زابل

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر زابل

اکبری زاده آلا

اکبری زاده آلا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
صحابی قدسیه

صحابی قدسیه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

2سال کانونی / 23 آزمون

زبان
سیاه سر معصومه

سیاه سر معصومه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
الهی نیا علی

الهی نیا علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
آریایی فر رضا

آریایی فر رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
پودینه سحر

پودینه سحر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
طاهری علیرضا

طاهری علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سعادتیان محمدرضا

سعادتیان محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
هراتی احسان

هراتی احسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بزی محمد

بزی محمد

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مرادی محمدصالح

مرادی محمدصالح

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سنچولی مصطفی

سنچولی مصطفی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
گلوی نرگس

گلوی نرگس

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
بارانی زهرا

بارانی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | محروم-بومي سيستان وبلوچستان (زابل)

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
جهان تیغ محمدجواد

جهان تیغ محمدجواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | محروم-بومي سيستان وبلوچستان (زابل)

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قنبری طارق ایمان

قنبری طارق ایمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | محروم-بومي سيستان وبلوچستان (زابل)

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سنچولی زهره

سنچولی زهره

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | محروم-بومي سيستان وبلوچستان (زابل)

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
لک زهی مقدم سمیرا

لک زهی مقدم سمیرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | محروم-بومي سيستان وبلوچستان (زابل)

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
کیخایی فاطمه

کیخایی فاطمه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
سارانی مهشید

سارانی مهشید

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(زابل)

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
دشتی زاده شیدا

دشتی زاده شیدا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
یزدان منش محمدیاسین

یزدان منش محمدیاسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | محروم-بومي سيستان وبلوچستان (زابل)

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شه بخش محمد

شه بخش محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | محروم-بومي سيستان وبلوچستان (زابل)

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدی مهر حدیثه

محمدی مهر حدیثه

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
دهمرده ساناز

دهمرده ساناز

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | محروم-بومي سيستان وبلوچستان (زابل)

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حسین دادی فاطمه

حسین دادی فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | محروم-بومي سيستان وبلوچستان (زابل)

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ده مرده سهیل

ده مرده سهیل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | محروم-بومي سيستان وبلوچستان (زابل)

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ابراهیم زاده باغی عاطفه

ابراهیم زاده باغی عاطفه

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سرگزی مهدیه

سرگزی مهدیه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نیکروسیاسر یاشار

نیکروسیاسر یاشار

مهندسي برق|دانشگاه زابل | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
بارانی پوراصل حسن

بارانی پوراصل حسن

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | محروم-بومي سيستان وبلوچستان (زابل)

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمدیان زهرا

محمدیان زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خدری نجمه

خدری نجمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اصغریان شیخی فائزه

اصغریان شیخی فائزه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رنجبرنوری هادی

رنجبرنوری هادی

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
میرزایی علیرضا

میرزایی علیرضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | محروم-بومي سيستان وبلوچستان (زابل)

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نهتانی فاطمه

نهتانی فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
راحت دهمرده احسان

راحت دهمرده احسان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
اکاتی فاطمه

اکاتی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
میر مطهره

میر مطهره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
وظیفه خواه فاطمه

وظیفه خواه فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

4سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
خمر امیرحسین

خمر امیرحسین

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
گزمه منوره

گزمه منوره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رودینی مریم

رودینی مریم

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
صداقت فاطمه

صداقت فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
قورزایی مهلا

قورزایی مهلا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
میرزایی فر فاطمه

میرزایی فر فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مفرح نیا آتنا

مفرح نیا آتنا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
روشنگر علیرضا

روشنگر علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
گمرکی رقیه

گمرکی رقیه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بامدی گریزپا الناز

بامدی گریزپا الناز

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ظروفیان سعیده

ظروفیان سعیده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سراوانی فاطمه

سراوانی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
راهداری یاسین

راهداری یاسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پودینه علی

پودینه علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جهانتیغ محمد

جهانتیغ محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سالاری شهری محمدامین

سالاری شهری محمدامین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
صمیمی جو نجمه

صمیمی جو نجمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
زینلی فاطمه

زینلی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
روا نوید

روا نوید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
جهانتیغ الهی ساناز

جهانتیغ الهی ساناز

مهندسي معماري|دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شهرکی واحد یگانه

شهرکی واحد یگانه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
جهانتیغی زهرا

جهانتیغی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نوری وحید

نوری وحید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جهانفر نیایش

جهانفر نیایش

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شهرکی محمدعلی

شهرکی محمدعلی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
پاس براهویی فائزه

پاس براهویی فائزه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پیری مطهره

پیری مطهره

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
محمدیان فاطمه

محمدیان فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اصغریان فاطمه

اصغریان فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سنچولی محمدمهدی

سنچولی محمدمهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سنچولی علیرضا

سنچولی علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بزی قوی فاطمه

بزی قوی فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(زاهدان)

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رحمتی کهخا محدثه

رحمتی کهخا محدثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سارانی مهرناز

سارانی مهرناز

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
زاهدپور زهرا

زاهدپور زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
خدری علی رضا

خدری علی رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آمیان معصومه

آمیان معصومه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

4سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ظفری مود مریم

ظفری مود مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
میر محدثه

میر محدثه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
صفری محمدعلی

صفری محمدعلی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
زاهدپور مهرناز

زاهدپور مهرناز

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مومن کیخا فاطمه

مومن کیخا فاطمه

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
خانی قروتخوار امیرحسین

خانی قروتخوار امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سرگزی ریحانه

سرگزی ریحانه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نظری مهدی

نظری مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سخاوتی الهه

سخاوتی الهه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سعیدیان سجاد

سعیدیان سجاد

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مقدم عالیه

مقدم عالیه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شهرکی مهدی

شهرکی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
پودینه سمانه

پودینه سمانه

علوم ورزشي|دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
سرابندی علی

سرابندی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
عابدی مریم

عابدی مریم

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سارانی علی

سارانی علی

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
بارانی پور مهدی

بارانی پور مهدی

مديريت کسب وکارهاي کوچک|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
صباغی سمیرا

صباغی سمیرا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
پودینه علی

پودینه علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شیخی فاطمه

شیخی فاطمه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
احمدی علی

احمدی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سنجرانی علی

سنجرانی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
پروین ام البنین

پروین ام البنین

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قندهاری فاطمه

قندهاری فاطمه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
چمن دوست فاطمه

چمن دوست فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه زابل | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
کهخا امیر حسین

کهخا امیر حسین

فقه وحقوق امامي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی