شهريار

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر شهريار

شیعی بنیامین

شیعی بنیامین

طراحي صنعتي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

هنر
شکری دهنو امیررضا

شکری دهنو امیررضا

طراحي صنعتي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
حیدری امیرمهدی

حیدری امیرمهدی

روانشناسي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
حنفی امیرمهدی

حنفی امیرمهدی

روانشناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
ملکی شایان

ملکی شایان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مشهدی محمد متین

مشهدی محمد متین

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
علی وند محمدرضا

علی وند محمدرضا

طراحي صنعتي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
فرزانه لیلی نازنین

فرزانه لیلی نازنین

حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
افتخاری الناز

افتخاری الناز

حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
شرفی راد سیدامیرحسین

شرفی راد سیدامیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
پیران علیرضا

پیران علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
کریمی محمدحسین

کریمی محمدحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
زمانی اسکلو پوریا

زمانی اسکلو پوریا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
ربیعی ورنوسفادرانی نیوشا

ربیعی ورنوسفادرانی نیوشا

مهندسي عمران|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
صفیاری کلور محمدهادی

صفیاری کلور محمدهادی

روانشناسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
دولت آبادی علیرضا

دولت آبادی علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محمدی سلیم امیرحسین

محمدی سلیم امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
خرسندی علی

خرسندی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عطائی عاطفه

عطائی عاطفه

ارتباطتصويري|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
موسوی شیخطبقی فاطمه

موسوی شیخطبقی فاطمه

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
نادری فاطمه

نادری فاطمه

حقوق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
مرتضوی سیده فاطمه

مرتضوی سیده فاطمه

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
تهی دست اکراد فاطمه

تهی دست اکراد فاطمه

طراحي پارچه|دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
درخشان محمد

درخشان محمد

مهندسي صنايع|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بهنیا آریا

بهنیا آریا

مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
احسانی امیرحسین

احسانی امیرحسین

حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
رستمی عرفان

رستمی عرفان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
رضانژاد لاله امیرحسین

رضانژاد لاله امیرحسین

مهندسي صنايع|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
شاکری نیا محمد امین

شاکری نیا محمد امین

مهندسي عمران|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
شهبازی داریوش

شهبازی داریوش

مهندسي عمران|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عنابستانی زهرا

عنابستانی زهرا

حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
فرزادی نسب سپهر

فرزادی نسب سپهر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حسنی مهشید

حسنی مهشید

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
صفری فاطمه

صفری فاطمه

مهندسي پليمر|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حدادی اسفهلان سعید

حدادی اسفهلان سعید

مهندسي معماري|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
شاهمیری سیدسجاد

شاهمیری سیدسجاد

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
کریمی علی

کریمی علی

روانشناسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
جاوید پیله رود علی

جاوید پیله رود علی

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
موسیوند الناز

موسیوند الناز

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جهانگیر بهناز

جهانگیر بهناز

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
خاموشی سعید

خاموشی سعید

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
گروسی سحر

گروسی سحر

حسابداري|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
مرادی بانیارانی پیام

مرادی بانیارانی پیام

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پیران یاسمن

پیران یاسمن

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
عسکری حسنعلی ده مهدی

عسکری حسنعلی ده مهدی

مديريت مالي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
یوسف زاده سوره نگین

یوسف زاده سوره نگین

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

زبان
غلامی مهدی

غلامی مهدی

مهندسي عمران|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نیک انجام مهرداد

نیک انجام مهرداد

فيزيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عبدی امیرمهدی

عبدی امیرمهدی

مشاوره|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حاجی محمدی مائده

حاجی محمدی مائده

مديريت صنعتي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
جیریائی زهرا

جیریائی زهرا

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عمادی ساناز

عمادی ساناز

مهندسي معماري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
قنادی نرگس

قنادی نرگس

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
رهنما سیدمحمداحسان

رهنما سیدمحمداحسان

اقتصاد|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
نوروزی لیه امیررضا

نوروزی لیه امیررضا

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
ابوالحسنی مرضیه

ابوالحسنی مرضیه

حسابداري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
احمدی علیرضا

احمدی علیرضا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
مرادی پرنی محمدعرفان

مرادی پرنی محمدعرفان

فيزيک مهندسي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
علی وردی لو مهدی

علی وردی لو مهدی

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رضائی آیدا

رضائی آیدا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ترنج مهرگان محدثه

ترنج مهرگان محدثه

حسابداري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
توحیدی آیلار سادات

توحیدی آیلار سادات

مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
چراغعلی علی

چراغعلی علی

اقتصاد|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
پورویردی بیتا

پورویردی بیتا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
گلدار محیا

گلدار محیا

مهندسي شهرسازي|دانشگاه هنر | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
طالبی صبا

طالبی صبا

زبان وادبيات الماني|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

زبان
ابراهیمی غریبدوستی زهرا

ابراهیمی غریبدوستی زهرا

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
جباری امیررضا

جباری امیررضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي قم | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
پورقنبرزادلشت نشاء آرمان

پورقنبرزادلشت نشاء آرمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
آزمون زهرا

آزمون زهرا

مرمت بناهاي تاريخي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
کارخانه کیمیا

کارخانه کیمیا

مهندسي معماري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
پورعباسی مهرآسا

پورعباسی مهرآسا

مديريت مالي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
ایرجی شادی

ایرجی شادی

روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
صالحی مهسا

صالحی مهسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
یوسفی سرخ آبادی معصومه

یوسفی سرخ آبادی معصومه

مشاوره|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حقیقت خواه مجید

حقیقت خواه مجید

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
صفری علیرضا

صفری علیرضا

اقتصاد|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
هاشمی امیرحسین

هاشمی امیرحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
قلیچ خانی پریسا

قلیچ خانی پریسا

اقتصاد|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
پاکار سپهر

پاکار سپهر

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
ساعدی امیرمهدی

ساعدی امیرمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
کریمی ملیکا

کریمی ملیکا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
میرزائی الهه

میرزائی الهه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
زندکریمی اشکان

زندکریمی اشکان

روانشناسي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
قاسمی شال ملیکا

قاسمی شال ملیکا

زبان وادبيات الماني|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
فرزانه مهدی

فرزانه مهدی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
آذرشب خانقاه فاطمه

آذرشب خانقاه فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حاجی اکبری فینی یسری

حاجی اکبری فینی یسری

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
جنابی طاهر رضا

جنابی طاهر رضا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
حاتمی محمدرضا

حاتمی محمدرضا

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
امینی امیرحسین

امینی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسینی فاطمه السادات

حسینی فاطمه السادات

حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
فخیمی فاطمه

فخیمی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
ناظر کاخکی سید محمد

ناظر کاخکی سید محمد

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
جمشیدی شریف سجاد

جمشیدی شریف سجاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محمدپور علیرضا

محمدپور علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
رضائی سارا

رضائی سارا

مهندسي معماري|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شاهوردی مینا

شاهوردی مینا

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
افتخاری مینا

افتخاری مینا

امار|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
عبداله خانی محمد

عبداله خانی محمد

پرستاري|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رضائی علی

رضائی علی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
شجاعی کسبی بهار

شجاعی کسبی بهار

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
شریفی راد دنیا

شریفی راد دنیا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
پیر هادی صبا

پیر هادی صبا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

4سال کانونی / 59 آزمون

زبان
خدادادی علی

خدادادی علی

مهندسي برق|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اسدالهی مجید

اسدالهی مجید

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 37 آزمون

زبان
اسلامی منوچهری سارا

اسلامی منوچهری سارا

مديريت مالي|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رهگذر فاطمه

رهگذر فاطمه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
موسوی زهرا سادات

موسوی زهرا سادات

اقتصاد|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
عبداللهی مینا

عبداللهی مینا

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
دمیرچی سارا

دمیرچی سارا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
کوهی عارفه

کوهی عارفه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
فاخری مهدیه سادات

فاخری مهدیه سادات

زبان وادبيات عربي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
فصولی حدیثه

فصولی حدیثه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
ابراهیمی نازنین

ابراهیمی نازنین

مهندسي شهرسازي|دانشگاه هنر | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
هادی فروغ

هادی فروغ

رياضيات وکاربردها|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
کریم زاده مجتبی

کریم زاده مجتبی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
رهگذر زهرا

رهگذر زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
نویدریاحی قولانلو مبینا

نویدریاحی قولانلو مبینا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
گلگون محسن

گلگون محسن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خوزم یاسر

خوزم یاسر

حسابداري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
جانی محمد

جانی محمد

مهندسي مکانيک|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
آقاپورسیلاخور محمدمهدی

آقاپورسیلاخور محمدمهدی

حسابداري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
لازمی ونجائی زهرا

لازمی ونجائی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
صیدی محمدحسام

صیدی محمدحسام

مهندسي الکترونيک هواپيمايي|مرکزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي کشور | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
جوکار مبینا

جوکار مبینا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
حسینی مریم

حسینی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
سلیمانیان سپیده

سلیمانیان سپیده

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
سلطانی مریم

سلطانی مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عبدالعلی پور دانیال

عبدالعلی پور دانیال

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
زمانی لاسکی آیدا

زمانی لاسکی آیدا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
پورخسروانی مهرانه

پورخسروانی مهرانه

جغرافيا|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
خاکپور ملکی نساء

خاکپور ملکی نساء

روانشناسي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
عبداله پور علی

عبداله پور علی

مهندسي برق|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

5سال کانونی / 78 آزمون

ریاضی
زیادخانی مبینا

زیادخانی مبینا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

زبان
امجدیان سعید

امجدیان سعید

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
معظمی شایان

معظمی شایان

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه دامغان | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

زبان
افسرالشعرائی ملیکا

افسرالشعرائی ملیکا

روابطعمومي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
انصاری فاطمه

انصاری فاطمه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ملکی نوجه دهی سعید

ملکی نوجه دهی سعید

مهندسي برق|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رسولی امیرعباس

رسولی امیرعباس

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
اله ویردی فرشته

اله ویردی فرشته

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
افشار علی

افشار علی

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
جلیلی زهرا

جلیلی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
شایسته مقنی بنیامین

شایسته مقنی بنیامین

مهندسي شيمي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
سادین آیدا

سادین آیدا

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
قاسم پور ملومه فاطمه

قاسم پور ملومه فاطمه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | نوبت دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
شیروانی نادیا

شیروانی نادیا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
اکبرنیا محسن

اکبرنیا محسن

مهندسي کامپيوتر|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ناظر ملینا

ناظر ملینا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
ملتزمی سمیرا

ملتزمی سمیرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
حبیبی امیرمهدی

حبیبی امیرمهدی

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
لطیفی مهدی

لطیفی مهدی

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
سیستانی رکسانا

سیستانی رکسانا

طراحي لباس|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

هنر
گوارا محمدرضا

گوارا محمدرضا

جغرافيا|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
فرامرزی معصومه

فرامرزی معصومه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
رجبی صبا

رجبی صبا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سلطانپور یگانه

سلطانپور یگانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
محمدی فریماه

محمدی فریماه

معماري داخلي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
عباسی حانیه

عباسی حانیه

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نیکخواه بابائی امیرعلی

نیکخواه بابائی امیرعلی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مایلی فاطمه

مایلی فاطمه

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
قاسمی راستین

قاسمی راستین

مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
اله قلی سعیده

اله قلی سعیده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
جداری گل پرور متین

جداری گل پرور متین

شيمي محض|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
آهی اندی سحر

آهی اندی سحر

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
جعفری حبیب

جعفری حبیب

رياضيات وکاربردها|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سلطانی محمد حسین

سلطانی محمد حسین

مهندسي عمران|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
هزاوء نژاد زهرا

هزاوء نژاد زهرا

مديريت صنعتي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
ایزدآبادی مهدیه

ایزدآبادی مهدیه

حسابداري|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
زمانیان گلسا

زمانیان گلسا

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
حاتم نژاد امیررضا

حاتم نژاد امیررضا

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عابدین پور آرزو

عابدین پور آرزو

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
بدری یاسمن

بدری یاسمن

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حسنی مبینا

حسنی مبینا

کاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حقویردی پور مریم

حقویردی پور مریم

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

زبان
روزبهانی غزاله

روزبهانی غزاله

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
علی زاده پیرپشته فاطمه

علی زاده پیرپشته فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سلیمانی مریم

سلیمانی مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
غلامی فرد بنیامین

غلامی فرد بنیامین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
آصفی فاطمه سادات

آصفی فاطمه سادات

حسابداري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
صادقی فاطمه

صادقی فاطمه

تاريخ|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
صفرزاده امیر

صفرزاده امیر

مديريت بازرگاني|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
به کار بهاره

به کار بهاره

علوم قران وحديث|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
جعفری علیرضا

جعفری علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
یوسفی فاطمه

یوسفی فاطمه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
بهبودی آرین

بهبودی آرین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
یوسف زاده باغبانی آرمین

یوسف زاده باغبانی آرمین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حسنی یاریجانی محمدرضا

حسنی یاریجانی محمدرضا

زمين شناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حنیفه رقیه

حنیفه رقیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
نادری یاسین

نادری یاسین

مرمت بناهاي تاريخي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
شکری ماهینی مونا

شکری ماهینی مونا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
آذری کهل علی

آذری کهل علی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رمضانخانی فاطمه

رمضانخانی فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نصرالهی حسن

نصرالهی حسن

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قربانی سرور مهدی

قربانی سرور مهدی

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
بوچانی امیرحسین

بوچانی امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
عبادی سیده صدف

عبادی سیده صدف

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
لطفی ریحانه

لطفی ریحانه

مهندسي صنايع|دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
عباس پور رضا

عباس پور رضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
منصورزاده فاطمه

منصورزاده فاطمه

مهندسي معماري|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
باباعلی زهرا

باباعلی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
خسروی معصومه

خسروی معصومه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
بلقدر نگار

بلقدر نگار

مهندسي صنايع|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
باقری مریم

باقری مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حضرتی پور مریم

حضرتی پور مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آجورلو مریم

آجورلو مریم

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عظیمی رویا

عظیمی رویا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
قاسمی جندآبادی علیرضا

قاسمی جندآبادی علیرضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
افتخاری ریحانه

افتخاری ریحانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
کت کنی فاطمه

کت کنی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ملک محمدی ریحانه

ملک محمدی ریحانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
ارمغانی تکتم

ارمغانی تکتم

مهندسي عمران|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
همدانی شهریار محمدحسین

همدانی شهریار محمدحسین

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
نوری شجاع خانلو سمیرا

نوری شجاع خانلو سمیرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
بنیادی فائزه

بنیادی فائزه

اقتصاد|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
اسماعیلیان شقایق

اسماعیلیان شقایق

رياضيات وکاربردها|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
توحیدی کریمی علی

توحیدی کریمی علی

مهندسي کامپيوتر|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
شانقی مهدی

شانقی مهدی

مهندسي مکانيک|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مسعودی فر سارا

مسعودی فر سارا

مديريت مالي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
امامی ارجمند محمدرضا

امامی ارجمند محمدرضا

شيمي کاربردي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
توحیدی خانلر صبا

توحیدی خانلر صبا

علوم کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رحیمی محمد

رحیمی محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
صادقی علی

صادقی علی

شيمي کاربردي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
دهقانی کیمیا

دهقانی کیمیا

حقوق|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
نوائی نیک حانیه

نوائی نیک حانیه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رادان فر زهرا

رادان فر زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مرادزاده فرشاد

مرادزاده فرشاد

مهندسي عمران|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
یعقوبی سپیده

یعقوبی سپیده

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
احدیان امیرسام

احدیان امیرسام

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
حمدی محمد

حمدی محمد

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
تسلیم اسطلخ کوهی نسترن

تسلیم اسطلخ کوهی نسترن

علوم قران وحديث|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
قره گلی الناز

قره گلی الناز

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
راهی مریم

راهی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شهباز محمدحسین

شهباز محمدحسین

مهندسي معدن|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
احسنی خباز فاطمه

احسنی خباز فاطمه

مهندسي شيمي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
منزوی نودهی فاطمه

منزوی نودهی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
جباری نژاد کرمانی علیرضا

جباری نژاد کرمانی علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محمودی اورتاکند سمیه

محمودی اورتاکند سمیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مهدیخانلو ابوالفضل

مهدیخانلو ابوالفضل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمدی فیلی مریم

محمدی فیلی مریم

امار|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
محسنی حانیه

محسنی حانیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خاجوی صالحیان امیررضا

خاجوی صالحیان امیررضا

مهندسي صنايع|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمدپور مائده

محمدپور مائده

امار|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
محمدزاده محمد

محمدزاده محمد

مهندسي پليمر|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بهزادمی آبادی سحر

بهزادمی آبادی سحر

ميکروبيولوژي|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ایوبی امیررضا

ایوبی امیررضا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
افشار نازنین

افشار نازنین

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
آقاحسنی محمد جواد

آقاحسنی محمد جواد

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
بذلی مریم

بذلی مریم

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
اسمعیل نژادشانی فاطمه

اسمعیل نژادشانی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
پرویزی امیرمحمد

پرویزی امیرمحمد

مهندسي کامپيوتر|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
کلهر کیانا

کلهر کیانا

مديريت اموربانکي|دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
ریوندی آیدا

ریوندی آیدا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
ولی زاده فاطمه

ولی زاده فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شمسعلی کتایون

شمسعلی کتایون

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رستمی علی

رستمی علی

مديريت اموربانکي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

5سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
ابراهیمی کرگان علیرضا

ابراهیمی کرگان علیرضا

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
داودی ایمان

داودی ایمان

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
خانقلی زهرا

خانقلی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فتولی اشکان

فتولی اشکان

مهندسي عمران|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حمیدی ازنی مرضیه سادات

حمیدی ازنی مرضیه سادات

جغرافيا|دانشگاه خوارزمي -تهران | نوبت دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
خزائی مهدی

خزائی مهدی

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمدی زهرا

محمدی زهرا

مشاوره|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رستمزاده امین

رستمزاده امین

شيمي کاربردي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قورت بیگلو حدیث

قورت بیگلو حدیث

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ساوه | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
یاسبلاغی شراهی محمدرضا

یاسبلاغی شراهی محمدرضا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
هاشمی نژاد سیده معصومه

هاشمی نژاد سیده معصومه

حسابداري|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سالمی خامنه نرجس

سالمی خامنه نرجس

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي اوج -ابيک قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رشدی دیزجی فاطمه

رشدی دیزجی فاطمه

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دده خانی مهدیه

دده خانی مهدیه

علوم تربيتي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
خسروی فاطمه

خسروی فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
درزند علی

درزند علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
آرمین شایان

آرمین شایان

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قادری هومن

قادری هومن

مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
زمانی سیده محدثه

زمانی سیده محدثه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
شاهمیری عیسی لو مهدی

شاهمیری عیسی لو مهدی

مهندسي برق|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رحیمی فاطمه

رحیمی فاطمه

مديريت مالي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
موسوی پور سیدمهدی

موسوی پور سیدمهدی

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ظهیری سینا

ظهیری سینا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
تاجیک محمد رضا

تاجیک محمد رضا

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
امینی محمدامیر

امینی محمدامیر

مهندسي عمران|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شنوائی صدیقه

شنوائی صدیقه

علوم کامپيوتر|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

4سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
آروئی حانیه

آروئی حانیه

مديريت صنعتي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ابراهیمی نیا محمدرضا

ابراهیمی نیا محمدرضا

مهندسي شيمي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
علی نقی بیگی مریم

علی نقی بیگی مریم

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
میرکشاورز سید مهدی

میرکشاورز سید مهدی

مهندسي نساجي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
صالحی اصل محمدرضا

صالحی اصل محمدرضا

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تفرش | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
طاهر محمدحسین

طاهر محمدحسین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
قنبری محمد مهدی

قنبری محمد مهدی

شيمي کاربردي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رستمی کیمیا

رستمی کیمیا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
محفوظی رادمهر

محفوظی رادمهر

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قاسمی عرفان

قاسمی عرفان

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
داودی نگار فاطمه

داودی نگار فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
خلجزاده آرمین

خلجزاده آرمین

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
آقاجانی گلسفید فائزه

آقاجانی گلسفید فائزه

گياه پزشکي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
علیرضائی جاهد سانیا

علیرضائی جاهد سانیا

مهندسي طبيعت|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بیات فرشته

بیات فرشته

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مصلحی آلاله گورابی پرنیان

مصلحی آلاله گورابی پرنیان

فيزيک مهندسي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
یگانه کذرج فاطمه

یگانه کذرج فاطمه

مديريت مالي|دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدکاشاني -ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
امینی کلهری امیررضا

امینی کلهری امیررضا

مهندسي برق|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مولایی مقدم مهدی

مولایی مقدم مهدی

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حسینی سید ماهان

حسینی سید ماهان

زيست شناسي گياهي|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
بالال حدیث

بالال حدیث

امار|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
افشاری زهرا

افشاری زهرا

بهداشت موادغذايي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
صفدر توره ای محمد

صفدر توره ای محمد

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
دژیاب فاطمه

دژیاب فاطمه

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جعفری زاده محمد مجتبی

جعفری زاده محمد مجتبی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
جعفرپور بهاره

جعفرپور بهاره

حسابداري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حیدری ویری سحر

حیدری ویری سحر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
افشار هدیه

افشار هدیه

مديريت مالي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
افخمی خشت مسجدی ساناز

افخمی خشت مسجدی ساناز

زيست فناوري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عزیزی قزلدرق سولماز

عزیزی قزلدرق سولماز

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

4سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
دوگرلوئی امیرمحمد

دوگرلوئی امیرمحمد

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
پاکدل پشتیری مرضیه

پاکدل پشتیری مرضیه

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پرتوی آیلا

پرتوی آیلا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مهدی نژادپرشکوهی مائده

مهدی نژادپرشکوهی مائده

مشاوره|دانشکده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
محمودی مبینا

محمودی مبینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ده ده سی ازندریانی سارا

ده ده سی ازندریانی سارا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

5سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
گرمه طلا

گرمه طلا

حسابداري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
درخشان فاطمه سادات

درخشان فاطمه سادات

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي تاکستان -تاکستان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدی زهرا

محمدی زهرا

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
پرورش علیرضا

پرورش علیرضا

علوم دامي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عفتی ملیکا

عفتی ملیکا

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدکاشاني -ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
شریفی فاطمه

شریفی فاطمه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين | غير انتفاعي

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
قربان زاده مهدی

قربان زاده مهدی

شيمي کاربردي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حدادی غزل

حدادی غزل

مديريت صنعتي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
جوکار دلارام

جوکار دلارام

مديريت صنعتي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محمد علی پور دریاسری پارسا

محمد علی پور دریاسری پارسا

مديريت مالي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حردانی سارا

حردانی سارا

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
عابد مائده

عابد مائده

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيک | غير انتفاعي

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
صباغ عربانی شیدا

صباغ عربانی شیدا

مديريت فرهنگي هنري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
خورا امیر

خورا امیر

زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خجسته کلیدبر دنیا

خجسته کلیدبر دنیا

مهندسي برق|موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
چراغی کمالان اکرم

چراغی کمالان اکرم

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اسدی لویه تارا

اسدی لویه تارا

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بوکانیان محدثه

بوکانیان محدثه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي مولانا-ابيک | غير انتفاعي

5سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
گل محمدی کیمیا

گل محمدی کیمیا

مديريت مالي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بهرامی بهزاد سارا

بهرامی بهزاد سارا

مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسینی گوهرزاد محمدرضا

حسینی گوهرزاد محمدرضا

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صالحی محمد

صالحی محمد

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي تاکستان -تاکستان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رضوی سیده نگین

رضوی سیده نگین

مديريت صنعتي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عاشوری پورکوپس پانیذ

عاشوری پورکوپس پانیذ

مديريت بازرگاني|دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شهریار یگانه

شهریار یگانه

مديريت صنعتي|دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مرادی طناز

مرادی طناز

مديريت صنعتي|دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی