زرين آبادخدابنده

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر زرين آبادخدابنده

مصباحی شاکر حسن

مصباحی شاکر حسن

حقوق|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
مصباحی شاکر حسین

مصباحی شاکر حسین

حقوق|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
چراغی محمد

چراغی محمد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
پیر محمدی علی

پیر محمدی علی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
بیکدلو امیر

بیکدلو امیر

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
اشرلو محمد

اشرلو محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
زنجانی عباس

زنجانی عباس

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نوری حامد رضا

نوری حامد رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رجبی مرتضی

رجبی مرتضی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
رستم خانی جواد

رستم خانی جواد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
خدابنده لو علیرضا

خدابنده لو علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
حمزه مهدی

حمزه مهدی

مهندسي شيمي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمدی رقیه

محمدی رقیه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
محمدی محمد

محمدی محمد

علوم تربيتي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
جعفری علی

جعفری علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
یقین لو حمید

یقین لو حمید

اقتصاد|دانشگاه قم | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
نوروزی عاطفه

نوروزی عاطفه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
تقی لو محمد

تقی لو محمد

علوم ورزشي|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
بیگدلو حدیثه

بیگدلو حدیثه

علوم ورزشي|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی