تهران

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر تهران


اسماعیلی مریم

اسماعیلی مریم

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
هوشیاری محمدعرفان

هوشیاری محمدعرفان

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
پابخش لیلا

پابخش لیلا

حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
شفیعی علویجیه علیرضا

شفیعی علویجیه علیرضا

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
رمضانی زهرا

رمضانی زهرا

روانشناسي|دانشگاه تهران | روزانه

8سال کانونی / 126 آزمون

انسانی
روحانی سید عرفان

روحانی سید عرفان

حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
افشاری محمدصدرا

افشاری محمدصدرا

علوم سياسي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
مهرآبادی امیرعلی

مهرآبادی امیرعلی

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
کاتبی نگار

کاتبی نگار

مشاوره|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
میرزایی ملیکا

میرزایی ملیکا

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
کاهه محمدمهدی

کاهه محمدمهدی

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
عزیزی عارف محمدجواد

عزیزی عارف محمدجواد

مديريت مالي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
مدنی دینانی سیدمحمد

مدنی دینانی سیدمحمد

حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

انسانی
گلدار محمدسپهر

گلدار محمدسپهر

حسابداري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
حاجی محمودی امیرمسعود

حاجی محمودی امیرمسعود

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
اسکندری بهاره

اسکندری بهاره

حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
خلیلی نرگس

خلیلی نرگس

مشاوره|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
جمشیدی علی

جمشیدی علی

حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
رستمی صبا

رستمی صبا

حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
کمالی محراب

کمالی محراب

حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
محمودی زهرا

محمودی زهرا

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
برزگر خانقاه نازنین

برزگر خانقاه نازنین

حسابداري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
صدرایی کیان

صدرایی کیان

حقوق|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
قوامی مهدیار

قوامی مهدیار

مديريت دولتي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
شکراله زاده متین

شکراله زاده متین

علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
قربانی حانیه

قربانی حانیه

حسابداري|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
میر نظامی سید حسن

میر نظامی سید حسن

روانشناسي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
مولایی رقیه

مولایی رقیه

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

3سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
سلیمی زینب

سلیمی زینب

مشاوره|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
سالار وندیان شادمان

سالار وندیان شادمان

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

انسانی
محمدی سارا

محمدی سارا

مديريت بازرگاني|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
منصوری احمد

منصوری احمد

علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
گودرزی ساره

گودرزی ساره

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
زرین فر فاطمه

زرین فر فاطمه

حقوق|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
مرادی یاسمین

مرادی یاسمین

مشاوره|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
سلیمانی ابوالفضل

سلیمانی ابوالفضل

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
اخلاقی ایدین

اخلاقی ایدین

مديريت مالي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
میرشفیعی فاطمه

میرشفیعی فاطمه

حقوق|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
باقری فاطمه

باقری فاطمه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
کریمی فاطمه

کریمی فاطمه

حسابداري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
مقدم علیرضا

مقدم علیرضا

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
شجاعیان بهار

شجاعیان بهار

حقوق|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
درویش ابیانه مژگان

درویش ابیانه مژگان

حسابداري|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
سرمیلی مونا

سرمیلی مونا

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
کاملی علی

کاملی علی

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عبدلی خالدی محمدمهدی

عبدلی خالدی محمدمهدی

اقتصاد|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
حسن زاده امیرحسین

حسن زاده امیرحسین

حسابداري|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
سیدی سیدامیرعلی

سیدی سیدامیرعلی

اقتصاد|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
عبدی فاطمه

عبدی فاطمه

حسابداري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
ثابتی فرشته

ثابتی فرشته

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
عبداللهی زینب

عبداللهی زینب

روانشناسي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قاسمی محسن

قاسمی محسن

حقوق|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
کچوییان ملیکا

کچوییان ملیکا

مشاوره|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
کربلایی میرزایی زهرا

کربلایی میرزایی زهرا

روانشناسي|دانشگاه شهيدمطهري | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
تیموری میریوسف

تیموری میریوسف

جامعه شناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
قهرمانی عارفه

قهرمانی عارفه

مشاوره|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
فروغی مرجان

فروغی مرجان

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهيدمطهري | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
علی پور ملاک محمدرضا

علی پور ملاک محمدرضا

حسابداري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
کمالی امیرحسین

کمالی امیرحسین

حقوق|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محققی نفیسه

محققی نفیسه

مشاوره|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
کریمی خالدی حدیثه

کریمی خالدی حدیثه

روانشناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | نوبت دوم

2سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
افشارآرا آتنا

افشارآرا آتنا

حقوق|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
اردستانی علی

اردستانی علی

فلسفه|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
رضوان کیخا

رضوان کیخا

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
فرجی سارا

فرجی سارا

مديريت مالي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
مشهدی فراهانی سحر

مشهدی فراهانی سحر

مديريت دولتي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
گلستانی زینب سادات

گلستانی زینب سادات

مشاوره|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
داودی محمدهادی

داودی محمدهادی

مديريت مالي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
همتی مندجین امیرحسین

همتی مندجین امیرحسین

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
غلامعلی مجدآبادی علی

غلامعلی مجدآبادی علی

علوم سياسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ثقفی سجاد

ثقفی سجاد

علوم تربيتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
بهرامی محمدمهدی

بهرامی محمدمهدی

اقتصاد|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
زاهدی موحد اردشیر

زاهدی موحد اردشیر

حقوق|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
شجاعی محدثه

شجاعی محدثه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
محمدی مائده

محمدی مائده

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
درویش سپیده

درویش سپیده

فلسفه|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
رضاخانی عرفان

رضاخانی عرفان

برنامه ريزي اجتماعي وتعاون|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
حسینی نرگس سادات

حسینی نرگس سادات

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
اسکندری محمد مهدی

اسکندری محمد مهدی

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
کریم زاده نسرین

کریم زاده نسرین

مديريت اموربانکي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
سرسخت جنتی مریم

سرسخت جنتی مریم

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

3سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
بخشی محمدرضا

بخشی محمدرضا

مديريت صنعتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
نیکزاد محمدولی

نیکزاد محمدولی

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهيدمطهري | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
خبری زاد محمدرضا

خبری زاد محمدرضا

حقوق|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
عبدی فاطمه

عبدی فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

3سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
امانیگ علیرضا

امانیگ علیرضا

مديريت صنعتي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
امیری کاشانی علیرضا

امیری کاشانی علیرضا

حقوق|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
امینی علیرضا

امینی علیرضا

حقوق|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
جعفرپور علی

جعفرپور علی

مديريت بيمه|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
استاد حسینی فاطمه

استاد حسینی فاطمه

علوم سياسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
آتش زبان شقایق

آتش زبان شقایق

حسابداري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
کریمی احمدآبادی فاطمه

کریمی احمدآبادی فاطمه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
حیدری محمدصالح

حیدری محمدصالح

جامعه شناسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
خانکش زاده یاسمن

خانکش زاده یاسمن

روزنامه نگاري|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
پاک روش احسان

پاک روش احسان

حقوق|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
صفی خانی امیرحسین

صفی خانی امیرحسین

حسابداري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
صالحی مصطفی

صالحی مصطفی

حقوق|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
حسنی امیرعلی

حسنی امیرعلی

مديريت مالي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
شریفی کامیار

شریفی کامیار

برنامه ريزي اجتماعي وتعاون|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
سیفی نیا علیرضا

سیفی نیا علیرضا

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
آموزگار سمیرا

آموزگار سمیرا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

5سال کانونی / 108 آزمون

انسانی
اسدبیگی امیرمهدی

اسدبیگی امیرمهدی

فلسفه|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
عامری امیرحسین

عامری امیرحسین

علوم تربيتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
محمدی فاطمه زهرا

محمدی فاطمه زهرا

علوم تربيتي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
انصاری علی

انصاری علی

حقوق|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
جهانگیری علی

جهانگیری علی

فلسفه|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
اجمدوند زهرا

اجمدوند زهرا

حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
اصل روستا زهرا

اصل روستا زهرا

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
محمدی محمدرضا

محمدی محمدرضا

مديريت دولتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
مظفری خسروی مینا

مظفری خسروی مینا

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عبدالهی علی

عبدالهی علی

مديريت مالي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
اسلامی زهرا

اسلامی زهرا

حقوق|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
صالح عرفان

صالح عرفان

مديريت بازرگاني|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حسین زاده نیری امیرعلی

حسین زاده نیری امیرعلی

حقوق|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
ایزدی زهرا

ایزدی زهرا

روانشناسي|دانشگاه شهيدمطهري | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
زکی پور لیلا

زکی پور لیلا

علوم تربيتي|دانشکده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
شمسی سیدشهاب الدین

شمسی سیدشهاب الدین

فلسفه|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
محرم زاده آفتاب

محرم زاده آفتاب

مديريت بازرگاني|دانشگاه قم | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
سیفان آیدا

سیفان آیدا

علوم سياسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
جلیلی نفیسه

جلیلی نفیسه

حقوق|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
حسینی حاج عباسقلی خانی فرحناز

حسینی حاج عباسقلی خانی فرحناز

روانشناسي|دانشگاه ياسوج | نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
نعمتی میهماندوست امیرمهدی

نعمتی میهماندوست امیرمهدی

حقوق|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
نویدی روژین

نویدی روژین

حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
براتی نیا محمدمسعود

براتی نیا محمدمسعود

حقوق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حیدری غزاله

حیدری غزاله

روانشناسي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
علیزاده شاهین

علیزاده شاهین

حقوق|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
مسلمی علی

مسلمی علی

حسابداري|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
قیصر امیرعلی

قیصر امیرعلی

مطالعات ارتباطي وفناوري اطلاعات|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
محسنی احمدرضا

محسنی احمدرضا

حسابداري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
سیاه کالی محمدمهدی

سیاه کالی محمدمهدی

مترجمي زبان عربي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
تمدن پارمیدا

تمدن پارمیدا

مديريت بيمه اکو|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ساعدی ساحل

ساعدی ساحل

هتلداري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
رحیمی علی

رحیمی علی

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

3سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
رجایی امیرمحمد

رجایی امیرمحمد

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
جلودار رضا

جلودار رضا

حقوق|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
فیروزی دنیز

فیروزی دنیز

حسابداري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
کاظمی نجمه

کاظمی نجمه

مترجمي زبان عربي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
قاسمی مهدی

قاسمی مهدی

مديريت بازرگاني|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
فرجامفر فاطمه

فرجامفر فاطمه

حسابداري|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
ملانقی زهرا

ملانقی زهرا

جامعه شناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
وکیلی پور سپیده

وکیلی پور سپیده

مددکاري اجتماعي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
زارع زاده مریم

زارع زاده مریم

علوم تربيتي|دانشکده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
فاضل متین

فاضل متین

مديريت مالي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
شعبان پور زهرا

شعبان پور زهرا

حسابداري|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
محمدزاده فاطمه

محمدزاده فاطمه

مديريت بيمه اکو|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
علی نجاتی معصومه

علی نجاتی معصومه

حقوق|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

6سال کانونی / 107 آزمون

انسانی
ابراهیمی علی

ابراهیمی علی

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
بهرامی اصل محمد مهدی

بهرامی اصل محمد مهدی

علوم سياسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
خویینی مهدیه

خویینی مهدیه

روانشناسي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
هیبتی قانع عاطفه

هیبتی قانع عاطفه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
یاوری زهره

یاوری زهره

مديريت بازرگاني|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
فراهانی امیرمهدی

فراهانی امیرمهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
حمیدی آریا

حمیدی آریا

باستان شناسي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
ایرانی ارشیا

ایرانی ارشیا

روانشناسي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
عبدی فر محمد

عبدی فر محمد

علوم سياسي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
شعبانی فاطمه

شعبانی فاطمه

اديان وعرفان|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
غضنفری محدثه سادات

غضنفری محدثه سادات

برنامه ريزي اجتماعي وتعاون|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
خوش نظری عاطفه

خوش نظری عاطفه

حقوق|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
کهن آناهیتا

کهن آناهیتا

مددکاري اجتماعي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

9سال کانونی / 166 آزمون

انسانی
نوربخش سیدامیرمحمد

نوربخش سیدامیرمحمد

روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
دشتی مطهره سادات

دشتی مطهره سادات

مددکاري اجتماعي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
اسدی سارا

اسدی سارا

جامعه شناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
عزیزی امیرحسین

عزیزی امیرحسین

مديريت بازرگاني|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
امیر رضائی طاها

امیر رضائی طاها

حسابداري|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
قاسمیان مهدیه

قاسمیان مهدیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
عبدالهی مهدیه

عبدالهی مهدیه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
ابراهیمی فاطمه

ابراهیمی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
آقا گلی امیرمحمد

آقا گلی امیرمحمد

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

6سال کانونی / 90 آزمون

انسانی
ابراهیمی الهه

ابراهیمی الهه

حقوق|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
سرحسابی حنانه

سرحسابی حنانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
اینه چی امیرعلی

اینه چی امیرعلی

مديريت دولتي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
عیوضی حامد

عیوضی حامد

حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
حاجی حسینی محمد

حاجی حسینی محمد

حقوق|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
حمیدی زهرا

حمیدی زهرا

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
میرزاپورچقوش امیرمحمد

میرزاپورچقوش امیرمحمد

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
اقاجانی پگاه

اقاجانی پگاه

باستان شناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
پرک مائده

پرک مائده

مطالعات خانواده|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
بیاتانی فائزه

بیاتانی فائزه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
اسعدی نسیم

اسعدی نسیم

حقوق|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
دربندی اکرم

دربندی اکرم

حسابداري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
بقائی زهرا

بقائی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
قیومی بیدهندی زینب

قیومی بیدهندی زینب

حقوق|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
رمضانی نژاد بهاره

رمضانی نژاد بهاره

مطالعات ارتباطي وفناوري اطلاعات|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

2سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
خدایی یگانه

خدایی یگانه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
ایمان زاده اربط حمید رضا

ایمان زاده اربط حمید رضا

حسابداري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
هاشمی چر کنلوئی شادی

هاشمی چر کنلوئی شادی

اقتصاد|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
غالب زینب

غالب زینب

زبان وادبيات عربي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
مومن زاده شیدا

مومن زاده شیدا

فقه وحقوق امامي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
پازکی دماوندی پوریا

پازکی دماوندی پوریا

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
زند پارسا

زند پارسا

جغرافيا|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
ابراهیم نیا امید

ابراهیم نیا امید

حقوق|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
نادری بهاره

نادری بهاره

حقوق|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
محبی زهرا

محبی زهرا

جامعه شناسي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
پاسبان پارمیس

پاسبان پارمیس

روابطعمومي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
رضاخانی زهرا

رضاخانی زهرا

حسابداري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
منوری رضایی فاطمه

منوری رضایی فاطمه

جامعه شناسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

4سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حقیر ابراهیم فاطمه

حقیر ابراهیم فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
تدریس تبریزی علی اکبر

تدریس تبریزی علی اکبر

حقوق|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
افشار آرین

افشار آرین

روانشناسي|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
امینی صبا

امینی صبا

روانشناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
بحرالعلومی عرفان

بحرالعلومی عرفان

جغرافيا|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
جاوید نظر لو ریحانه

جاوید نظر لو ریحانه

حقوق|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نکواندام مطلق مصطفی

نکواندام مطلق مصطفی

حقوق|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
برخورداری زهرا

برخورداری زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
کاظم زاده مبینا

کاظم زاده مبینا

جامعه شناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فتحی دنیا

فتحی دنیا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
نوری مرضیه

نوری مرضیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اسکوئی علیرضا

اسکوئی علیرضا

مديريت صنعتي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
طوقی علی حسین

طوقی علی حسین

حقوق|دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

4سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
شمسی محمد

شمسی محمد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
خراسانی زینب

خراسانی زینب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
خانی امیرمحمد

خانی امیرمحمد

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
شعبانلو فاطمه

شعبانلو فاطمه

علوم تربيتي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
جباری اشکان

جباری اشکان

حسابداري|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
صالح خانی لعیا

صالح خانی لعیا

جغرافيا|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
بدرلو فاطمه

بدرلو فاطمه

روزنامه نگاري|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
علی عباس زاده سهیل

علی عباس زاده سهیل

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران | غير انتفاعي

4سال کانونی / 64 آزمون

انسانی
درویش زاده فاطمه

درویش زاده فاطمه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
پورمند الهام

پورمند الهام

علوم سياسي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
صحت پورپیله رود محدثه

صحت پورپیله رود محدثه

مديريت اموربانکي|دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
جلالیان امیرمحمد

جلالیان امیرمحمد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
سلطان محمدی نسترن

سلطان محمدی نسترن

جغرافيا|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
صحرائی ابراهیم

صحرائی ابراهیم

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
امیر باشی فاطمه زهرا

امیر باشی فاطمه زهرا

علوم قران وحديث|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
طاوسی محمدعرفان

طاوسی محمدعرفان

مديريت صنعتي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
شریف پور محمدحسین

شریف پور محمدحسین

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
گودرزی نسب نیما

گودرزی نسب نیما

مديريت صنعتي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عبیدی محمد علی

عبیدی محمد علی

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ذوالفقاری محمدجواد

ذوالفقاری محمدجواد

علوم سياسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
حسنی علی

حسنی علی

حقوق|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
حسین زاده مرضیه

حسین زاده مرضیه

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نجاری محمد جواد

نجاری محمد جواد

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
رمضان زاده اشکان

رمضان زاده اشکان

تاريخ|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
دایی چینی حسین

دایی چینی حسین

حقوق|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
تعالی فرد فاطمه

تعالی فرد فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
پیشان نادیا

پیشان نادیا

روانشناسي|دانشگاه يزد | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مهتابی مهنا

مهتابی مهنا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
جهانگیریان بهار

جهانگیریان بهار

مديريت صنعتي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
سلیمی سروش

سلیمی سروش

هتلداري|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
بیات بشری

بیات بشری

تاريخ وتمدن ملل اسلامي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
کمندی ریحانه

کمندی ریحانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
محمدی راد سارا

محمدی راد سارا

مديريت مالي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
محمدنقی مریم

محمدنقی مریم

گردشگري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
صحرایی حدیثه

صحرایی حدیثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
ناصری مطلق دریا

ناصری مطلق دریا

جغرافيا|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
ذوالفقاری سیامک

ذوالفقاری سیامک

حقوق|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
صارمی فریماه

صارمی فریماه

جغرافيا|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
اقبالی حدیثه

اقبالی حدیثه

فقه وحقوق اسلامي|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
پور حسینی ساجده

پور حسینی ساجده

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
متقیان عرفان

متقیان عرفان

جغرافيا|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
شریفی معصومه

شریفی معصومه

جامعه شناسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
متقیان احسان

متقیان احسان

جغرافيا|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
راثی محدثه

راثی محدثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
شفیعی نیا مهدی

شفیعی نیا مهدی

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
شمس آور مبینا

شمس آور مبینا

مديريت بازرگاني|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
افلاکی شیدا

افلاکی شیدا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
راثی حدیثه

راثی حدیثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
دهنوی کوثر

دهنوی کوثر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
طباطبایی سیده زینب

طباطبایی سیده زینب

روانشناسي|دانشکده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
پاکدامن فاطمه

پاکدامن فاطمه

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نوریان عطیه

نوریان عطیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
شجاعیان امیررضا

شجاعیان امیررضا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محمدرضایی ملیکا

محمدرضایی ملیکا

تاريخ|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
محمدزاده علی

محمدزاده علی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

3سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
احمدی فاطمه

احمدی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مظفریان راضیه

مظفریان راضیه

علوم تربيتي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
سیدعلی مهساسادات

سیدعلی مهساسادات

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
زمانی نیلوفر سادات

زمانی نیلوفر سادات

حقوق|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
نظارتی وایقان سولماز

نظارتی وایقان سولماز

علوم سياسي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رمضانی فرد فاطمه

رمضانی فرد فاطمه

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
زردار شقایق

زردار شقایق

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
تقوی فر سینا

تقوی فر سینا

مديريت بازرگاني|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
شادمان الهام

شادمان الهام

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
پرخالوحسینی عطیه

پرخالوحسینی عطیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
جوادی زهرا

جوادی زهرا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
عباسی محمدرضا

عباسی محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
نیکوبین مائده

نیکوبین مائده

روانشناسي|دانشکده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
فرامرزی فاطمه

فرامرزی فاطمه

علوم تربيتي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
تربت اصفهانی محمدامین

تربت اصفهانی محمدامین

علوم ورزشي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مشهدی سید علیرضا

مشهدی سید علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
آتش زر پارمیدا

آتش زر پارمیدا

مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

4سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
دستور الناز

دستور الناز

مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
محمدی فاطمه

محمدی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
نصرتی غزل

نصرتی غزل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
نیازی فاطمه

نیازی فاطمه

گردشگري|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
پنجی راضیه

پنجی راضیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
مرادی مهدی

مرادی مهدی

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
قهرمانی امیر

قهرمانی امیر

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
سیلا خوری رضوانه

سیلا خوری رضوانه

برنامه ريزي اجتماعي وتعاون|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
حیدری زهرا

حیدری زهرا

جغرافيا|دانشگاه خوارزمي -تهران | نوبت دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
منیری سیدبیگلو سیدرضا

منیری سیدبیگلو سیدرضا

مديريت صنعتي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
بنی اسد مهسا

بنی اسد مهسا

برنامه ريزي اجتماعي وتعاون|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
قبادی آیدا

قبادی آیدا

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
عیسی پور نازکسرا الهه

عیسی پور نازکسرا الهه

مشاوره|دانشکده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
زارعی نیما

زارعی نیما

تاريخ|دانشگاه خوارزمي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
خان محمدی یزدان

خان محمدی یزدان

حسابداري|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حبیبی دیزجی زینب

حبیبی دیزجی زینب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
خدادادی مرتضی

خدادادی مرتضی

مديريت صنعتي|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
بختیاری زهرا

بختیاری زهرا

برنامه ريزي اجتماعي وتعاون|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
نجاتی ریحانه

نجاتی ریحانه

مديريت بازرگاني|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
کریمی شیدا

کریمی شیدا

مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
کارگر زهرا

کارگر زهرا

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
خاکپور الهه

خاکپور الهه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
احمد آبادی مریم

احمد آبادی مریم

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
محمدی دولت سرا یلدا

محمدی دولت سرا یلدا

روزنامه نگاري|دانشکده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
یوسفیان امین

یوسفیان امین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
مختاری ریحانه

مختاری ریحانه

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
اباذری مائده

اباذری مائده

علوم قران وحديث|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
هادی حدیثه

هادی حدیثه

علوم تربيتي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
شاهباز محدثه

شاهباز محدثه

اديان ومذاهب|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
معهود مهسا

معهود مهسا

مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
ونکی مهرسا

ونکی مهرسا

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
پور مقدم داوود

پور مقدم داوود

مديريت صنعتي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
زارعی فرشته

زارعی فرشته

مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
فراهانی نیک امیرحسین

فراهانی نیک امیرحسین

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
کریمی مزار مهدیه

کریمی مزار مهدیه

مشاوره|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
اسماعیلی محسن

اسماعیلی محسن

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
کاظمی نازنین

کاظمی نازنین

مشاوره|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
مرندی امیر

مرندی امیر

فقه وحقوق امامي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
یاوندگلریز فاطمه

یاوندگلریز فاطمه

مشاوره|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ترک زاده مهدی

ترک زاده مهدی

تاريخ وتمدن ملل اسلامي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
مرتضوی باروق فاطمه سادات

مرتضوی باروق فاطمه سادات

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
جلالی آقچای محمدحسن

جلالی آقچای محمدحسن

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
بهزاد پرناز

بهزاد پرناز

مردم شناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
داودی زینب

داودی زینب

زبان وادبيات عربي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
معظمی گودرزی بهناز

معظمی گودرزی بهناز

جامعه شناسي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
یادگاری علی

یادگاری علی

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
شریفی مرضیه

شریفی مرضیه

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
زارع محدثه

زارع محدثه

مشاوره|دانشکده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
شهابی عاطفه

شهابی عاطفه

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
زمانی محمد مهدی

زمانی محمد مهدی

مديريت صنعتي|دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
جعفری مهماندوست ساناز

جعفری مهماندوست ساناز

زبان وادبيات عربي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
عباسی محمدمهدی

عباسی محمدمهدی

جغرافيا|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
شجاعی محمدرضا

شجاعی محمدرضا

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

3سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
میرزایی محمدرضا

میرزایی محمدرضا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

3سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
نیکوعمل فائزه

نیکوعمل فائزه

مديريت مالي|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عیوضی امیرمحمد

عیوضی امیرمحمد

روانشناسي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
کاظمی اقدم فاطمه

کاظمی اقدم فاطمه

مديريت مالي|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
آبگون فیض حمیدرضا

آبگون فیض حمیدرضا

مديريت کسب وکارهاي کوچک|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
رضائیان هادی

رضائیان هادی

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
زنگنه نگین

زنگنه نگین

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
موسوی یارسائی سیدفاطمه

موسوی یارسائی سیدفاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
یوسفی رامندی ستاره

یوسفی رامندی ستاره

زبان وادبيات عربي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
علومی آرمان

علومی آرمان

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
سلیمی فر صبا

سلیمی فر صبا

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

4سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
حسین پور شادی

حسین پور شادی

گردشگري|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
اسماعیلی حسین

اسماعیلی حسین

علوم قران وحديث|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محمدیان مستان آباد فاطمه

محمدیان مستان آباد فاطمه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
محمدی ساغر

محمدی ساغر

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
جویباری احمد آبادی سحر

جویباری احمد آبادی سحر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
فدائی وطن صوفیانی علی

فدائی وطن صوفیانی علی

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
معصومی رضا

معصومی رضا

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
شهبازی نگار

شهبازی نگار

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي تاکستان -تاکستان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
میرزایی فاطمه

میرزایی فاطمه

مشاوره|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
علمائی فاطمه

علمائی فاطمه

مديريت مالي|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
اسماعیلی علی

اسماعیلی علی

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

4سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
مولائی زهرا

مولائی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سرابندی سروناز

سرابندی سروناز

جامعه شناسي|دانشگاه نيشابور | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
طحانیان کاخکی امیر رضا

طحانیان کاخکی امیر رضا

مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
یاریم ولیلو مهلا

یاریم ولیلو مهلا

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
باباشاهی صاحب ابادی فاطمه

باباشاهی صاحب ابادی فاطمه

تاريخ وتمدن ملل اسلامي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
شیخی علیرضا

شیخی علیرضا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
قاسمی حسین

قاسمی حسین

مديريت مالي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
میرمهدی پور حنانه سادات

میرمهدی پور حنانه سادات

علوم ارتباطات اجتماعي|دانشکده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
پنجی مرضیه

پنجی مرضیه

مديريت کسب وکارهاي کوچک|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
نصری محمدحسن

نصری محمدحسن

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
بشارده حدیث

بشارده حدیث

مديريت کسب وکارهاي کوچک|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

4سال کانونی / 78 آزمون

انسانی
اعرابی محمدامیر

اعرابی محمدامیر

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
علیزاده امیرحسین

علیزاده امیرحسین

مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
اصل روستا فاطمه

اصل روستا فاطمه

جغرافيا|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
فرقانی اله آبادی مریم

فرقانی اله آبادی مریم

مشاوره|دانشکده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
شعبانی سجاد

شعبانی سجاد

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
عزیزیان زینب

عزیزیان زینب

علوم قران وحديث|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
نصیری پویا مهدی

نصیری پویا مهدی

زبان وادبيات عربي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
قاضی سید محمد حسین

قاضی سید محمد حسین

اديان ومذاهب|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
ناظم سیده نازنین

ناظم سیده نازنین

مديريت مالي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
محمودیان امیرحسین

محمودیان امیرحسین

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
محمد صالحی محمد امین

محمد صالحی محمد امین

فلسفه وعرفان اسلامي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
قلی زاده هانیه

قلی زاده هانیه

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
مولایاری ریحانه

مولایاری ریحانه

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
حسینی بنه خلخال مهدی

حسینی بنه خلخال مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رادمحتشم حامد

رادمحتشم حامد

حقوق|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
حبیبی ارشیا

حبیبی ارشیا

مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
مرادی زینب

مرادی زینب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حسینی زینب سادات

حسینی زینب سادات

علوم قران وحديث|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
اکبری پرهام

اکبری پرهام

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
حسینی نرگس

حسینی نرگس

مديريت صنعتي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
رمضانی راد مهدی

رمضانی راد مهدی

مديريت مالي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
دهقانی پیرالقر معصومه

دهقانی پیرالقر معصومه

اديان وعرفان|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
نیکورای فاطمه

نیکورای فاطمه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي مولانا-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مرادی امیرمحمد

مرادی امیرمحمد

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
زهره وند علی

زهره وند علی

مديريت صنعتي|دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
کبریایی ملیکاسادات

کبریایی ملیکاسادات

ايران شناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
زبردست نسرین

زبردست نسرین

علوم قران وحديث|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رحمانی نازنین

رحمانی نازنین

اديان ومذاهب|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
رضایی کمیل

رضایی کمیل

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
خزلی محمدمهدی

خزلی محمدمهدی

مديريت مالي|دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدکاشاني -ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حاجی علیزاده امیرمحمد

حاجی علیزاده امیرمحمد

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
سهیل منش مهدی

سهیل منش مهدی

مديريت بازرگاني|دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
کشاورز معتمدی محمدرضا

کشاورز معتمدی محمدرضا

مديريت مالي|دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدکاشاني -ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
بزلو مهدی

بزلو مهدی

باستان شناسي|دانشگاه جيرفت | نوبت دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حبیب الهی علیرضا

حبیب الهی علیرضا

علوم ورزشي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فعله گری مهسا

فعله گری مهسا

حقوق|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عبدی فاطمه

عبدی فاطمه

فقه وحقوق حنفي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
رازگردانی شراهی فاطمه

رازگردانی شراهی فاطمه

مديريت مالي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
قبادی آیلار

قبادی آیلار

علوم تربيتي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
معروفی تینا

معروفی تینا

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
رمضانعلی ولوجردی غزاله

رمضانعلی ولوجردی غزاله

فقه وحقوق امامي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
خانی زاده سینا

خانی زاده سینا

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
احمدوند حدیثه

احمدوند حدیثه

مشاوره|دانشکده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی