مهريز

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر مهريز


زارع سجاد

زارع سجاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 129 آزمون

تجربی
ابوئی مهریزی احسان

ابوئی مهریزی احسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
زارع زاده عارف

زارع زاده عارف

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رحیم کاظمی فرناز

رحیم کاظمی فرناز

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
فلاح مدواری فاطمه

فلاح مدواری فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نجدی حسام

نجدی حسام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بیک ریحانه

بیک ریحانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
دهقانی مهلا

دهقانی مهلا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
حسینی سیده مهلا

حسینی سیده مهلا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حائری فرزانه

حائری فرزانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ابوئی امیرحسین

ابوئی امیرحسین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زارعزاده فرزانه

زارعزاده فرزانه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
زارع بیدکی یگانه

زارع بیدکی یگانه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
زارع عصمت اباد فاطمه

زارع عصمت اباد فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | محروم-بومي استان يزد

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
زارع زاده عارفه

زارع زاده عارفه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
طباطبائی بهنازالسادات

طباطبائی بهنازالسادات

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
یزدی مینا

یزدی مینا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
گلزاران علی

گلزاران علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
زارع بیدکی فاطمه

زارع بیدکی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حسینی مهدیه السادات

حسینی مهدیه السادات

روانشناسي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
دهقان محدثه

دهقان محدثه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | محروم-بومي استان يزد

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
ملاحسنی فاطمه

ملاحسنی فاطمه

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زارعین فاطمه

زارعین فاطمه

روانشناسي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
یزدانی مینا

یزدانی مینا

مديريت بازرگاني|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حجار بیدکی زهرا

حجار بیدکی زهرا

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حسینی نگین السادات

حسینی نگین السادات

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
دهقان منگاباد مرضیه

دهقان منگاباد مرضیه

تاريخ اسلام|دانشگاه ميبد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی