مهريز

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر مهريز


جهش حامد

جهش حامد

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

4سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
زارع خورمیزی محمد

زارع خورمیزی محمد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
زارع زاده علی

زارع زاده علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
ابوئی مهریزی پوریا

ابوئی مهریزی پوریا

مهندسي صنايع|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شیرزاده زهره

شیرزاده زهره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
زارع زاده علی

زارع زاده علی

مهندسي برق|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سیحونی دخت محمد مهدی

سیحونی دخت محمد مهدی

مهندسي برق|مرکزاموزش عالي شهرضا | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
طباطبائی سیدمحمدامین

طباطبائی سیدمحمدامین

مهندسي عمران|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی