دره شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر دره شهر

مکه زهرا

مکه زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 120 آزمون

تجربی
یوسفوند زهرا

یوسفوند زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
پیرزادی سیاوش

پیرزادی سیاوش

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شاطری محمد امین

شاطری محمد امین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بابائی فاطمه

بابائی فاطمه

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

3سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
امینی زهرا

امینی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | محروم-بومي استان ايلام

6سال کانونی / 117 آزمون

تجربی
کاظمی علی

کاظمی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | محروم-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
میرزایی میثم

میرزایی میثم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | محروم-بومي استان ايلام

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
هاشمی علی رضا

هاشمی علی رضا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
اله نوری مسلم

اله نوری مسلم

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | محروم-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فرهادی سیده سحر

فرهادی سیده سحر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | محروم-بومي استان ايلام

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
هاشمی مینا

هاشمی مینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | محروم-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اله نوری علی

اله نوری علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

4سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
شکری فرید

شکری فرید

مهندسي برق|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
محسنی مقدم محمد

محسنی مقدم محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

5سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
کولیوند محمد جواد

کولیوند محمد جواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | محروم-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
خدایاری احمد رضا

خدایاری احمد رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | محروم-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
کولیوند کیمیا

کولیوند کیمیا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | محروم-بومي استان ايلام

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
رحیمی فاطمه

رحیمی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /ايلام | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
الماسی رفیع

الماسی رفیع

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
زرگوش فاطمه

زرگوش فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /ايلام | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نادری مریم

نادری مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
غلامیان حسین

غلامیان حسین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خدارحمی زهرا

خدارحمی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /ايلام | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اله نوری حدیث

اله نوری حدیث

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /ايلام | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
شامحمدی موحد

شامحمدی موحد

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
موسی زاده فاطمه

موسی زاده فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
زیدی احمد

زیدی احمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
رحیمی سید احمد رضا

رحیمی سید احمد رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
کولیوند مریم

کولیوند مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
رضائی پریسا

رضائی پریسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /ايلام | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
احمدی سپیده

احمدی سپیده

صنايع دستي|دانشگاه شهرکرد | محروم-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 21 آزمون

هنر
زرگوش معصومه

زرگوش معصومه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
ایدی ارین

ایدی ارین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مریدی زهرا

مریدی زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
میرزایی کیمیا

میرزایی کیمیا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
لطفی مارال

لطفی مارال

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
قوچی محدثه

قوچی محدثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /ايلام | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
شیری شکوفه

شیری شکوفه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
جلاحی زهرا

جلاحی زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
هاشمیان مریم

هاشمیان مریم

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه ايلام | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
روشن زاد نازنین

روشن زاد نازنین

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ايلام | نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
زره الوار کوثر

زره الوار کوثر

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رضایی مریم

رضایی مریم

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ايلام | نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
نبوی نژاد بهناز

نبوی نژاد بهناز

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رستمی علی

رستمی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
طولابی رضا

طولابی رضا

حسابداري|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مهرابی فرهاد

مهرابی فرهاد

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
توشمالزاده محمد امین

توشمالزاده محمد امین

بهداشت موادغذايي|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جمشیدی عاطفه

جمشیدی عاطفه

علوم ورزشي|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
یاریوند حسین

یاریوند حسین

علوم ورزشي|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی