تهران

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر تهران


نقدعلی حافظ

نقدعلی حافظ

طراحي صنعتي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
نیکنام کوثر

نیکنام کوثر

صنايع دستي|دانشگاه هنر | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
شاکری محمدمهدی

شاکری محمدمهدی

طراحي صنعتي|دانشگاه هنر | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

هنر
لک زایی فاطمه

لک زایی فاطمه

تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

هنر
سعیدی فاطمه

سعیدی فاطمه

نقاشي|دانشگاه سوره -تهران /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

هنر
یارائی رامینا

یارائی رامینا

طراحي صنعتي|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
رازدار عرفان

رازدار عرفان

نوازندگي موسيقي ايراني|دانشگاه هنر | روزانه-نوازندگان سازتار

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
غفاری رویا

غفاری رویا

طراحي لباس|دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

هنر
اشتری جعفری مهدی

اشتری جعفری مهدی

مجسمه سازي|دانشگاه هنر | روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

هنر
آخوندی مریم

آخوندی مریم

اموزش ارتباطتصويري|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 24 آزمون

هنر
حاجی حیدری نیلوفر

حاجی حیدری نیلوفر

اموزش ارتباطتصويري|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 21 آزمون

هنر
صانعیان مهسا

صانعیان مهسا

نقاشي|دانشگاه هنرشيراز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
نوین پویا بی تا

نوین پویا بی تا

باستانشناسي|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
مرادی الناز

مرادی الناز

طراحي لباس|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

هنر
معتمد زرگر سبحان

معتمد زرگر سبحان

ارتباطتصويري|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

هنر
خسروی سورنا

خسروی سورنا

ارتباطتصويري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

هنر
ملکی ریحانه

ملکی ریحانه

ارتباطتصويري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

هنر
پورمحمدرضا مرضیه

پورمحمدرضا مرضیه

صنايع دستي|دانشگاه شهرکرد | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
قاسمی حانیه

قاسمی حانیه

طراحي پارچه|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
محمددرویشی سروش

محمددرویشی سروش

صنايع دستي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

هنر
نرسیسیان سلیا

نرسیسیان سلیا

نقاشي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

هنر
خوشنویس فاطمه

خوشنویس فاطمه

ارتباطتصويري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
فرجی فاطمه

فرجی فاطمه

مرمت بناهاي تاريخي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

هنر