تهران

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر تهران


احمدی نژاد ایزدمهر

احمدی نژاد ایزدمهر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رمضان نژاد ارشیا

رمضان نژاد ارشیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
میثمی آناهید

میثمی آناهید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حمزه پور سجاد

حمزه پور سجاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زارع محمدامین

زارع محمدامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
صادقی قهرودی محمدحسین

صادقی قهرودی محمدحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
جبلی فرد رهام

جبلی فرد رهام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حیدری صومعه سهیل

حیدری صومعه سهیل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
پورموسی محمدرضا

پورموسی محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ستوده نیا هومان

ستوده نیا هومان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مجدی سروش

مجدی سروش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

5سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
سروشان امین

سروشان امین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مصورعلی شروین

مصورعلی شروین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
راستی بروجنی محمدحسین

راستی بروجنی محمدحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مهدوی سجاد

مهدوی سجاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سواری محمدمهدی

سواری محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
جلیلی آریا

جلیلی آریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
غلامی پوریا

غلامی پوریا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
علیزاده کیانا

علیزاده کیانا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سیمیاری درسا

سیمیاری درسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عباسی زاده کیمیا

عباسی زاده کیمیا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
خضرنیا سیدامیرحسین

خضرنیا سیدامیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
چرم چی علی

چرم چی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
شرافتی البرز

شرافتی البرز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فرنگی آتنا

فرنگی آتنا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پورمند طاها

پورمند طاها

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شهسواری کامیاب

شهسواری کامیاب

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عضدانلو آهو

عضدانلو آهو

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
هاشمی کرویی سیدنیما

هاشمی کرویی سیدنیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رجائی فیروزآبادی شهریار

رجائی فیروزآبادی شهریار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خدادادی مبارکه بردیا

خدادادی مبارکه بردیا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خدایار محمد حسام

خدایار محمد حسام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
سعیدپور سارا

سعیدپور سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
قنبری امیرعباس

قنبری امیرعباس

پزشکي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
میانجی نگار

میانجی نگار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
منافی لادن

منافی لادن

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسین سرابی سید سهیل

حسین سرابی سید سهیل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
درخشی محمدرضا

درخشی محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مرادی فر آرین

مرادی فر آرین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
زین الدینی آرش

زین الدینی آرش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
میرحسینی ده آبادی مریم سادات

میرحسینی ده آبادی مریم سادات

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رحیمی محمدعلی

رحیمی محمدعلی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
کاوه زهرا

کاوه زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ترابی الهه

ترابی الهه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
فردطاهری تینا

فردطاهری تینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فدوی محمدمهدی

فدوی محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
بحرینی الهه

بحرینی الهه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مددی علی

مددی علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
صابر مقدم نیلوفر

صابر مقدم نیلوفر

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مهدی پور حانیه

مهدی پور حانیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رحمانی قادیکلائی عرفان

رحمانی قادیکلائی عرفان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عاملی زهرا

عاملی زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
جهان بین امین

جهان بین امین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حبیبی برومند نیکو

حبیبی برومند نیکو

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شکراللهی نگین

شکراللهی نگین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
موسوی سیدپرهام

موسوی سیدپرهام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ملکی علی

ملکی علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

6سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
معصومی امیرحسین

معصومی امیرحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
علوی نژاد نازنین

علوی نژاد نازنین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ودادی فاطمه

ودادی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
غایرین امیرعباس

غایرین امیرعباس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
تولایی زاده سیدعلیرضا

تولایی زاده سیدعلیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
باقریان امیرسجاد

باقریان امیرسجاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زرگرزاده نیک آیین

زرگرزاده نیک آیین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
لطفی سروش

لطفی سروش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
باقری نیکتا

باقری نیکتا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
اخوی حسین

اخوی حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بهنام کیمیا

بهنام کیمیا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
آریان نژاد رزا

آریان نژاد رزا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نفرزاده فاطمه

نفرزاده فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
قادری مطهره

قادری مطهره

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عبدالهی ملیکا

عبدالهی ملیکا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
سهرابی ثنا

سهرابی ثنا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدنیا مریم

محمدنیا مریم

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مهدی زاده جرجافکی شایان

مهدی زاده جرجافکی شایان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رستم زاده علی رضا

رستم زاده علی رضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رشیدی آذین

رشیدی آذین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محمدی برزآبادی زهرا

محمدی برزآبادی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
جوادی زاده ارشیا

جوادی زاده ارشیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
طهماسبی عرفان

طهماسبی عرفان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طالبی حاجی آقا امیرمهدی

طالبی حاجی آقا امیرمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
بشارتیان فاطمه

بشارتیان فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رسولی نسیم

رسولی نسیم

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
امیرمظلومی معین

امیرمظلومی معین

دندانپزشکي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
جعفری زاویه کرد خاطره

جعفری زاویه کرد خاطره

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فیض بخشیان کهن اردوان

فیض بخشیان کهن اردوان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
قربانی پارسا

قربانی پارسا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
چمنی راد علیرضا

چمنی راد علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مختاری منجیلی سینا

مختاری منجیلی سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بلباسی محمدجواد

بلباسی محمدجواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حسین پور درسا

حسین پور درسا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نجف قلیان مهشید

نجف قلیان مهشید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
حاجی آقاجانی سینا

حاجی آقاجانی سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
امیری پیمانی محمدرضا

امیری پیمانی محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نیک صالحی کیمیا

نیک صالحی کیمیا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مصطفایی علیرضا

مصطفایی علیرضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
پوردهقان پریسا

پوردهقان پریسا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
بخشی نیوشا

بخشی نیوشا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مصیبی زهرا

مصیبی زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شویکلو پارسا

شویکلو پارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
بهبهانی مصطفی

بهبهانی مصطفی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
آرنگ مهدی

آرنگ مهدی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سرایی آرین

سرایی آرین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمدی حصارگلی ایمان

محمدی حصارگلی ایمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رضایی نایه محمدحسین

رضایی نایه محمدحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رحیم محدثه

رحیم محدثه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
رحمتی امین

رحمتی امین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
احمدی طباطبایی یاسمن

احمدی طباطبایی یاسمن

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
قلی زاده فاطمه

قلی زاده فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
قاهری شرقی ثمین

قاهری شرقی ثمین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
توکلی امیرمحمد

توکلی امیرمحمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
پاژرند محمدسجاد

پاژرند محمدسجاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جعفرزاده کسری

جعفرزاده کسری

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سلیمی محمدایمان

سلیمی محمدایمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
بنی علی شهرزاد

بنی علی شهرزاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
کاظمی زهرا

کاظمی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
وحدتی پرنددیس

وحدتی پرنددیس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
کمالی فرناز

کمالی فرناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
یحیائیان امیرعرفان

یحیائیان امیرعرفان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
زبانی آرتین

زبانی آرتین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زندنیا علیرضا

زندنیا علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
پرنیاباران زهرا

پرنیاباران زهرا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رسول زاده الناز

رسول زاده الناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عسکری قهی ابوالفضل

عسکری قهی ابوالفضل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
یادآورواحد اشکان

یادآورواحد اشکان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
کوشکی محمدصالح

کوشکی محمدصالح

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
شهباز بگیان عاطفه

شهباز بگیان عاطفه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عمو هاشمی مرجان

عمو هاشمی مرجان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
باقرزاده علی

باقرزاده علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عباسی محمدسینا

عباسی محمدسینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فروتن علی

فروتن علی

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
روشن فکر بلالمی علیرضا

روشن فکر بلالمی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قاسم پور اوندی امین

قاسم پور اوندی امین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عسگریان حسین

عسگریان حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مهربان مهسا

مهربان مهسا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اسدیان شیوا

اسدیان شیوا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
راد درویش محمد علی

راد درویش محمد علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
توکلی آراد

توکلی آراد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
صدرائی ثمین

صدرائی ثمین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
کردستان چی اوژن

کردستان چی اوژن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمدزاده سراج

محمدزاده سراج

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
علیجان پور آیدا

علیجان پور آیدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رای زن فاطمه

رای زن فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
امجدی مهرسا

امجدی مهرسا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
دیهیم کیمیا

دیهیم کیمیا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
برزین الیاس

برزین الیاس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ده موبد آندیا

ده موبد آندیا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اعرابی آریان

اعرابی آریان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رفیعی ملینا

رفیعی ملینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حسینی لعیا سادات

حسینی لعیا سادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
غلامی محیا

غلامی محیا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

4سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
کبیریان شهریار

کبیریان شهریار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
افشار شکیبا

افشار شکیبا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عباسی ترنج

عباسی ترنج

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شعبانی فرید بشری

شعبانی فرید بشری

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سامی مهتاب

سامی مهتاب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
جلیل زاده جباری فاطمه یاسمن

جلیل زاده جباری فاطمه یاسمن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
لشگری امیرمحمد

لشگری امیرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
روشنی نسترن

روشنی نسترن

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ملکی یاسمن

ملکی یاسمن

زيست فناوري|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شفق مبینا

شفق مبینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فارسی نژاد زینب

فارسی نژاد زینب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اویسی امیراحمد

اویسی امیراحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حمیدی فتح ابادی فربدکوروش

حمیدی فتح ابادی فربدکوروش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رحیلی امیرعلی

رحیلی امیرعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
جوهری محمدصادق

جوهری محمدصادق

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ایزدیان سارا

ایزدیان سارا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قاضی وکیلی کیمیا

قاضی وکیلی کیمیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
امیریان زهرا

امیریان زهرا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شیرزاد سیروان

شیرزاد سیروان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اسماعیلی روزبهانی امیر

اسماعیلی روزبهانی امیر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
پریده پور سارینا

پریده پور سارینا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نجات سید علی رضا

نجات سید علی رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
کوهی مهدیه

کوهی مهدیه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خوشخو امیررضا

خوشخو امیررضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
اعلایی پارمیدا

اعلایی پارمیدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
رستمیان پرند

رستمیان پرند

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
علی نژاد عرفان

علی نژاد عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
الماسی آرش

الماسی آرش

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بهروزی بهراد

بهروزی بهراد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سعادت پور مهدی

سعادت پور مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نجف زاده زهرا

نجف زاده زهرا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
آل امین نفیسه

آل امین نفیسه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عارضی ارین

عارضی ارین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
کلات پور پرمیس

کلات پور پرمیس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
افشاری کیمیا

افشاری کیمیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
پودینه محدثه

پودینه محدثه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
هاشمی علوی سیده سارا

هاشمی علوی سیده سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
جباری سینا

جباری سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
کیانی سپهر

کیانی سپهر

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
تقوی پارسا

تقوی پارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فارغی علمداری بهار

فارغی علمداری بهار

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
باقریها کوثر

باقریها کوثر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نجفی رها

نجفی رها

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بیت الهی آنیتا

بیت الهی آنیتا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
احمدی فر امیرحسین

احمدی فر امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
صحرایی سمیرا

صحرایی سمیرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدنیکان فاطمه

محمدنیکان فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شریفی زاهده

شریفی زاهده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
شاکری حسنا

شاکری حسنا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
سالکی تزنگی مرتضی

سالکی تزنگی مرتضی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
رفیعی یگانه

رفیعی یگانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
یعقوبی نیا ارغوان

یعقوبی نیا ارغوان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قربانیان هاوستین آتنا

قربانیان هاوستین آتنا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
پارسایی تبار پارمیدا

پارسایی تبار پارمیدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
حیدری کمند

حیدری کمند

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ملک زاده نوید

ملک زاده نوید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حاجی شاه حامد

حاجی شاه حامد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ارین بیتا

ارین بیتا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شیخ الاسلامی علی

شیخ الاسلامی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
اسدی فاطمه

اسدی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صالحوند علی

صالحوند علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زارعی نگین

زارعی نگین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شیرزادی هانیه

شیرزادی هانیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
طالشی هومن

طالشی هومن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
کاویانی علی

کاویانی علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رضایی فر رضا

رضایی فر رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بابایی علیرضا

بابایی علیرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اکبری سارا

اکبری سارا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نجیمی ورزنه آتنا

نجیمی ورزنه آتنا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
خرم رضا

خرم رضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
کریمی سارا

کریمی سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فرهادیان پارسا

فرهادیان پارسا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ارسطویی محمد امین

ارسطویی محمد امین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
محمودی محمدرضا

محمودی محمدرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
بلندپروا مژگان

بلندپروا مژگان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهرزادیان حمیدرضا

مهرزادیان حمیدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سید سارا

سید سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شمسایی پگاه

شمسایی پگاه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دارائی فاطمه

دارائی فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سلیمانیان ثمرین سامان

سلیمانیان ثمرین سامان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
هاشمی سلطانیه علی

هاشمی سلطانیه علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صمدمالمیر کسری

صمدمالمیر کسری

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اسکندری محمدامین

اسکندری محمدامین

پزشکي|دانشگاه شاهد-تهران | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نویدی فاطمه

نویدی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
زارع سما

زارع سما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نوریان راستین

نوریان راستین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
عبدالمحمد زاده حسین

عبدالمحمد زاده حسین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حائری اسدی ساغر

حائری اسدی ساغر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ونکی پانته آ

ونکی پانته آ

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
موسوی پور سیدمحمود

موسوی پور سیدمحمود

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
آلاد پوش زینب

آلاد پوش زینب

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمدزاده ساغر

محمدزاده ساغر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ذبیح نیا مقدم سید علی

ذبیح نیا مقدم سید علی

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شمس سیده سارا

شمس سیده سارا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
جعفری علیرضا

جعفری علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
استادرحیمی نگار

استادرحیمی نگار

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
وطن خواه نگین

وطن خواه نگین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
طهماسبی مهدی

طهماسبی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
فرهادی مسعود

فرهادی مسعود

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسینی سیدحسین

حسینی سیدحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ملازاده شفیعی شیوا

ملازاده شفیعی شیوا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
امانی سقزچی امیرحسین

امانی سقزچی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سپهرمند بردیا

سپهرمند بردیا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
معینی نسترن

معینی نسترن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زاهدی زینب

زاهدی زینب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
معصومی شایان

معصومی شایان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
قلی پور ثنا

قلی پور ثنا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بنایی هدی

بنایی هدی

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مختاری مهسان

مختاری مهسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
گرامی امیر

گرامی امیر

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ابراهیم خانی فاطمه

ابراهیم خانی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فراهانی رژان

فراهانی رژان

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دهقانی فاطمه

دهقانی فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
هاشمی سیده سارا

هاشمی سیده سارا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمودی خاطره

محمودی خاطره

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سیفی سارا

سیفی سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
هاشم زاده مبین

هاشم زاده مبین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عامری محدثه

عامری محدثه

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نساج یزدی آناهیتا

نساج یزدی آناهیتا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمدی زهرا

محمدی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اسعدی متین

اسعدی متین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پازیار مونا

پازیار مونا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مهدوی محسن

مهدوی محسن

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
فاطمیان مهدیه

فاطمیان مهدیه

روانشناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جلالیان سارا

جلالیان سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
یادگاری امیرمحمد

یادگاری امیرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حاج خلیل خانی هیوا

حاج خلیل خانی هیوا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خدادادی زهرا

خدادادی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ذبیحی زینب

ذبیحی زینب

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
آسمان رفعت علیرضا

آسمان رفعت علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
روزبان محدثه

روزبان محدثه

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
الهیاری عسل

الهیاری عسل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
پهلوان پرناز

پهلوان پرناز

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | نوبت دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
کنعانی مقدم زهرا

کنعانی مقدم زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
تقدیسی درین

تقدیسی درین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
غلامی زاری مهلا

غلامی زاری مهلا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
قاسمی پناه بیتا

قاسمی پناه بیتا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اقبالی سیده پرنیان

اقبالی سیده پرنیان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
جایدری نیلوفر

جایدری نیلوفر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رمضانی کوثر

رمضانی کوثر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ابوالحسنی فاطمه

ابوالحسنی فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
جواهری سفر ویانا

جواهری سفر ویانا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
جلالی خواه احمدرضا

جلالی خواه احمدرضا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
کیانی مهدی

کیانی مهدی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
ابراهیمی شایان

ابراهیمی شایان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
میرزایی مطلق امیرمحمد

میرزایی مطلق امیرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
حمیدی راد رومینا

حمیدی راد رومینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رجبی مبینا

رجبی مبینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
افراز علی

افراز علی

ساخت پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
کمالی ملیکا

کمالی ملیکا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
کالجی الهام

کالجی الهام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زارعیان مهران

زارعیان مهران

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
صیاد فعال ساناز

صیاد فعال ساناز

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عزیز جلالی سید محمد امین

عزیز جلالی سید محمد امین

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
قاسمی باقرآبادی رضا

قاسمی باقرآبادی رضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه نيرو انتظامي

6سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
حاج بنده لو مهدی

حاج بنده لو مهدی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
هدایتی هلیا

هدایتی هلیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رعیتی علیرضا

رعیتی علیرضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
خانی نسترن

خانی نسترن

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
تقی پور نیما

تقی پور نیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نیکو منش علی

نیکو منش علی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خاکپور روژینا

خاکپور روژینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

5سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
کوششی فاطمه

کوششی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اخترکاوان امیرحسین

اخترکاوان امیرحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
یوسفی سارا

یوسفی سارا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
عزیزیان سیده حانیه

عزیزیان سیده حانیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نجف پور نرگس

نجف پور نرگس

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مومنی سیدکامیاب

مومنی سیدکامیاب

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عالی محمدی فاطمه

عالی محمدی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ویسی پدرام

ویسی پدرام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
کاظمی بیدهندی فهیمه

کاظمی بیدهندی فهیمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آصفی امیر

آصفی امیر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
همتی امیرحسین

همتی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مقدادی نیکی

مقدادی نیکی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
محمدحسینی غزل

محمدحسینی غزل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فلاح امیررضا

فلاح امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رحمتی سهیل

رحمتی سهیل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

6سال کانونی / 119 آزمون

تجربی
فرج زاده امیرحسین

فرج زاده امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اردستانی ایمان

اردستانی ایمان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محبی روح اله

محبی روح اله

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
گنجی پور علی

گنجی پور علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
منصوریان یگانه

منصوریان یگانه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
طهماسبی گرکانی کتایون

طهماسبی گرکانی کتایون

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عشورنژاد محمدرضا

عشورنژاد محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
یاوری صبا

یاوری صبا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
استیری ستاره

استیری ستاره

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شفیع پور مریم

شفیع پور مریم

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بابا احمدی سورن

بابا احمدی سورن

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
لطفی صبا

لطفی صبا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
خانعلی فاطمه زهرا

خانعلی فاطمه زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فیضی هما

فیضی هما

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
محسنی خرمی فاطمه

محسنی خرمی فاطمه

زيست فناوري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
غلامرضایی محمد

غلامرضایی محمد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
ظاهری مهرزاد

ظاهری مهرزاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بخشی پورکولک یاس

بخشی پورکولک یاس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
شفیعی پویا

شفیعی پویا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ملارمضانی سعید

ملارمضانی سعید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نجف دخت مهسا

نجف دخت مهسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
انجم شعاع تینا

انجم شعاع تینا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فرضائی مهدی

فرضائی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
آهوپای محمد

آهوپای محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
خلیلی مریان آرین

خلیلی مریان آرین

مديريت مالي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قطبی نگار

قطبی نگار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
معصومی مائده

معصومی مائده

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
افشاری راد سارا

افشاری راد سارا

ميکروبيولوژي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عبدالملکی امیر حسین

عبدالملکی امیر حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مرادی راحیل

مرادی راحیل

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
دلاوری حانیه

دلاوری حانیه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شیرزادی امیر

شیرزادی امیر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
رحیمی زهرا

رحیمی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فرضی محمدرضا

فرضی محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قائم مقامی تینا سادات

قائم مقامی تینا سادات

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
خدابخش زهرا

خدابخش زهرا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فضلی خلف محمد مهدی

فضلی خلف محمد مهدی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
یزدانی امیر اردلان

یزدانی امیر اردلان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
طبری فشگی محمدرضا

طبری فشگی محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
سروی عطیه

سروی عطیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
ذوالفقاری فر رادین

ذوالفقاری فر رادین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
دارفرین کیانا

دارفرین کیانا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
کامیاب رجبی امیرعلی

کامیاب رجبی امیرعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
یاسمی سارا

یاسمی سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پارسا هستی

پارسا هستی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
محمدی فاطمه

محمدی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
میربیک سبزواری رضا

میربیک سبزواری رضا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
شکری علی

شکری علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
میرعابدینی هانیه سادات

میرعابدینی هانیه سادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نظری زینب

نظری زینب

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
گلی خطیر مسعود

گلی خطیر مسعود

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمودی مه سیما

محمودی مه سیما

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صباحی محمد

صباحی محمد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عبداله زاده دوانی بزرگمهر

عبداله زاده دوانی بزرگمهر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شیخی رضا

شیخی رضا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
کاظمی نوید نگین

کاظمی نوید نگین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مرادی شهر بابم پارسا

مرادی شهر بابم پارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جعفرآبادی آشتیانی محمد

جعفرآبادی آشتیانی محمد

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ابوهاشمی مقدم سیده تینا

ابوهاشمی مقدم سیده تینا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شهبازی دستجردی محمد

شهبازی دستجردی محمد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مشایخی مهسا

مشایخی مهسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسین پور فرد صبا

حسین پور فرد صبا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
قدرتی ملیکا

قدرتی ملیکا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قربانی مجتبی

قربانی مجتبی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | روزانه

7سال کانونی / 118 آزمون

تجربی
ناجی یاسمین

ناجی یاسمین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
کاظمی مهیاری فائزه

کاظمی مهیاری فائزه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
یارمحمدی پارسا

یارمحمدی پارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمدشفیعی سهیل

محمدشفیعی سهیل

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
بهشتی فاطمه

بهشتی فاطمه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ذوقی محدثه

ذوقی محدثه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
اشرفی زاده نیوشاسادات

اشرفی زاده نیوشاسادات

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جلالی چیمه سارا سادات

جلالی چیمه سارا سادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
چگنی زاده مهرآوه

چگنی زاده مهرآوه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
آرمند علیرضا

آرمند علیرضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
علیزاده علی ابادی حامد

علیزاده علی ابادی حامد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ملکی محیا

ملکی محیا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نصاری مرسده

نصاری مرسده

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عزیزی مینا

عزیزی مینا

زيست فناوري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حیدرنیا محمدامین

حیدرنیا محمدامین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
جمشیدی پرسا

جمشیدی پرسا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پارساپور محمدسلمان

پارساپور محمدسلمان

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
میرابی صدف

میرابی صدف

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
علی محمدی بهار

علی محمدی بهار

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
خامسی علی

خامسی علی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | نوبت دوم

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
آقایی آرش

آقایی آرش

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
محمدی سینا

محمدی سینا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صحرانشین سامانی زهرا

صحرانشین سامانی زهرا

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
باقرزاده ساری علی

باقرزاده ساری علی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سروش آرمین

سروش آرمین

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
معین نیا معین

معین نیا معین

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مشهدی مهشاد

مشهدی مهشاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ترکی زهرا

ترکی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فاطمی مریم

فاطمی مریم

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سامانیان امیر رضا

سامانیان امیر رضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
احترامی عقیل

احترامی عقیل

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صالحی مریم

صالحی مریم

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
ابراهیمی فاطمه

ابراهیمی فاطمه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
آشینه یاسمین

آشینه یاسمین

روانشناسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صادقی خاص فاطمه

صادقی خاص فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | محروم-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جنابی قویم یاسمن

جنابی قویم یاسمن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
امیرنیا رکسانا

امیرنیا رکسانا

شيمي کاربردي|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اکبری ماسوله مینا

اکبری ماسوله مینا

شيمي محض|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
دالوند ارین

دالوند ارین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
امیدی کیا فاطمه

امیدی کیا فاطمه

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ارسنگ حدیثه

ارسنگ حدیثه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
تکلو فاطمه

تکلو فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
مدرسی راد پرنیان سادات

مدرسی راد پرنیان سادات

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدی شقایق

محمدی شقایق

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
برغانی یرزگری مریم

برغانی یرزگری مریم

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

6سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
ایزدیان فاطمه

ایزدیان فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
منتظر کیانا

منتظر کیانا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
قویدل تورج

قویدل تورج

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اصغری لاکلایه مریم

اصغری لاکلایه مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
زرین گل فاطمه

زرین گل فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
آسترکی مهران

آسترکی مهران

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شیری علی آباد محمدحسین

شیری علی آباد محمدحسین

مديريت بازرگاني|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بخشی پویان

بخشی پویان

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عزیزی سارا

عزیزی سارا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
عباسی فشمی محمدسعید

عباسی فشمی محمدسعید

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فتح زاده کیمیا

فتح زاده کیمیا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سلطانی سیف مهدی

سلطانی سیف مهدی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | نوبت دوم

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
عاشوری غزاله

عاشوری غزاله

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
علی باقری آیدا

علی باقری آیدا

ميکروبيولوژي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خسروی عسل

خسروی عسل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | محروم-بومي سيستان وبلوچستان (زابل)

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
امینی صدف

امینی صدف

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
چراغیان ساحل

چراغیان ساحل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
کیامهر حورا

کیامهر حورا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ملاحسینی محمد

ملاحسینی محمد

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
غفاری گلشن

غفاری گلشن

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شادالوئی سینا

شادالوئی سینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
فراتی شقایق

فراتی شقایق

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ارکان نژاد ملیکا

ارکان نژاد ملیکا

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
موسوی نور سید جمیل

موسوی نور سید جمیل

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
پرتوی شفق صبا

پرتوی شفق صبا

شيمي محض|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مختاری نگین

مختاری نگین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
عطائی شیوا

عطائی شیوا

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صالحی مندر آبادی زهرا

صالحی مندر آبادی زهرا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
عبدالهی فرد آرین

عبدالهی فرد آرین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
رحمانی مجید

رحمانی مجید

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
روحی آرمین

روحی آرمین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
نیلی مبینا

نیلی مبینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عمارلو مهشید

عمارلو مهشید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پارسا پریسا

پارسا پریسا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
آقا بابایی طرقی سارا

آقا بابایی طرقی سارا

روانشناسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
میرحیدری فاطمه سادات

میرحیدری فاطمه سادات

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حمزه خانی فاطمه

حمزه خانی فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
نجفی حسین

نجفی حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
آهنگری امیرحسین

آهنگری امیرحسین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ذرات صدف

ذرات صدف

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
آقامحمدی شیوا

آقامحمدی شیوا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
آقازاده حسین

آقازاده حسین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
گودرزی زهرا

گودرزی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
معتمدی درین

معتمدی درین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شریفی علی

شریفی علی

اعضاي مصنوعي|موسسه اموزش عالي علمي -کاربردي هلال ايران | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مرتضوی محدثه

مرتضوی محدثه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
عبدالهی وایقان مهسا

عبدالهی وایقان مهسا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
معتمدی فائزه

معتمدی فائزه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فراهانی فرانک

فراهانی فرانک

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
یحیائی آتنا

یحیائی آتنا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
سمندر عاطفه

سمندر عاطفه

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ملک احسان

ملک احسان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اکبرزاده فاطمه

اکبرزاده فاطمه

ميکروبيولوژي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مظلومی علی

مظلومی علی

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رسول پناه سارا

رسول پناه سارا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عمویان کیمیا

عمویان کیمیا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عموئیان ملیکا

عموئیان ملیکا

ميکروبيولوژي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شاکری راد محسن

شاکری راد محسن

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
علیاری حانیه

علیاری حانیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 112 آزمون

تجربی
قاسمی محمد

قاسمی محمد

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
امینی عرفان

امینی عرفان

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خلیلی باویل علیائی محمدحسین

خلیلی باویل علیائی محمدحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
علایی فاطمه

علایی فاطمه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شفقتی چروده نیوشا

شفقتی چروده نیوشا

شيمي محض|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
موسوی شاد سپیده السادات

موسوی شاد سپیده السادات

روانشناسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رضایی فاطمه

رضایی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مومنی تارا

مومنی تارا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
شفیعیان فائزه

شفیعیان فائزه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
کرمی فاطمه

کرمی فاطمه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عبدالحسین وند عرفان

عبدالحسین وند عرفان

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اقبالی آرانی مینا

اقبالی آرانی مینا

مديريت بازرگاني|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
محمدآقایی تالاری سبا

محمدآقایی تالاری سبا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
غفاری محمد

غفاری محمد

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فولاد مهدیه

فولاد مهدیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
اکبری سمیه

اکبری سمیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عربی زینب

عربی زینب

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
فتحی غزل

فتحی غزل

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ملکی پگاه

ملکی پگاه

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فلکیان فرزانه

فلکیان فرزانه

روانشناسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رجب بیگی کوثر

رجب بیگی کوثر

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
توکلی علی

توکلی علی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اسمعیلی گرجان امین

اسمعیلی گرجان امین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
حاتمی فاطمه

حاتمی فاطمه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
کنگرانی فراهانی سارا سادات

کنگرانی فراهانی سارا سادات

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
امیری حسین

امیری حسین

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

8سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
ازاده مهسا

ازاده مهسا

ميکروبيولوژي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
بختیاری شکیلا

بختیاری شکیلا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
عزیزی علی

عزیزی علی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عادل فر امیرعلی

عادل فر امیرعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
کیانی احسان

کیانی احسان

ميکروبيولوژي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بهارلو کاوه

بهارلو کاوه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جعفرزاده ملکان افشین

جعفرزاده ملکان افشین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حسینی سید امین

حسینی سید امین

زيست فناوري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صفوی نژاد سروش

صفوی نژاد سروش

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
یعقوب پور قزوینی مهدیه

یعقوب پور قزوینی مهدیه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
جمشیدی گلسا

جمشیدی گلسا

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نوآیین عارف

نوآیین عارف

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ارجمندزاده فاطمه

ارجمندزاده فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سلطانعلی پور پریسا

سلطانعلی پور پریسا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدی نیوشا

محمدی نیوشا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
تاجیک نگار

تاجیک نگار

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قم | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
بینایی محمدرضا

بینایی محمدرضا

کاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شاه کرم پویا

شاه کرم پویا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
خوش چشم عارفه

خوش چشم عارفه

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
توسلی علی

توسلی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدی مرتضی

محمدی مرتضی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
ولیدخت اصل غزاله

ولیدخت اصل غزاله

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-بومي استان تهران

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صادقی مهسا

صادقی مهسا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
یعقوبیان سما

یعقوبیان سما

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
آزادی یکتا حانیه

آزادی یکتا حانیه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
کوهی امیرمحمد

کوهی امیرمحمد

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جلیل زاده پوریا

جلیل زاده پوریا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
سلمانیان محمد

سلمانیان محمد

تکنولوژي پزشکي هسته اي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مومنیان مهرانه

مومنیان مهرانه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نظری حانیه

نظری حانیه

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
موسوی سیده طاهره

موسوی سیده طاهره

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پوراصغرسنگاچین مریم

پوراصغرسنگاچین مریم

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
موسوی فاطمه

موسوی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
غفوری قصبه محمد جواد

غفوری قصبه محمد جواد

روانشناسي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زاکاریان سوارانی آگابی

زاکاریان سوارانی آگابی

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
غیورنجف آبادی مینا

غیورنجف آبادی مینا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رحیمی یگانه باران

رحیمی یگانه باران

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رستمی آذین

رستمی آذین

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عظیمی نژاذ محمدمهدی

عظیمی نژاذ محمدمهدی

مديريت مالي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
انیسی فاطمه

انیسی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شیخعلی سارا

شیخعلی سارا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسنی نرگس السادات

حسنی نرگس السادات

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

6سال کانونی / 124 آزمون

تجربی
زندی آتشبار رومینا

زندی آتشبار رومینا

مديريت صنعتي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مرادیان کیمیا

مرادیان کیمیا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قطرئی امیرمحمد

قطرئی امیرمحمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
امینی صبا

امینی صبا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
کرمی سارا

کرمی سارا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مرادی مهدیه

مرادی مهدیه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اسمعیلیان زینب

اسمعیلیان زینب

زيست فناوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عنایتی صوفی نوشین

عنایتی صوفی نوشین

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
سقایی گل سا

سقایی گل سا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عرفی نژاد شقایق

عرفی نژاد شقایق

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حمیده خو مریم

حمیده خو مریم

مديريت مالي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شیرزادی زهرا

شیرزادی زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رستاخیز جاوید

رستاخیز جاوید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خلیلی آذر فاطمه

خلیلی آذر فاطمه

پرستاري|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پولادی شقایق

پولادی شقایق

زيست فناوري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محمدی مهراوه

محمدی مهراوه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

8سال کانونی / 119 آزمون

تجربی
رضائی امیرحسین

رضائی امیرحسین

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
منصوری زهرا

منصوری زهرا

شيمي محض|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ترحمی علی

ترحمی علی

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهيدمطهري | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دانش پژوه مهتاب

دانش پژوه مهتاب

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
علی مرادی مهسا

علی مرادی مهسا

پرستاري|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مولائی ریحانه

مولائی ریحانه

اقتصاد|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
هاشمی علیرضا

هاشمی علیرضا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
همتی سروش

همتی سروش

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سلیمانی روژین

سلیمانی روژین

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ابراهیمی آرمان

ابراهیمی آرمان

روانشناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سلطانی بناب سارا

سلطانی بناب سارا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
روستایی حسین آبادی مهرشاد

روستایی حسین آبادی مهرشاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ترحمی حسن

ترحمی حسن

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
کاهانی میری سبا

کاهانی میری سبا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شفیقی علی

شفیقی علی

روانشناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
احصائی امیررضا

احصائی امیررضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
کریمی حنانه

کریمی حنانه

مديريت مالي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
اشرفی مبینا

اشرفی مبینا

شيمي محض|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
محرمی علی رضا

محرمی علی رضا

روانشناسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
بلند پرواز محمد امین

بلند پرواز محمد امین

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
افضلی باران

افضلی باران

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
اسدی امیررضا

اسدی امیررضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مدبری محمد حسین

مدبری محمد حسین

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فرزانه ریحانه

فرزانه ریحانه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سحر خیز کنارسری سارا

سحر خیز کنارسری سارا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
بیطرفیان ملینا

بیطرفیان ملینا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مصری آقدرق محمد رضا

مصری آقدرق محمد رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سعیدی فاطمه

سعیدی فاطمه

روانشناسي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ابراهیمی قلیچی دریا

ابراهیمی قلیچی دریا

حسابداري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
اسمعیلی الناز

اسمعیلی الناز

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فرزانه رضی آبادی رعنا

فرزانه رضی آبادی رعنا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
جلالی ویرثق ریحانه

جلالی ویرثق ریحانه

شيمي محض|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
لیاقت علیرضا

لیاقت علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خسروانی طهرانی امیرعلی

خسروانی طهرانی امیرعلی

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اطهری نیا زهرا

اطهری نیا زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
یوسفی یا زهرا

یوسفی یا زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
وکیلی تهامی یاسمن

وکیلی تهامی یاسمن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
رضائی بدر فاطمه

رضائی بدر فاطمه

زيست فناوري|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
امانی آق بلاغ مهدی

امانی آق بلاغ مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
کبیری فاطمه

کبیری فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
رشیدی پریا

رشیدی پریا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جونوش امین

جونوش امین

اقتصاد|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نعیمی فاطمه

نعیمی فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
یاراحمدی علی

یاراحمدی علی

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسینی بافقی بهاره سادات

حسینی بافقی بهاره سادات

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عباس پورزاویه سیده فاطمه

عباس پورزاویه سیده فاطمه

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نوریان بهار

نوریان بهار

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
میرحیدری زهرا

میرحیدری زهرا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رحیمی مائده

رحیمی مائده

شيمي کاربردي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
آلیاندوست فاطمه

آلیاندوست فاطمه

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مهرانی امیرحسین

مهرانی امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
امیرحسینی سیدسجاد

امیرحسینی سیدسجاد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شیری محمدرضا

شیری محمدرضا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نادعلی زاده فاطمه

نادعلی زاده فاطمه

روانشناسي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدی سارینا سادات

محمدی سارینا سادات

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عالی پور زهرا

عالی پور زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فاضلی نژاد سیدحمیدرضا

فاضلی نژاد سیدحمیدرضا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بیات کیانا

بیات کیانا

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
تولیت زواره سیدمحمدعلی

تولیت زواره سیدمحمدعلی

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سوری سپیده

سوری سپیده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
شرفیان مقدم مهتاب

شرفیان مقدم مهتاب

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
رجبی محمد

رجبی محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه نيرو دريايي ارتش

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
احمدنیاآلاشتی عرفان

احمدنیاآلاشتی عرفان

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
فکوری نستوه

فکوری نستوه

حسابداري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فرجی آزاد رکسانا

فرجی آزاد رکسانا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
جعفری محمدمهدی

جعفری محمدمهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ازاد شقایق

ازاد شقایق

شيمي محض|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
گل محمدی مینا

گل محمدی مینا

پرستاري|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
مطهر نیا امیر

مطهر نیا امیر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حسینی بهارسادات

حسینی بهارسادات

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
رستمی ملیکا

رستمی ملیکا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قم | ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
کلاله میانجی محمدعرفان

کلاله میانجی محمدعرفان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حاتمی فاطمه

حاتمی فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بالین پرست نهال

بالین پرست نهال

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
بهنام دیلمی کوثر

بهنام دیلمی کوثر

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قم | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
بحرینیان مائده

بحرینیان مائده

گردشگري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رجائی زاده سارا

رجائی زاده سارا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خسروی فاطمه

خسروی فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عزیزی امیرمحمد

عزیزی امیرمحمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
افسران مهدی

افسران مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
میری یگانه

میری یگانه

ميکروبيولوژي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
توسی باشی فاطمه

توسی باشی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمدپور عرفان

محمدپور عرفان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ارضا ملیکا

ارضا ملیکا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دینی محمد

دینی محمد

حسابداري|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
قاسمی زهرا

قاسمی زهرا

زيست فناوري|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رجبی زهرا

رجبی زهرا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ضیا محمدجواد

ضیا محمدجواد

زيست شناسي جانوري|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فداکار امیرحسین

فداکار امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جوادی پور بهار

جوادی پور بهار

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
برزگری اردکانی زهرا

برزگری اردکانی زهرا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خدابنده الناز

خدابنده الناز

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فهیمی زهرا

فهیمی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عبدلی علی

عبدلی علی

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ابراهیمی دوست شایان

ابراهیمی دوست شایان

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سردهی فاطمه

سردهی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
صادق بخت درسا

صادق بخت درسا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
برزگری سارا

برزگری سارا

ميکروبيولوژي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
باقری فرانک

باقری فرانک

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قاسمی دوست نیلوفر

قاسمی دوست نیلوفر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عظیمی شاهین

عظیمی شاهین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
جهانی احمد

جهانی احمد

حسابداري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
کاظمی کیمیا

کاظمی کیمیا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سلطانی محمد میعاد

سلطانی محمد میعاد

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عرفانی تبار سهیل

عرفانی تبار سهیل

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ملک فرنود حسام

ملک فرنود حسام

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
احمدی محمد

احمدی محمد

مديريت مالي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسام بختیاری نازگل

حسام بختیاری نازگل

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ناصری انسیه

ناصری انسیه

اقتصاد|دانشگاه خوارزمي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بابائی صبا

بابائی صبا

شيمي محض|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سرمیلی محمدعلی

سرمیلی محمدعلی

مديريت بازرگاني|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
کبورانی ستایش

کبورانی ستایش

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قم | ظرفيت مازاد

7سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
همت هلیا

همت هلیا

حسابداري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حضوری پدیده

حضوری پدیده

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شیرخانلو سامان

شیرخانلو سامان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
گروسی امیرحسین

گروسی امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
توانایی آهویی یاسمین

توانایی آهویی یاسمین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
طهماسبی مهران

طهماسبی مهران

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اسکندری بیرون نسیم

اسکندری بیرون نسیم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ورمزیار رضوان

ورمزیار رضوان

مديريت مالي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

4سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
اخوان سپهی علی

اخوان سپهی علی

زيست فناوري|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نیک ایین اناهیتا

نیک ایین اناهیتا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رحمتی امیرحسین

رحمتی امیرحسین

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شیخ زاده فاطمه

شیخ زاده فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
امین فر سارا

امین فر سارا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اسماعیلی نیلوفر

اسماعیلی نیلوفر

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پرویز هستی

پرویز هستی

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
معظمی گودرزی ملیکا

معظمی گودرزی ملیکا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمودی مبیناسادات

محمودی مبیناسادات

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
قطبی مونس

قطبی مونس

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
دادخواه نیکو روژین

دادخواه نیکو روژین

حسابداري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فتاح زهرا

فتاح زهرا

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
زارع لینا

زارع لینا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ملائی محدثه

ملائی محدثه

مديريت بيمه|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
جواهری طهرانی فاطمه

جواهری طهرانی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فاضلی امندانی سیده مهدیس

فاضلی امندانی سیده مهدیس

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
دهقانی محمد آریا

دهقانی محمد آریا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
پورکریم علی

پورکریم علی

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خاکساری نوری زهرا

خاکساری نوری زهرا

شيمي محض|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ذوالفقاری تارا

ذوالفقاری تارا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صحیح النسب فاطمه سادات

صحیح النسب فاطمه سادات

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شفیعی ثابت آنیتا

شفیعی ثابت آنیتا

زيست شناسي گياهي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
بیات فاطمه

بیات فاطمه

زيست فناوري|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ماهرخ زاده ملیکا

ماهرخ زاده ملیکا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
وحیدنیا فائزه

وحیدنیا فائزه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
کلانتری سپیده

کلانتری سپیده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
غدیری بیدهندی حدیثه

غدیری بیدهندی حدیثه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
طالش مهسا

طالش مهسا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محطاط سارا

محطاط سارا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پرنو کوثر

پرنو کوثر

زيست فناوري|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نیک طلب پگاه

نیک طلب پگاه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صادقی شریف نازنین سادات

صادقی شریف نازنین سادات

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سرشکی فاطمه

سرشکی فاطمه

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شیخ پورقاسمی نیا زینب

شیخ پورقاسمی نیا زینب

اقتصاد|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
یگانه فر نیلوفر

یگانه فر نیلوفر

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
یعقوبی نیلوفر

یعقوبی نیلوفر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سید شازیله سیده فاطمه

سید شازیله سیده فاطمه

زيست شناسي گياهي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
اله مرادی زهرا

اله مرادی زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
هدایت فاطمه

هدایت فاطمه

روانشناسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
منتظریان سارا

منتظریان سارا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عبدالهیان علیرضا

عبدالهیان علیرضا

تکنولوژي پزشکي هسته اي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ساری محدثه

ساری محدثه

مديريت صنعتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
آبی حمامی محیا

آبی حمامی محیا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
تحیری محمدرضا

تحیری محمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-بومي استان تهران

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عباسی محمدعلی

عباسی محمدعلی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رضا زاده محمد امین

رضا زاده محمد امین

مهندسي توليدوژنتيک گياهي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
نقوی نگین

نقوی نگین

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
جعفری محمدجواد

جعفری محمدجواد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قم | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عباسی سپیده

عباسی سپیده

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نارنگ محمدحسین

نارنگ محمدحسین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فهیمی اسکوئی علی

فهیمی اسکوئی علی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
رضوی سیدامیرمهدی

رضوی سیدامیرمهدی

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
جعفرزاده فاطمه

جعفرزاده فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
بختیاری علی

بختیاری علی

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
فولادی قادی زهرا

فولادی قادی زهرا

زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
صالحی بهاره

صالحی بهاره

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمدی بهار

محمدی بهار

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ایمان فولادی علیرضا

ایمان فولادی علیرضا

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اصلاحی علیرضا

اصلاحی علیرضا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مسکینی نیایش

مسکینی نیایش

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
خرمالی ایسا

خرمالی ایسا

زيست فناوري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
دوات گر آرزو

دوات گر آرزو

حسابداري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
صوفی زهرا

صوفی زهرا

روانشناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
پیرویان صبا

پیرویان صبا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فراهانی الهه

فراهانی الهه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
بزدیان لعیا

بزدیان لعیا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
جعفریان مهشاد

جعفریان مهشاد

روانشناسي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فاضل نژاد امیرعباس

فاضل نژاد امیرعباس

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حجازی پارمیدا

حجازی پارمیدا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
علیاری نوید

علیاری نوید

حسابداري|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسینی سیدمرتضی

حسینی سیدمرتضی

حسابداري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
رضا علی ارغوان

رضا علی ارغوان

زيست فناوري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
جلالی فراهانی نیکی

جلالی فراهانی نیکی

مديريت بيمه اکو|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شهبازی سینا

شهبازی سینا

مديريت مالي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
میرزایی عسگرانی عرفان

میرزایی عسگرانی عرفان

مديريت صنعتي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رضایی زهرا

رضایی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ورزی کوثر

ورزی کوثر

شيمي کاربردي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | نوبت دوم

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
یاحق فاطمه

یاحق فاطمه

روانشناسي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عزت پناه علی

عزت پناه علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدی تهرانی الهه

محمدی تهرانی الهه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
صادقی امیرمحمد

صادقی امیرمحمد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
موسوی هلیا

موسوی هلیا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
احمدی منش زهرا

احمدی منش زهرا

زيست فناوري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
هاشمی آناهیتا

هاشمی آناهیتا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قاضی نظام نازنین

قاضی نظام نازنین

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
صدیقی زهرا

صدیقی زهرا

زيست فناوري|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جمشیدی نازنین

جمشیدی نازنین

مديريت اموربانکي|دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
کاشی رامتین

کاشی رامتین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قاسمی ییربلوطی الناز

قاسمی ییربلوطی الناز

مديريت دولتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مهرآرا ملیکا

مهرآرا ملیکا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عاجلو پریسا

عاجلو پریسا

شيمي کاربردي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ذی قیمت کیمیا

ذی قیمت کیمیا

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
آغازی علیرضا

آغازی علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
منعم سبحان

منعم سبحان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
امیری ساینا

امیری ساینا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
میرزایی شقایق

میرزایی شقایق

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سلطانی امیرمهدی

سلطانی امیرمهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
یزدان منش ایمان

یزدان منش ایمان

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مکتبی عطیه سادات

مکتبی عطیه سادات

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نصری هدیه

نصری هدیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رودلاوری ساغر

رودلاوری ساغر

حسابداري|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قنبرنژاد ممقانی فاطمه

قنبرنژاد ممقانی فاطمه

حسابداري|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رضا بیگی شیما

رضا بیگی شیما

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عظیمی سروناز

عظیمی سروناز

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
زرقانی امیر محمد

زرقانی امیر محمد

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
تهمتن محمدمهدی

تهمتن محمدمهدی

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسین پور فاطمه

حسین پور فاطمه

شيمي محض|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صفایی فاطمه

صفایی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
احمدی پری شاد

احمدی پری شاد

مديريت صنعتي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
لک‌ مهدی

لک‌ مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ساعی سبا

ساعی سبا

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
شایان نیا مهلا

شایان نیا مهلا

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
وفاحسینی زهراسادات

وفاحسینی زهراسادات

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شریفی شیرخند سارا

شریفی شیرخند سارا

شيمي کاربردي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
پارشه امیرعلی

پارشه امیرعلی

شيمي کاربردي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
بهپور مهرآیین

بهپور مهرآیین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رضاییه ثنا

رضاییه ثنا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سلطانی فاطمه

سلطانی فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
انارکی محمدی نجمه

انارکی محمدی نجمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
صحرایی مبینا

صحرایی مبینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
اصلانی خوئینی فرد زهرا

اصلانی خوئینی فرد زهرا

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
گودرزپور ژوبین

گودرزپور ژوبین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قائمی راد یاسمن

قائمی راد یاسمن

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حسینی سارا سادات

حسینی سارا سادات

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مطهری سیدمسیح

مطهری سیدمسیح

زيست شناسي جانوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عبدلی رضایی شایلین

عبدلی رضایی شایلین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
صفرخواه لیلا کوهی یوسف

صفرخواه لیلا کوهی یوسف

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
اسماعیل زاده مینا

اسماعیل زاده مینا

مددکاري اجتماعي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
آریا نژاد مهلا

آریا نژاد مهلا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
کیوانی محمدحسین

کیوانی محمدحسین

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شهبازی خورشید هدیه

شهبازی خورشید هدیه

علوم ورزشي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رحیمی سپهر

رحیمی سپهر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سلیمان نژاد شقایق

سلیمان نژاد شقایق

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صالحی شهریار

صالحی شهریار

اقتصاد|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمودی فراهانی هدیه

محمودی فراهانی هدیه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مسیبی امیر محمد

مسیبی امیر محمد

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حبیب الهی نگین

حبیب الهی نگین

مديريت بيمه|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حسینی عطیه

حسینی عطیه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قاسمی شیوا

قاسمی شیوا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
روحی فاطمه

روحی فاطمه

مديريت دولتي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شیرین بیان حبیبی الهام

شیرین بیان حبیبی الهام

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
دریاباری سیده مریم

دریاباری سیده مریم

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
شریفی فرزانه

شریفی فرزانه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ساوه | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
واعظی هیر آیدا

واعظی هیر آیدا

شيمي کاربردي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قربانی فاطمه

قربانی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صادقی عرفان

صادقی عرفان

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
کمان کش هانیه

کمان کش هانیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
زارع عسل

زارع عسل

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

6سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
نظری نازنین

نظری نازنین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيسال دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
خرسندیان رضا

خرسندیان رضا

حسابداري|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شوشیان مجتبی

شوشیان مجتبی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
شیرنامدار مائده

شیرنامدار مائده

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حسن خانی محمدهادی

حسن خانی محمدهادی

شيمي کاربردي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
کمالیان مریم

کمالیان مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دولتی امیرمحمد

دولتی امیرمحمد

مديريت بازرگاني|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
هاشمیان طاهره السادات

هاشمیان طاهره السادات

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
امیرلو ملینا

امیرلو ملینا

حسابداري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نوروزیان محدثه

نوروزیان محدثه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
باجلان فاطمه

باجلان فاطمه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قمیان مهسا

قمیان مهسا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نجفی زهرا

نجفی زهرا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پوربهزادی علی

پوربهزادی علی

روانشناسي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نصراللهی سارا

نصراللهی سارا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-بومي استان تهران

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
یداله پور سعادت آبادی مائده

یداله پور سعادت آبادی مائده

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
جان پولاد هستی

جان پولاد هستی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ابوالعلی اقدسی محمد

ابوالعلی اقدسی محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
رستگار دنیا

رستگار دنیا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اسلامی محدثه

اسلامی محدثه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
اسدنیا سارینا

اسدنیا سارینا

حسابداري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
باخدا امیرحسین

باخدا امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
شرریعت مهتاب

شرریعت مهتاب

زيست شناسي گياهي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اسدی راد ولی الله

اسدی راد ولی الله

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دشتی مبینا

دشتی مبینا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
رحمانی قشلاق زهرا

رحمانی قشلاق زهرا

شيمي محض|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اسدیان نگار

اسدیان نگار

شيمي محض|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
یارمحمدی کلخوران آیدا

یارمحمدی کلخوران آیدا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
آقایی فروشانی زهرا

آقایی فروشانی زهرا

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ایرانی رکسانا

ایرانی رکسانا

گياه پزشکي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شریفی مهنوش

شریفی مهنوش

مديريت دولتي|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
حسن زاده رضا

حسن زاده رضا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رضایی پله شاهی مهزاد

رضایی پله شاهی مهزاد

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسین پور علیرضا

حسین پور علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيسال دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
اتابکی سید مهدی

اتابکی سید مهدی

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
نوزاد گلی کنه سارا

نوزاد گلی کنه سارا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شافعی سپیده

شافعی سپیده

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
کبیری زمانی الهه

کبیری زمانی الهه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
همت اردلان

همت اردلان

روانشناسي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
لونی مریم

لونی مریم

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ملکی الهام

ملکی الهام

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مسلم زاده مریم

مسلم زاده مریم

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مالکی فرزانه

مالکی فرزانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سعیدی مریم

سعیدی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
افروغ علی

افروغ علی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بابلی بهمنی بهنام

بابلی بهمنی بهنام

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مهاجر کمند

مهاجر کمند

مديريت بيمه|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
سالاریه صدف

سالاریه صدف

شيمي محض|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
زردشتی ملیکا

زردشتی ملیکا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مشکینی بهاره

مشکینی بهاره

شيمي کاربردي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شاهرخی نژاد لیلی

شاهرخی نژاد لیلی

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
احمدپورجناقرد احمدعلی

احمدپورجناقرد احمدعلی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قدیری فرد محمد صادق

قدیری فرد محمد صادق

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بکتاش علی

بکتاش علی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدی عرفان

محمدی عرفان

مديريت بازرگاني|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ربیعی علی

ربیعی علی

مديريت بيمه اکو|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نوروزی دره گرگی میثم

نوروزی دره گرگی میثم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-بومي استان تهران

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مناجاتی نگارسادات

مناجاتی نگارسادات

مددکاري اجتماعي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شعبانی سینا

شعبانی سینا

شيمي محض|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
پیروزه ملینا

پیروزه ملینا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رضایی تمیجانی مهدیس

رضایی تمیجانی مهدیس

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حکیمی سیدمحمدجلال

حکیمی سیدمحمدجلال

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | نوبت دوم

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
قریشی نجف آبادی سیده شکیبا

قریشی نجف آبادی سیده شکیبا

روانشناسي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
پیلوا ساجده

پیلوا ساجده

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عظیمی محیا

عظیمی محیا

شيمي محض|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
آریافر نرگس

آریافر نرگس

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نقیبی سیستانی سینا

نقیبی سیستانی سینا

روانشناسي|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مصفایی علیرضا

مصفایی علیرضا

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عسگری فاطمه

عسگری فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رحمانی علی

رحمانی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عظیمی آیدا سادات

عظیمی آیدا سادات

مديريت صنعتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
کیانی پریا

کیانی پریا

گياه پزشکي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
رهبری محسن

رهبری محسن

مديريت بازرگاني|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
آخوندزادگان آیلین

آخوندزادگان آیلین

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مقدسی مهدی

مقدسی مهدی

حسابداري|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حیدری مریم

حیدری مریم

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
غنی زاده یگانه

غنی زاده یگانه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
گل سلطانی نگین

گل سلطانی نگین

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-بومي استان تهران

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
صبوری ایردموسی فاطمه

صبوری ایردموسی فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اسعدی کیارش

اسعدی کیارش

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جعفری محمدحسین

جعفری محمدحسین

شيمي محض|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شهباز فر فاطمه

شهباز فر فاطمه

ميکروبيولوژي|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عبدی عاطفه

عبدی عاطفه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شالچی اوغلی پگاه

شالچی اوغلی پگاه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
علیزاده سوده

علیزاده سوده

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
نیک بخش زهرا

نیک بخش زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ونک الهه

ونک الهه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
افتخاری سیده فاطمه

افتخاری سیده فاطمه

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حسینی شقایق

حسینی شقایق

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بابائی امیرعلی

بابائی امیرعلی

حسابداري|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عظیمی شهرابی یاسمین

عظیمی شهرابی یاسمین

شيمي محض|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
همتی فراهانی امیرحسین

همتی فراهانی امیرحسین

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اکبری فریناز

اکبری فریناز

شيمي کاربردي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | نوبت دوم

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
رباطسرپوشی شایان

رباطسرپوشی شایان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خاتمی سیدامیرعرشیا

خاتمی سیدامیرعرشیا

شيمي محض|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ممی زاده اسفستانی نیما

ممی زاده اسفستانی نیما

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
زنده دل فاطمه

زنده دل فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه قم | روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عادلی پردیس

عادلی پردیس

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
چگینی محمدرضا

چگینی محمدرضا

شيمي محض|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فدائیان نسا

فدائیان نسا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ساوه | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نبی زاده متین

نبی زاده متین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محسنی پانیذ

محسنی پانیذ

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
واعظی چهارده درسا

واعظی چهارده درسا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
غضنفری محمد حیدر

غضنفری محمد حیدر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ایروانی پرنیا

ایروانی پرنیا

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نجفی زاده آرش

نجفی زاده آرش

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمد حسین زاده حدیث

محمد حسین زاده حدیث

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي تاکستان -تاکستان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
معیر آرین

معیر آرین

مديريت مالي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
غلامحسینی حسنا

غلامحسینی حسنا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
طهماسبی علیجانوند احمد

طهماسبی علیجانوند احمد

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
تبرته فراهانی رضا

تبرته فراهانی رضا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بهرامی نژاد کیمیا

بهرامی نژاد کیمیا

گياه پزشکي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فخاری محدثه

فخاری محدثه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
هاشم نژاد مبینا

هاشم نژاد مبینا

ميکروبيولوژي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
براتی مهدی

براتی مهدی

شيمي کاربردي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شاهنده آیناز

شاهنده آیناز

گياه پزشکي|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
علوی سیدعلی

علوی سیدعلی

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
میرزایی فاطمه

میرزایی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
کمالی امیررضا

کمالی امیررضا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
کریمی نگین

کریمی نگین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
اردشیریان پری ناز

اردشیریان پری ناز

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مقبلی معظمه

مقبلی معظمه

گياه پزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
کاظم زاده اردغان سحر

کاظم زاده اردغان سحر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حبیبی اسبوکلائی غزاله

حبیبی اسبوکلائی غزاله

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
افشار مهدیه

افشار مهدیه

روانشناسي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
جمالی حسنجانی احمد

جمالی حسنجانی احمد

مديريت بازرگاني|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
حصارکی معصومه

حصارکی معصومه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-بومي استان تهران

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
آزادی مهسا

آزادی مهسا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
معجنی شوی آئین

معجنی شوی آئین

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حکمت نژاد پرستو

حکمت نژاد پرستو

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
صادقی خوشدل آرمیتا

صادقی خوشدل آرمیتا

مديريت بازرگاني|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
گمار محمدرضا

گمار محمدرضا

مديريت امورگمرکي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ناصحی نگار

ناصحی نگار

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رزاقی عرفان

رزاقی عرفان

زيست شناسي جانوري|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فاخری حسین

فاخری حسین

علوم وصنايع غذايي|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سیدشازیله سیدزینب

سیدشازیله سیدزینب

زيست شناسي گياهي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عربی شیرازی آتوسا

عربی شیرازی آتوسا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
یونسی آبتین

یونسی آبتین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
خرسندی لنگل محمد

خرسندی لنگل محمد

زيست شناسي گياهي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
هدایتی تینا

هدایتی تینا

مديريت دولتي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شاه علی تهمینه

شاه علی تهمینه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
صالحی صبا

صالحی صبا

زيست فناوري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
موسوی زهرا سادات

موسوی زهرا سادات

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بهرامی یاسمن

بهرامی یاسمن

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسن پور سقرلو مژده

حسن پور سقرلو مژده

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زهره ای سارا

زهره ای سارا

روانشناسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
مجاهدی نسب سیده دنیز

مجاهدی نسب سیده دنیز

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مشهدی یاسمن

مشهدی یاسمن

شيمي کاربردي|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شعبانلو علیرضا

شعبانلو علیرضا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ابوالفضلی نرگس سادات

ابوالفضلی نرگس سادات

ميکروبيولوژي|دانشگاه ملاير | نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
جواهری ساسان

جواهری ساسان

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سراج کسری

سراج کسری

زمين شناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رضایی ارغوان

رضایی ارغوان

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عابدین پور سیده سارا

عابدین پور سیده سارا

اقتصاد|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بیژنی اول مائده

بیژنی اول مائده

مديريت مالي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
بیک لو فاطمه

بیک لو فاطمه

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
اشقعی عرفان

اشقعی عرفان

مديريت صنعتي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رحیمی مریم

رحیمی مریم

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
انگورانی امیرحسین

انگورانی امیرحسین

زيست فناوري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
صادقی فاطمه

صادقی فاطمه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
توکلی خراسانی ارین

توکلی خراسانی ارین

مديريت صنعتي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رنجبری اقدس

رنجبری اقدس

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دولتی ملک آباد علی

دولتی ملک آباد علی

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان

6سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
حیدریان خونیق زهرا

حیدریان خونیق زهرا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
جعفری محدثه

جعفری محدثه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ویسی پرهام

ویسی پرهام

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
میرشریفی فاطمه

میرشریفی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نقشبندی میلاد

نقشبندی میلاد

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بابازاده شیرکوهی متین

بابازاده شیرکوهی متین

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محقق ساجده

محقق ساجده

زيست شناسي گياهي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
دریانبرد دانیال

دریانبرد دانیال

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عبدالحسینی نگار

عبدالحسینی نگار

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ظهرابی فاطمه

ظهرابی فاطمه

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سوری هدی

سوری هدی

روانشناسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
فرقانی رامندی زهرا

فرقانی رامندی زهرا

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فریاد اوغانی مهدیس

فریاد اوغانی مهدیس

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جمالی خواه گسکره ای سروش

جمالی خواه گسکره ای سروش

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
معین زهرا

معین زهرا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فرشباف شکیب سماء السادات

فرشباف شکیب سماء السادات

شيمي محض|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
دادخواه نیکو الیکا

دادخواه نیکو الیکا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
محمودی صبا

محمودی صبا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی