانشناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
قلی زاده مهدیار

قلی زاده مهدیار

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
رنجبر گنگرج مبینا

رنجبر گنگرج مبینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فضل اله نژاد مبینا

فضل اله نژاد مبینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ابوالحسنی سیده ضحی

ابوالحسنی سیده ضحی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
بالو امیرحسین

بالو امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
سلیمان پور فاطمه

سلیمان پور فاطمه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

7سال کانونی / 131 آزمون

تجربی
قلی زاده کیمیا

قلی زاده کیمیا

ساخت پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
ملکی محمد حسین

ملکی محمد حسین

شيمي کاربردي|دانشگاه تهران | روزانه

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
لطفی فاضله

لطفی فاضله

روانشناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
یزدی زهرا

یزدی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مهدویان امیرمحسن

مهدویان امیرمحسن

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ولائی مریم

ولائی مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حقیقت مبینا

حقیقت مبینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
سالار پارسا

سالار پارسا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اسماعیلی سیده کیمیا

اسماعیلی سیده کیمیا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
پهلوان مریم

پهلوان مریم

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ملکی لاسمی آیدا

ملکی لاسمی آیدا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
رمضانی چراتی فاطمه

رمضانی چراتی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
شهرزاد امیرعلی

شهرزاد امیرعلی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
گلشن هانیه

گلشن هانیه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

10سال کانونی / 176 آزمون

تجربی
نائیجی علی

نائیجی علی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه زابل | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
اسماعیلی آرمین

اسماعیلی آرمین

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ملک محمدمهدی

ملک محمدمهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
حیدری علی

حیدری علی

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
کبیری راد امیرمحمد

کبیری راد امیرمحمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

8سال کانونی / 130 آزمون

تجربی
جعفرزاده فاطمه

جعفرزاده فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نیک زاد نگار

نیک زاد نگار

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حبیب نتاج بیتا

حبیب نتاج بیتا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدیان مینو

محمدیان مینو

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
پاشا امیری نازنین

پاشا امیری نازنین

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خضرائی امیرحسین

خضرائی امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
جعفری امیرمنصور

جعفری امیرمنصور

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
پرستار آرش

پرستار آرش

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
سلیمانی مائده

سلیمانی مائده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان-نيمسال اول

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مهدوی عمران مینا

مهدوی عمران مینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

6سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
زروکی فاطمه

زروکی فاطمه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
رشیدی وشمه سرا ریحانه

رشیدی وشمه سرا ریحانه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اصغری سعید

اصغری سعید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
غلامی مبین

غلامی مبین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
ظاهری شیوا

ظاهری شیوا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

5سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
مختاری بیتا

مختاری بیتا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ایزدی آملی ثمین

ایزدی آملی ثمین

ميکروبيولوژي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

4سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نیکوکار نیکی

نیکوکار نیکی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
موسوی پور فاطمه زهرا

موسوی پور فاطمه زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نیک زاد آتوسا

نیک زاد آتوسا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خداداد مهسا

خداداد مهسا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
عباسیان محمد

عباسیان محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

5سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عالیشاه زینب

عالیشاه زینب

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
نظری ارشیا

نظری ارشیا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
حسنی علی

حسنی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
علیائی نیایش

علیائی نیایش

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عسکری مریم

عسکری مریم

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محسنی شاهاندشتی نگار

محسنی شاهاندشتی نگار

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
حامدی سیدمحمدرضا

حامدی سیدمحمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
ایمانی پارسا سیده فاطمه

ایمانی پارسا سیده فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نائیجی نگین

نائیجی نگین

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
علیزاده پرهام

علیزاده پرهام

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
قلی پور سامان

قلی پور سامان

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حیدرنژاد ایمان

حیدرنژاد ایمان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
قبادی صدیقه

قبادی صدیقه

زيست شناسي گياهي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رنجبر فاطمه

رنجبر فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
میرزائی علیرضا

میرزائی علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نصیری ارمان

نصیری ارمان

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
حسینی سیده فائزه

حسینی سیده فائزه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
نعمتی کیانا

نعمتی کیانا

ميکروبيولوژي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سیرجانی بهنام

سیرجانی بهنام

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
تقی زاده زهرا

تقی زاده زهرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
امیرخسرو محمدامین

امیرخسرو محمدامین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
طهماسبی عمران مبینا

طهماسبی عمران مبینا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
گل زاده حسین

گل زاده حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
علی زاده مهسا

علی زاده مهسا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
شفیع زاده قادی امیر حسین

شفیع زاده قادی امیر حسین

روانشناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
ابراهیمی سعید

ابراهیمی سعید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
خاکپور زهرا

خاکپور زهرا

ميکروبيولوژي|دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رستم زاده اطاقسرایی کوثر

رستم زاده اطاقسرایی کوثر

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
الهی فاطمه

الهی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فاضلی مهرانه

فاضلی مهرانه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
علی نتاج علی

علی نتاج علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
حسین زاده بیتا

حسین زاده بیتا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

6سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
مصطفی پور مائده

مصطفی پور مائده

روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
کاظمی سهیلا

کاظمی سهیلا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دهقانی امیررضا

دهقانی امیررضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فلاح علی

فلاح علی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
غلامزاده فا ئزه

غلامزاده فا ئزه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
پر ج زهرا

پر ج زهرا

علوم ورزشي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رمضان نسب حسین

رمضان نسب حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صیادی سحر

صیادی سحر

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
باطبی مسعود

باطبی مسعود

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بشیری مریم

بشیری مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
صادقی فاطمه

صادقی فاطمه

حسابداري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
داداش پور زینب

داداش پور زینب

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رنجبر امیرحسین

رنجبر امیرحسین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

7سال کانونی / 131 آزمون

تجربی
میرزائی پرتو

میرزائی پرتو

زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | نوبت دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حسینی سید علیرضا

حسینی سید علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
صمیمی فاطمه

صمیمی فاطمه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
غلامی اباذر

غلامی اباذر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
واعظی نفیسه

واعظی نفیسه

زيست فناوري|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
احمدی فاطمه

احمدی فاطمه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سالار کیمیا

سالار کیمیا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
باباپورکامی فاطمه

باباپورکامی فاطمه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
قاسمی قاسم

قاسمی قاسم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
یوسفیان ملا کوروش

یوسفیان ملا کوروش

بهداشت موادغذايي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صبوری مرزنگو علی اکبر

صبوری مرزنگو علی اکبر

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رحمانی سپهر

رحمانی سپهر

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

5سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
خطیبی امیررضا

خطیبی امیررضا

شيمي کاربردي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شاه زاده زیدی رضا

شاه زاده زیدی رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
آقابراری معصومه

آقابراری معصومه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
بابایی فاطمه

بابایی فاطمه

مديريت بازرگاني|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فدائی مهدیه

فدائی مهدیه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نظافتی امیرعلی

نظافتی امیرعلی

حسابداري|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
غلامی فاطره

غلامی فاطره

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
قاسم زاده گت هانیه

قاسم زاده گت هانیه

ميکروبيولوژي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
ابراهیمی مبینا

ابراهیمی مبینا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مهدی زاده فاطمه زهرا

مهدی زاده فاطمه زهرا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي لارستان | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
حسینی سید حمیدرضا

حسینی سید حمیدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
شاکری نیکو

شاکری نیکو

مديريت بازرگاني|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

6سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
بالو بهزاد

بالو بهزاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
قلی نتاج ملکشاه فاطمه

قلی نتاج ملکشاه فاطمه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
انجبخت رحمت اله

انجبخت رحمت اله

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رمضانی محمد علی

رمضانی محمد علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نوائی مهر مرضیه

نوائی مهر مرضیه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
اسکو امیررضا

اسکو امیررضا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
فدائیان سینا

فدائیان سینا

مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

5سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
برزگر ژیلا

برزگر ژیلا

مديريت بازرگاني|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پورتقی کوثر

پورتقی کوثر

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
سیفی ناهید

سیفی ناهید

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
محمودزاده مقدم فاطمه

محمودزاده مقدم فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
رضاقلی زاده لیلی

رضاقلی زاده لیلی

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
باوفا الهام

باوفا الهام

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

4سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شاکری هدیه

شاکری هدیه

زيست فناوري|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اورنگ محمد

اورنگ محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فتاحی نیوشا

فتاحی نیوشا

شيمي کاربردي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
لونجی امیررضا

لونجی امیررضا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رنجبر الهام

رنجبر الهام

بهداشت موادغذايي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نائیج زاده ثنا

نائیج زاده ثنا

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
احمدی راد آنسه

احمدی راد آنسه

مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مصلحی علی اصغر

مصلحی علی اصغر

شيمي محض|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
جانعلی زاده سوگند

جانعلی زاده سوگند

زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | نوبت دوم

6سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
جهانگیری ساجده

جهانگیری ساجده

علوم ورزشي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمدزاده ماهان

محمدزاده ماهان

زيست شناسي جانوري|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فلاح ابوالفضل

فلاح ابوالفضل

بهداشت موادغذايي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
هدایتی رها

هدایتی رها

مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
برزگر شیوا

برزگر شیوا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خیراله زاده نیلوفر

خیراله زاده نیلوفر

شيمي کاربردي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
کارکن آرمین

کارکن آرمین

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
قاسمی ملک شاه کوثر

قاسمی ملک شاه کوثر

زيست شناسي گياهي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

7سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
اصغری رضا

اصغری رضا

علوم ومهندسي باغباني|دانشگاه تهران | روزانه

5سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
منصورزاده حنانه

منصورزاده حنانه

بهداشت موادغذايي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | نوبت دوم

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
اسماعیلی حدیقه

اسماعیلی حدیقه

شيمي محض|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جعفرزاده محدثه

جعفرزاده محدثه

اقتصاد|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
افضلی لاریجانی الهام

افضلی لاریجانی الهام

شيمي محض|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
رئیسی حسین

رئیسی حسین

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
معنوی راضیه

معنوی راضیه

گياه پزشکي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
نیک بخت فاطمه

نیک بخت فاطمه

گردشگري|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اقایی مبینا

اقایی مبینا

مديريت بازرگاني|دانشگاه گنبد | روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
باقری آیدا

باقری آیدا

اقتصاد|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
کرجی فاطمه

کرجی فاطمه

گياه پزشکي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قنبری مهرناز

قنبری مهرناز

حسابداري|دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اسدی غزاله

اسدی غزاله

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
قربانی فاطمه

قربانی فاطمه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
یوسفی سمیرا

یوسفی سمیرا

گياه پزشکي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
زارع فاطمه

زارع فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اصغری حمیده

اصغری حمیده

مديريت صنعتي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ملوک زاده ارشیا

ملوک زاده ارشیا

مديريت بازرگاني|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | نوبت دوم

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
حسینی سیدمحمدحسین

حسینی سیدمحمدحسین

گردشگري|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
میرزائی آملی ماتینا

میرزائی آملی ماتینا

علوم ورزشي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رئیسی بهان محبوبه

رئیسی بهان محبوبه

اقتصادکشاورزي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
صادقی فاطمه

صادقی فاطمه

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مهدی زاده سمن ناز

مهدی زاده سمن ناز

علوم ورزشي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی