تهران

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر تهران


مجیدی یزدی محمدصادق

مجیدی یزدی محمدصادق

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
کرمی محمدامین

کرمی محمدامین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
جعفری فاطمه

جعفری فاطمه

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
ابوترابی محمدمهدی

ابوترابی محمدمهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
شمشیری پویا

شمشیری پویا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اسدی بهار

اسدی بهار

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
عبدی محمدمهدی

عبدی محمدمهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مهدی زاده ذوالپیرانی سهیل

مهدی زاده ذوالپیرانی سهیل

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ده باشی قربانعلی حمیدرضا

ده باشی قربانعلی حمیدرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شناس خوش علی

شناس خوش علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
شفاعی علیرضا

شفاعی علیرضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
دهقانی ورنامخواستی علی

دهقانی ورنامخواستی علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
توانگر آرش

توانگر آرش

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
عرفان آرانی رضا

عرفان آرانی رضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
پورحسینی ماهان

پورحسینی ماهان

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
غلامی راد آرین

غلامی راد آرین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
آگاهی بهنام

آگاهی بهنام

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
بهجت مرتضی

بهجت مرتضی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمدی زاده شایان

محمدی زاده شایان

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
نصر اصفهانی آرش

نصر اصفهانی آرش

مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
زاهدی جواد

زاهدی جواد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
طاهری بردیا

طاهری بردیا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
محقق محمدطاها

محقق محمدطاها

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
توکلی کیا افشین

توکلی کیا افشین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
ریواز محمدمهدی

ریواز محمدمهدی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
عابدین احسان

عابدین احسان

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
احمدپور بهراد

احمدپور بهراد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
یارمحمدی پارسا

یارمحمدی پارسا

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
عراقی محمد

عراقی محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
قاصدی امیرسپهر

قاصدی امیرسپهر

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
کاویانی اردوان

کاویانی اردوان

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
موسوی سید محمدرضا

موسوی سید محمدرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
واحدی فائزه

واحدی فائزه

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
پاکدل صمدی علی

پاکدل صمدی علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مصلی علی

مصلی علی

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قاضیان کیمیا

قاضیان کیمیا

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مددی محمد علی

مددی محمد علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
محمود زاده علی اکبر

محمود زاده علی اکبر

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
آخوندی برزکی علی

آخوندی برزکی علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نعمتی محمد مهدی

نعمتی محمد مهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شریفی محمد

شریفی محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
قنواتی امیرمحمد

قنواتی امیرمحمد

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
باقری سیدپارسا

باقری سیدپارسا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
جهانی رضا

جهانی رضا

مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
بهرامیان امیرسامان

بهرامیان امیرسامان

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
غضنفری علیرضا

غضنفری علیرضا

مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
گودرزی امیرعباس

گودرزی امیرعباس

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
آقاخانی سحر

آقاخانی سحر

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صفایی فر محمدامین

صفایی فر محمدامین

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مدنی سیده انیتا

مدنی سیده انیتا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
علیپور محمدسجاد

علیپور محمدسجاد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
طریقت محمد

طریقت محمد

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
توکل ملیکا

توکل ملیکا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
دهبان نوید

دهبان نوید

مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
احدی نیا ارین

احدی نیا ارین

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قاسمی محسن

قاسمی محسن

مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
علیاری شوره دلی امین

علیاری شوره دلی امین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
داوودی سید آرمان

داوودی سید آرمان

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
محمدی متین مهیار

محمدی متین مهیار

علوم کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
قائدرحمتی الهه

قائدرحمتی الهه

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
مهرپرور مهدی

مهرپرور مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مدنی کرمانی سیداحمد

مدنی کرمانی سیداحمد

مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
اطمینان بخش سروش

اطمینان بخش سروش

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
درویش علیرضا

درویش علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
بهرامی مشکان

بهرامی مشکان

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
رضاخو علی

رضاخو علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
صمدی صبا

صمدی صبا

مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
حبیبی احمدرضا

حبیبی احمدرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
امامی مهر محمد جواد

امامی مهر محمد جواد

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
کتال محسنی همایون

کتال محسنی همایون

مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مهرابی سحر

مهرابی سحر

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
عصاره فربد

عصاره فربد

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شنتیائی روژین

شنتیائی روژین

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فراهانی امیر

فراهانی امیر

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
آقا محمد خان حامد

آقا محمد خان حامد

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شمسایی محمدحسین

شمسایی محمدحسین

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شرکت بزازان ایمان

شرکت بزازان ایمان

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مالکی حوریه

مالکی حوریه

علوم کامپيوتر|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
عبدالهی سهیل

عبدالهی سهیل

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
زنگنه افشین

زنگنه افشین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
صمدی اردا

صمدی اردا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نادری ساحل

نادری ساحل

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
حسین زاده امیرارسلان

حسین زاده امیرارسلان

مهندسي معماري|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
رنجبر سهیل

رنجبر سهیل

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
گرشاسبی امیرحسین

گرشاسبی امیرحسین

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بیک پور زینب

بیک پور زینب

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
امیرمزلقانی محمدباربد

امیرمزلقانی محمدباربد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
احسانی امیرحسین

احسانی امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مسلمانی محمدحسین

مسلمانی محمدحسین

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محسنی فاطمه

محسنی فاطمه

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
بیاتی محمدعلی

بیاتی محمدعلی

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فرحمند ریحانه

فرحمند ریحانه

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
تیموری امیرحسام

تیموری امیرحسام

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
پور منوچهری سیدمحمدسجاد

پور منوچهری سیدمحمدسجاد

فيزيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مبصر مارالایی زینب

مبصر مارالایی زینب

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
صالحی سیدمحمد

صالحی سیدمحمد

مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رفیعی فاطمه

رفیعی فاطمه

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
شالچیان ناظر محمدمسیح

شالچیان ناظر محمدمسیح

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
توکلی علی

توکلی علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
شهبازی زهرا

شهبازی زهرا

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

8سال کانونی / 110 آزمون

ریاضی
رسولی امیرحسین

رسولی امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
غلامعلی امیرارشیا

غلامعلی امیرارشیا

مهندسي صنايع|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
مولاقلی زاده علی

مولاقلی زاده علی

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خجسته فر رضا

خجسته فر رضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

6سال کانونی / 98 آزمون

ریاضی
پایدار تالی امیرمسعود

پایدار تالی امیرمسعود

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
رحیمی فرد امیرطاها

رحیمی فرد امیرطاها

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
شهبازی علی

شهبازی علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
ادواری امیرحسین

ادواری امیرحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
کمندلو آتنا

کمندلو آتنا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مصیبی امیرحسین

مصیبی امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شطرنجی نو سیدامید

شطرنجی نو سیدامید

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
می بدی سیدمحمداسحاق

می بدی سیدمحمداسحاق

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
هنردوست علیرضا

هنردوست علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
عبدالهی مائده

عبدالهی مائده

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
ارشاد علیرضا

ارشاد علیرضا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
لشگری سیدمتین

لشگری سیدمتین

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
امینیان آیدا

امینیان آیدا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قهرمانی طناز

قهرمانی طناز

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
شهری الینا

شهری الینا

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
رستمی ارشک

رستمی ارشک

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
نصیری محمدحسام

نصیری محمدحسام

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شادامروز محمدمهدی

شادامروز محمدمهدی

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
درویشی محراب

درویشی محراب

مهندسي عمران|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
اورعی محمد

اورعی محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
صادق امیر حسین

صادق امیر حسین

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
یوسفی دهکاء مطهره

یوسفی دهکاء مطهره

فيزيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
دلدار محمدحسین

دلدار محمدحسین

مهندسي معماري|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
دارابی یاسمین

دارابی یاسمین

مهندسي انرژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عباسی علیرضا

عباسی علیرضا

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سعادتی محمدمهدی

سعادتی محمدمهدی

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
عارفی احمد

عارفی احمد

مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
صادقی مهدیار

صادقی مهدیار

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
شاهپری حمید

شاهپری حمید

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

6سال کانونی / 87 آزمون

ریاضی
قاسمی محدثه

قاسمی محدثه

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
زارع سحر

زارع سحر

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
کمالی اردکانی محمدرضا

کمالی اردکانی محمدرضا

مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
یار محمدی زهرا

یار محمدی زهرا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
عباسی امیرحسین

عباسی امیرحسین

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
میرنیام آریا

میرنیام آریا

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
صالحی سینا

صالحی سینا

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
تسبیعی علی

تسبیعی علی

مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
نصیری امیر

نصیری امیر

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
داور محمدامین

داور محمدامین

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
فاخر لعیا

فاخر لعیا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
زنوزی دانیال

زنوزی دانیال

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فلاح مبینا

فلاح مبینا

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
وثیق مهر سهیل

وثیق مهر سهیل

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عطایی شیدا

عطایی شیدا

مهندسي عمران|دانشگاه تهران | روزانه

6سال کانونی / 111 آزمون

ریاضی
ناطقی علی اکبر

ناطقی علی اکبر

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
قنواتی امیررضا

قنواتی امیررضا

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
صاحب الزمانی بردیا

صاحب الزمانی بردیا

مهندسي عمران|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
روح بخش اله آباد فرهاد

روح بخش اله آباد فرهاد

رياضيات وکاربردها|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
میرسفیدی علیرضا

میرسفیدی علیرضا

مهندسي عمران|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مهربان سعدآباد راضیه

مهربان سعدآباد راضیه

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
لطفعلی کنی مریم

لطفعلی کنی مریم

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
اشعری نیک امیرحسین

اشعری نیک امیرحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
فتاحی فرزام

فتاحی فرزام

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
صدرنیا کیارش

صدرنیا کیارش

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
درویشی صدرا

درویشی صدرا

علوم کامپيوتر|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مزینانی درناز

مزینانی درناز

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
کاج بردیا

کاج بردیا

مهندسي معماري|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
وقاری بردیا

وقاری بردیا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عسکری فاطمه

عسکری فاطمه

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
امیدوار محمد

امیدوار محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شاطری متین

شاطری متین

مهندسي شهرسازي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
مددی علی

مددی علی

مهندسي شهرسازي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
عظیمی حسین

عظیمی حسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
حاجی محمدی مونا

حاجی محمدی مونا

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
برغمدی ناصر

برغمدی ناصر

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
نصیرپور لاهرودی میلاد

نصیرپور لاهرودی میلاد

مهندسي پزشکي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

6سال کانونی / 93 آزمون

ریاضی
یعقوب پورطاری هلیا

یعقوب پورطاری هلیا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
سیفی پگاه

سیفی پگاه

مهندسي شهرسازي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
صادقی محمدصدرا

صادقی محمدصدرا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رستمی ارش

رستمی ارش

مهندسي پزشکي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
احمدی سید شایان

احمدی سید شایان

علوم مهندسي|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
نقی زاده شقایق

نقی زاده شقایق

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قلعه نوئی یکتا

قلعه نوئی یکتا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
توسلی شمیم

توسلی شمیم

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
غفاری زهرا

غفاری زهرا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
ابراهیمی حسام الدین

ابراهیمی حسام الدین

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
فضلعلی صبا

فضلعلی صبا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
تیموری علی اکبر

تیموری علی اکبر

فيزيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
نظری بهاره

نظری بهاره

رياضيات وکاربردها|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مختارزاده اقدم محمدحسین

مختارزاده اقدم محمدحسین

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

3سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
یگانه نیا محمد

یگانه نیا محمد

مهندسي معماري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
آقامیری سیدعلی

آقامیری سیدعلی

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
نیرومندراد بردیا

نیرومندراد بردیا

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
جلالیان سیده یگانه

جلالیان سیده یگانه

مهندسي پليمر|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
مطهری فر یاسمن

مطهری فر یاسمن

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
بخشی یاسین

بخشی یاسین

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اختر کاویان هلیا

اختر کاویان هلیا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
سیدعباسی سیدمحمدرضا

سیدعباسی سیدمحمدرضا

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمدعلی نژاد دارا

محمدعلی نژاد دارا

مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
رودبارانی مبینا

رودبارانی مبینا

مديريت بيمه|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
باغانی محمد

باغانی محمد

مهندسي نفت|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
اشجعی محمد

اشجعی محمد

مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رضایی فخر شیرین

رضایی فخر شیرین

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

4سال کانونی / 85 آزمون

ریاضی
فرهادی فاطمه

فرهادی فاطمه

مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
کاووسی رضا

کاووسی رضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شادمان فاطمه

شادمان فاطمه

مهندسي عمران|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نوجوان دانیال

نوجوان دانیال

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

ریاضی
بهمن آبادی عارفه

بهمن آبادی عارفه

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
پاخیریان امیر

پاخیریان امیر

رياضيات وکاربردها|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 85 آزمون

ریاضی
مرادزاده محمدمهدی

مرادزاده محمدمهدی

مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
احمدی دولت آباد رضا

احمدی دولت آباد رضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
محسنی امیرحسین

محسنی امیرحسین

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
امین مقدم امیرحسین

امین مقدم امیرحسین

مهندسي حمل ونقل ريلي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
مختاری محمد

مختاری محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عربی مهسا

عربی مهسا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
علیزاده محمد مهدی

علیزاده محمد مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
ورادی محمد

ورادی محمد

مهندسي ماشين‌هاي ريلي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
کشفی سید محمد مهدی

کشفی سید محمد مهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
طاهری علی

طاهری علی

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
قضاتی امیرحسین

قضاتی امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
کاردان نیلوفر

کاردان نیلوفر

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
شهنواز نازنین

شهنواز نازنین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
انصاری علی

انصاری علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
اقازاده هریس حمید

اقازاده هریس حمید

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
قدرتی کنگرلو ابوالفضل

قدرتی کنگرلو ابوالفضل

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
موسوی فاطمه سادات

موسوی فاطمه سادات

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

6سال کانونی / 124 آزمون

ریاضی
جهرمی یکتا سید سیاوش

جهرمی یکتا سید سیاوش

شيمي محض|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رحیم زاده محمد امین

رحیم زاده محمد امین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
قیطانی پارسا

قیطانی پارسا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

ریاضی
کریمی زهرا

کریمی زهرا

مهندسي برق|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قاضی خان محمد

قاضی خان محمد

مهندسي نفت|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
نصوری تهرانی مهبد

نصوری تهرانی مهبد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نجم صادقی امیررضا

نجم صادقی امیررضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
مرتضویان فارسانی سیده الهه

مرتضویان فارسانی سیده الهه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
خسروی محسن

خسروی محسن

حسابداري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
قلیزاده مسگرها مبینا

قلیزاده مسگرها مبینا

امار|دانشگاه تهران | روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
مه آبادی علیرضا

مه آبادی علیرضا

مهندسي حمل ونقل ريلي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
گل باف بنادکی علیرضا

گل باف بنادکی علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
مشام امیر رضا

مشام امیر رضا

مهندسي عمران|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

7سال کانونی / 103 آزمون

ریاضی
سیفی بهار

سیفی بهار

مهندسي مکانيک|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اصفیائی سیدرضا

اصفیائی سیدرضا

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
خسروی محدثه

خسروی محدثه

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
نوروزی آرمان

نوروزی آرمان

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اشرفی مقدم امیرعلی

اشرفی مقدم امیرعلی

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سمواتی علی

سمواتی علی

علوم کامپيوتر|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
ذاکری سیاوش

ذاکری سیاوش

مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
ارفع آقچای امیرمحمد

ارفع آقچای امیرمحمد

مهندسي عمران|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
صالحی محمدامین

صالحی محمدامین

مهندسي عمران|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
قزان زاده فاطمه

قزان زاده فاطمه

مهندسي برق|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
زارعی ندا

زارعی ندا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حسن پور مهدیه

حسن پور مهدیه

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
میرابوالحسنی مریم سادات

میرابوالحسنی مریم سادات

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
حسنی ضیایری سیده ایدا

حسنی ضیایری سیده ایدا

مهندسي شهرسازي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
زمانی امیرسهیل

زمانی امیرسهیل

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
کیانی امیرحسین

کیانی امیرحسین

فيزيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
حسینی بخش سید مهدی

حسینی بخش سید مهدی

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
صمغ ابادی نگین

صمغ ابادی نگین

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شعله رساء حسین

شعله رساء حسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
ملائیان مهتا

ملائیان مهتا

مهندسي شهرسازي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
طاهری امیرمحمد

طاهری امیرمحمد

علوم کامپيوتر|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
هجری امیرعلی

هجری امیرعلی

مهندسي صنايع|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
نجفی زاده یاسمن

نجفی زاده یاسمن

مهندسي انرژي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
احدی فرد امیرحسین

احدی فرد امیرحسین

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
احمدلو مریم

احمدلو مریم

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
خدابنده لو امیرمحمد

خدابنده لو امیرمحمد

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
اردشیر تنها مهسان

اردشیر تنها مهسان

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اسدی شهری حمید

اسدی شهری حمید

علوم کامپيوتر|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
حمزه ای بهار

حمزه ای بهار

مهندسي صنايع|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
علی نژاد قمی نرگس

علی نژاد قمی نرگس

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
حسنی قوام علیرضا

حسنی قوام علیرضا

فيزيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
حسینی مقدم سیده راضیه

حسینی مقدم سیده راضیه

رياضيات وکاربردها|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اسماعیلی سجاد

اسماعیلی سجاد

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
اردشیرتنها آیسان

اردشیرتنها آیسان

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
خورشیدی احسان

خورشیدی احسان

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سعیدی امیرحسین

سعیدی امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
موعظی رامتین

موعظی رامتین

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حسینی امیررضا

حسینی امیررضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
مهدوی محمدحسین

مهدوی محمدحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
زمانی محمد

زمانی محمد

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي قم | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رستمی محمدعلی

رستمی محمدعلی

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
قنبری محمدسینا

قنبری محمدسینا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
پاشائی علیرضا

پاشائی علیرضا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فراهانی آرین

فراهانی آرین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
آمیغ خواه علیرضا

آمیغ خواه علیرضا

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
داریوش کیارش

داریوش کیارش

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
طاهرخانی مائده

طاهرخانی مائده

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
غلامی زرنوشه رضا

غلامی زرنوشه رضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسین زاده علیرضا

حسین زاده علیرضا

حسابداري|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مرادی بابک

مرادی بابک

مهندسي الکترونيک هواپيمايي|مرکزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي کشور | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
جماعتی ریحانه

جماعتی ریحانه

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خادم عباس خیابانی محمدحسن

خادم عباس خیابانی محمدحسن

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
آهنی فاطمه

آهنی فاطمه

مهندسي معماري|دانشگاه هنر | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
تبریزیان مهرنوش

تبریزیان مهرنوش

مهندسي عمران|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

5سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
حسن پور رامین

حسن پور رامین

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
طباطبائی زاده ابوالفضل

طباطبائی زاده ابوالفضل

مهندسي حمل ونقل ريلي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نایب اقایی محمد عرفان

نایب اقایی محمد عرفان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
محسنی امیرسپهر

محسنی امیرسپهر

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 83 آزمون

ریاضی
محمدی کاشانی کیمیا

محمدی کاشانی کیمیا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
زارع ایران

زارع ایران

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
خباز محمدمهدی

خباز محمدمهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
سعیدی مهدی

سعیدی مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
پورشایان پایار

پورشایان پایار

مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
رضایی پرستو

رضایی پرستو

مهندسي صنايع|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
بخشی زاده نگین

بخشی زاده نگین

معماري داخلي|دانشگاه هنر | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عرب محمدرضا

عرب محمدرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
آدینه زاده هدیه

آدینه زاده هدیه

مهندسي مکانيک|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
حسینی سیده سارا

حسینی سیده سارا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
احمدی علیرضا

احمدی علیرضا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
دهقان میترا

دهقان میترا

رياضيات وکاربردها|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
محسنی ونداد

محسنی ونداد

مهندسي معدن|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
پالیزدار مائده

پالیزدار مائده

مديريت بازرگاني|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
احمدیانی حسین

احمدیانی حسین

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
بخشی علیرضا

بخشی علیرضا

مهندسي حمل ونقل ريلي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
بلبل آبادی ملیکا

بلبل آبادی ملیکا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
هاشمی شیرین

هاشمی شیرین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حاجی بابایی زهرا

حاجی بابایی زهرا

مهندسي برق|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
فیض ابادی محدثه

فیض ابادی محدثه

علوم کامپيوتر|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
باغستانی فائزه

باغستانی فائزه

فيزيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
حصاری زهرا

حصاری زهرا

مهندسي عمران|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
فرمنش محمدرضا

فرمنش محمدرضا

مهندسي صنايع|دانشگاه گرمسار | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سلمانی فاطمه

سلمانی فاطمه

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فخر ذاکری مسیح

فخر ذاکری مسیح

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اکبرخواه کیسمی زهرا

اکبرخواه کیسمی زهرا

مهندسي صنايع|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
قهرمانی پوریا

قهرمانی پوریا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
فرهنگی دانیال

فرهنگی دانیال

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 84 آزمون

ریاضی
شیخ رحیمی امیر حسین

شیخ رحیمی امیر حسین

مهندسي معماري|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محمد هاشمی ملیکا

محمد هاشمی ملیکا

مهندسي مکانيک|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ارضی فر حنانه

ارضی فر حنانه

مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حجتی امیرحسین

حجتی امیرحسین

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
امینی محمدامین

امینی محمدامین

مهندسي شهرسازي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
گواهی سیدمحمدامین

گواهی سیدمحمدامین

علوم کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
صادقی ملک امیرحسین

صادقی ملک امیرحسین

مهندسي عمران|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
بهرامی دوست محمدعرفان

بهرامی دوست محمدعرفان

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حسینی سرقین مهیار

حسینی سرقین مهیار

مهندسي عمران|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
عطاری مشعل کوبه پگاه

عطاری مشعل کوبه پگاه

مهندسي شهرسازي|دانشگاه هنر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رشادت جو علیرضا

رشادت جو علیرضا

مهندسي برق|دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
کامی آنوشا

کامی آنوشا

فيزيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
جابری نسب علی

جابری نسب علی

مهندسي برق|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
یاسینی سیدعلی

یاسینی سیدعلی

مديريت صنعتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رهبری بهنود

رهبری بهنود

مهندسي عمران|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فتحی آرمیتا

فتحی آرمیتا

مهندسي مکانيک|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ینگی ملکی زهرا

ینگی ملکی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سبلانی فربد

سبلانی فربد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حیدری محمد

حیدری محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
امانی کیانا

امانی کیانا

مهندسي صنايع|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
معمار جعفری حوریه

معمار جعفری حوریه

علوم کامپيوتر|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
زادشم شایان

زادشم شایان

فيزيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
قدرتی چلارسی نیوشا

قدرتی چلارسی نیوشا

مهندسي معماري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
میرزا حسینی انیسه

میرزا حسینی انیسه

رياضيات وکاربردها|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
قاسمیه فاطمه

قاسمیه فاطمه

مهندسي حمل ونقل ريلي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
بابایی میلاد

بابایی میلاد

مهندسي الکترونيک هواپيمايي|مرکزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي کشور | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
نیکو نظر آزاد ریحانه السادات

نیکو نظر آزاد ریحانه السادات

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
کرمی ارمان

کرمی ارمان

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
شاهی محمدامین

شاهی محمدامین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
قاسم پور امیرمحمد

قاسم پور امیرمحمد

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
باقری محمدسبحان

باقری محمدسبحان

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
چهارمیر هلیا

چهارمیر هلیا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
محبوب کیارش

محبوب کیارش

مهندسي انرژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
کبیری علی

کبیری علی

مهندسي انرژي|دانشگاه صنعتي قم | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اکبری پرهام

اکبری پرهام

مهندسي عمران|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
خسروی علی حسین

خسروی علی حسین

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
حسین میخ چی مهسا

حسین میخ چی مهسا

رياضيات وکاربردها|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ذوالفقاری منش محمد

ذوالفقاری منش محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
جهانگرد نازنین

جهانگرد نازنین

مهندسي مکانيک|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

4سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
رجایی فر کیمیا

رجایی فر کیمیا

مهندسي معماري|دانشگاه گرمسار | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
خداداد محمدحسین

خداداد محمدحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
اسدی زهرا

اسدی زهرا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
منتظری فرد علی

منتظری فرد علی

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
حسین دوست سید علی

حسین دوست سید علی

مهندسي برق|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
قاسمی علیرضا

قاسمی علیرضا

مديريت اموربانکي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
میرزاپور واجارگاه حسین

میرزاپور واجارگاه حسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عباسی فرگل

عباسی فرگل

مهندسي معماري|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
حقیقت گلچهره

حقیقت گلچهره

مهندسي عمران|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
درویش زاده قلعه محمد مهدی

درویش زاده قلعه محمد مهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خداقلی سپهر

خداقلی سپهر

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
جمشیدیان مبارکه آریا

جمشیدیان مبارکه آریا

مهندسي معدن|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
دادگر کسری

دادگر کسری

علوم ومهندسي اب|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
ظفری عباس

ظفری عباس

فيزيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
همتی داویجانی راشد

همتی داویجانی راشد

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
فعال امیر

فعال امیر

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
آقانصیر علی

آقانصیر علی

مديريت مالي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
پورعزیزی دیبا

پورعزیزی دیبا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

ریاضی
صفایی عرفان

صفایی عرفان

مهندسي مکانيک|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مهدی زاده هادی

مهدی زاده هادی

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
حسینی نیلوفر

حسینی نیلوفر

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
موفق پور بهنام شهرزاد

موفق پور بهنام شهرزاد

مهندسي عمران|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

7سال کانونی / 119 آزمون

ریاضی
تقوی زنوز زینب

تقوی زنوز زینب

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
قائم پناه محمد

قائم پناه محمد

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
فرهادی علیرضا

فرهادی علیرضا

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حاتمی محمدامیر

حاتمی محمدامیر

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
سمیعی فرد محسن

سمیعی فرد محسن

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

7سال کانونی / 114 آزمون

ریاضی
علمشاهی محمد مهدی

علمشاهی محمد مهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
بابایی فر محمد

بابایی فر محمد

علوم ومهندسي اب|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
عطائی مبینا

عطائی مبینا

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سلطانعلی سروش

سلطانعلی سروش

مهندسي صنايع|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اسماعیلی مهدی

اسماعیلی مهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي قم | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اسماعیلی سیده سارا

اسماعیلی سیده سارا

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
هنرمند مهدیه

هنرمند مهدیه

مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
کار اموز احمد

کار اموز احمد

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
کبیری زاده علی

کبیری زاده علی

علوم ومهندسي اب|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
کریم پور سورنا

کریم پور سورنا

علوم کامپيوتر|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
فرج تبار امیرحسین

فرج تبار امیرحسین

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
زندی فاطمه

زندی فاطمه

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

6سال کانونی / 91 آزمون

ریاضی
دانش خواه سحر

دانش خواه سحر

مهندسي کامپيوتر|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
رشیدیان حسین

رشیدیان حسین

علوم کامپيوتر|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
شمشاد محمدمهدی

شمشاد محمدمهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
مهرانی علی

مهرانی علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
زارعی کیاوش

زارعی کیاوش

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
صفری محمدرضا

صفری محمدرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
حسین زاده نوجه دهی علی

حسین زاده نوجه دهی علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صادقی نیادکی فرشاد

صادقی نیادکی فرشاد

فيزيک مهندسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عیدی محمدرضا

عیدی محمدرضا

مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
لطفعلی نژاد علیرضا

لطفعلی نژاد علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
خسروی امیرحسین

خسروی امیرحسین

مهندسي عمران|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
احمدی کاشانی یسنا

احمدی کاشانی یسنا

فيزيک|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
مالمیر علی

مالمیر علی

مهندسي صنايع|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
کردیان آرمین

کردیان آرمین

مهندسي عمران|دانشگاه قم | روزانه

5سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
حسین علیزاده صبا

حسین علیزاده صبا

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سیفی اینانلو نسیم

سیفی اینانلو نسیم

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
یاراحمدی فاطمه

یاراحمدی فاطمه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
جلالی محمد علی

جلالی محمد علی

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
کیقبادی مهیار

کیقبادی مهیار

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
کرانی علی اصغر

کرانی علی اصغر

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
پارسی سهیل

پارسی سهیل

مهندسي برق|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فتح الهی علیرضا

فتح الهی علیرضا

مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
چابوک روزبه

چابوک روزبه

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
ملک پور امیرحسین

ملک پور امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عباس زاده امیرحسین

عباس زاده امیرحسین

مهندسي عمران|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نفر محدثه

نفر محدثه

علوم کامپيوتر|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خدایاری امیررضا

خدایاری امیررضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
کریمی علی

کریمی علی

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
حبیبی سجاد

حبیبی سجاد

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
هادیان علیرضا

هادیان علیرضا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
نظری پارسا

نظری پارسا

مهندسي پزشکي|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
موسوی بصیر فاطمه سادات

موسوی بصیر فاطمه سادات

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
قاضی مرادی محمدرضا

قاضی مرادی محمدرضا

مهندسي برق|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
کیانی مصطفی

کیانی مصطفی

مهندسي هوافضا|دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
درویش نوری کیمیا

درویش نوری کیمیا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
جدی امیرعلی

جدی امیرعلی

مهندسي مکانيک|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
معصومی امیرمحمد

معصومی امیرمحمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

4سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
شمسادی ملیکا

شمسادی ملیکا

رياضيات وکاربردها|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
زکی زاده بهار

زکی زاده بهار

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

8سال کانونی / 150 آزمون

ریاضی
آقایی فاطمه

آقایی فاطمه

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رضوی الهام سادات

رضوی الهام سادات

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
گرکانی نژاد سحر

گرکانی نژاد سحر

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
خبیری امیرعلی

خبیری امیرعلی

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
برزوئی فاطمه

برزوئی فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي قم | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عبادی امیرحسین

عبادی امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فتحی تمنا

فتحی تمنا

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
فانی هلیا

فانی هلیا

مهندسي معماري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
سپهریان عطیه

سپهریان عطیه

اقتصاد|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
پشت مشهدی محمد مهدی

پشت مشهدی محمد مهدی

مهندسي عمران|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شریفی سید مصطفی

شریفی سید مصطفی

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صادقی سهیل

صادقی سهیل

مهندسي مکانيک|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
رجوانی محمد مهدی

رجوانی محمد مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
تاجیک علی

تاجیک علی

مهندسي صنايع|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عسگری درسا

عسگری درسا

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
پیراکاریانی مهدی

پیراکاریانی مهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بهمردی کلانتری اردشیر

بهمردی کلانتری اردشیر

مهندسي عمران|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
برزآبادی علیرضا

برزآبادی علیرضا

مهندسي برق|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ماهریان حمیدرضا

ماهریان حمیدرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي قم | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
بهشتی محمدحسین

بهشتی محمدحسین

مهندسي برق|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فرقانی اله آبادی نازنین

فرقانی اله آبادی نازنین

اقتصاد|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نصرتی عربشاه خان محمدمهدی

نصرتی عربشاه خان محمدمهدی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمدی محمد امین

محمدی محمد امین

مهندسي صنايع|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
برنگی محمدامین

برنگی محمدامین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
سلیمانی سالار

سلیمانی سالار

مديريت بازرگاني|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حجت پور سید امیر رضا

حجت پور سید امیر رضا

علوم ومهندسي اب|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
سلیمانی ساینا

سلیمانی ساینا

مهندسي عمران|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
نوری محمدسهیل

نوری محمدسهیل

شيمي محض|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
آقابزرگ افجه سیدامیرحسین

آقابزرگ افجه سیدامیرحسین

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
گشانی فائزه

گشانی فائزه

علوم ومهندسي اب|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نجارزاده غزل

نجارزاده غزل

رياضيات وکاربردها|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
نبوی سیدعلیرضا

نبوی سیدعلیرضا

مهندسي برق|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

8سال کانونی / 111 آزمون

ریاضی
میخ بر امیر احمد

میخ بر امیر احمد

مديريت بيمه اکو|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
نعمتی قاسم کندی سمیرا

نعمتی قاسم کندی سمیرا

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بزرگ چمی بهشاد

بزرگ چمی بهشاد

مهندسي عمران|دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
تقی زاده نگین

تقی زاده نگین

امار|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صلاتی محمدمهدی

صلاتی محمدمهدی

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
حاجیانی محمدرضا

حاجیانی محمدرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ورجاوند پرستو

ورجاوند پرستو

گردشگري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
رحیمی محمد

رحیمی محمد

رياضيات وکاربردها|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
توکلی کرمانی قریه علی فاطمه

توکلی کرمانی قریه علی فاطمه

معماري داخلي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
حسینی اشتیانی باربد

حسینی اشتیانی باربد

مهندسي برق|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
میرهمایونی سید پرهان

میرهمایونی سید پرهان

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
موسویان سیدبهزاد

موسویان سیدبهزاد

مهندسي کامپيوتر|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
دیده خانی فاطمه

دیده خانی فاطمه

مديريت صنعتي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مهدوی شهیده سادات

مهدوی شهیده سادات

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي قم | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
غضنفری فاطمه سادات

غضنفری فاطمه سادات

مهندسي پزشکي|موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
عاشوری صفت سعید

عاشوری صفت سعید

مهندسي الکترونيک هواپيمايي|مرکزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي کشور | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
یوسفی هانیه

یوسفی هانیه

مهندسي برق|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
مصطفی نژاد ملیکا

مصطفی نژاد ملیکا

مهندسي برق|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
طاهری ساری مائده

طاهری ساری مائده

رياضيات وکاربردها|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عبدالله محمد رضا

عبدالله محمد رضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه قم | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
ارزانش آلوچلو محمدرضا

ارزانش آلوچلو محمدرضا

مهندسي برق|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اصغرزاده محمد مرتضی

اصغرزاده محمد مرتضی

مهندسي برق|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
میرجعفری سیدستار

میرجعفری سیدستار

رياضيات وکاربردها|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
آقا جانی منجیلی مبینا

آقا جانی منجیلی مبینا

مهندسي صنايع|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
خوانین زاده محمد حسین

خوانین زاده محمد حسین

مهندسي عمران|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
ناطقی مبینا

ناطقی مبینا

رياضيات وکاربردها|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نوری مهرشاد

نوری مهرشاد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اراک | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
همتی پوریا

همتی پوریا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي قم | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
معصومیان روژین

معصومیان روژین

رياضيات وکاربردها|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
ابوالحسنی علی

ابوالحسنی علی

مهندسي صنايع|دانشگاه گرمسار | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
امامی ساناز

امامی ساناز

مهندسي صنايع|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
پیشکاری عرشیا

پیشکاری عرشیا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي قم | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
توکلی ملیکا

توکلی ملیکا

مهندسي معماري|دانشگاه گرمسار | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
احمدی مبینا

احمدی مبینا

علوم ومهندسي اب|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
ستاری سارا

ستاری سارا

امار|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سبزواری آرتین

سبزواری آرتین

مهندسي عمران|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
طهمورثی امیر محمد

طهمورثی امیر محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
مومنی محمدحسین

مومنی محمدحسین

مهندسي معماري|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
شاه حسینی بهار

شاه حسینی بهار

رياضيات وکاربردها|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اسکندریان رضا

اسکندریان رضا

مهندسي پليمر|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
گرامی فرد ارشیا

گرامی فرد ارشیا

مهندسي معماري|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
نواب هستی سادات

نواب هستی سادات

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
خانی امیرحسین

خانی امیرحسین

حسابداري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
فروتنی محمد رضا

فروتنی محمد رضا

علوم کامپيوتر|دانشگاه گرمسار | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
کنعان زهراالسادات

کنعان زهراالسادات

شيمي محض|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حقیقت احمد

حقیقت احمد

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نبی پور کسلانی علیرضا

نبی پور کسلانی علیرضا

علوم کامپيوتر|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
احمدزاده تهمینه

احمدزاده تهمینه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه قم | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
کوروسدری مبین

کوروسدری مبین

مهندسي معدن|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
امیرحسینی امیر علی

امیرحسینی امیر علی

مهندسي عمران|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
چوپانی امیرمحمد

چوپانی امیرمحمد

مهندسي عمران|دانشگاه گرمسار | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رجبی ملیکا

رجبی ملیکا

روانشناسي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رمزگویان علی

رمزگویان علی

مهندسي کامپيوتر|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
جعفریان دانیال

جعفریان دانیال

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي قم | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
مجیدی عرفان

مجیدی عرفان

مهندسي برق|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
تقوا دریا

تقوا دریا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عقدایی امیرحسین

عقدایی امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
تیموری نژاد سامان

تیموری نژاد سامان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
نظری مهدیه

نظری مهدیه

شيمي کاربردي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
ثنائی سوگل

ثنائی سوگل

مهندسي عمران|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
خانی فراشاه صالح

خانی فراشاه صالح

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي قم | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
فتاحی محمدنوید

فتاحی محمدنوید

مهندسي شهرسازي|دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
علیرضائی میرحسینی صوفیا

علیرضائی میرحسینی صوفیا

مهندسي شهرسازي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
ابراهیمی سمانه سادات

ابراهیمی سمانه سادات

مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
ذوالقدر یاسمن

ذوالقدر یاسمن

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه قم | روزانه

8سال کانونی / 151 آزمون

ریاضی
حمزه ساغر

حمزه ساغر

مهندسي عمران|دانشگاه تبريز | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
سرشب سید سامان

سرشب سید سامان

مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اسدی آرش

اسدی آرش

رياضيات وکاربردها|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
طراحی آذین

طراحی آذین

مهندسي کامپيوتر|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

10سال کانونی / 143 آزمون

ریاضی
مسعودی سید مهدی

مسعودی سید مهدی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
شهریاری یاسمن

شهریاری یاسمن

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ترکی محمد

ترکی محمد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
محمدی محمد صالح

محمدی محمد صالح

فيزيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اسمعیلی کیمیا

اسمعیلی کیمیا

علوم کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حسین نژاد علیرضا

حسین نژاد علیرضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
حصاری حمیدرضا

حصاری حمیدرضا

مهندسي عمران|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
سمیعی زفرقندی هادی

سمیعی زفرقندی هادی

مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
بختیاری فر حسین

بختیاری فر حسین

علوم کامپيوتر|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
شهابی عرفان

شهابی عرفان

مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
معقولی محمدرضا

معقولی محمدرضا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
برادر شروین

برادر شروین

مهندسي کامپيوتر|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
معافی محمدحسین

معافی محمدحسین

مهندسي عمران|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
پرهیزکاری امیرحسین

پرهیزکاری امیرحسین

مهندسي معماري|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حامدی امیرحسین

حامدی امیرحسین

مهندسي عمران|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
فلاح حسینی سارا سادات

فلاح حسینی سارا سادات

مهندسي کامپيوتر|موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

4سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
صرافی محمد

صرافی محمد

مهندسي انرژي|دانشگاه صنعتي قم | روزانه

8سال کانونی / 125 آزمون

ریاضی
سپهرام شیرانی سهیل

سپهرام شیرانی سهیل

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي قم | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
دلاوری محمدمهدی

دلاوری محمدمهدی

مهندسي معماري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
سلمان نژاد یاسمین

سلمان نژاد یاسمین

مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عابدی مهدیه

عابدی مهدیه

فيزيک|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حبیبی نگین

حبیبی نگین

مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
طاهری زهرا

طاهری زهرا

علوم کامپيوتر|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رحیمی زهرا

رحیمی زهرا

مهندسي ايمني صنعتي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
طلایی مهدی

طلایی مهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اراک | روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
دواد گران سپهر

دواد گران سپهر

مهندسي مکانيک|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
صفرزاده نگار

صفرزاده نگار

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه زنجان | روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

ریاضی
صادقی میلاد

صادقی میلاد

مهندسي صنايع|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قاسمی پارسا

قاسمی پارسا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مهدی پور حلوایی پریسا

مهدی پور حلوایی پریسا

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
بذرافشان کیان

بذرافشان کیان

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محدث مجتهدی مونا

محدث مجتهدی مونا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شفیعی نسب سیدعلی

شفیعی نسب سیدعلی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
لطفی نیا علی

لطفی نیا علی

مهندسي صنايع|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سعیدی رفیع آرمان

سعیدی رفیع آرمان

مهندسي برق|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
مشیری سامان

مشیری سامان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رستگار زهرا

رستگار زهرا

علوم ومهندسي اب|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
دیلمقانی یاسمین

دیلمقانی یاسمین

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
محمدصالحی علیرضا

محمدصالحی علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
شاهوندی آرمین

شاهوندی آرمین

مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
کریمی مهرشاد

کریمی مهرشاد

مهندسي معماري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ابراهیمی خوئی ریحانه

ابراهیمی خوئی ریحانه

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي قم | روزانه

5سال کانونی / 100 آزمون

ریاضی
تاجیک امیرپویا

تاجیک امیرپویا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي قم | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
اسحاقی علیرضا

اسحاقی علیرضا

مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي قم | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمدی مهدی

محمدی مهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشکده رياضي وکامپيوترخوانسار | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مشهدی جعفر محمدعلی

مشهدی جعفر محمدعلی

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

8سال کانونی / 149 آزمون

ریاضی
راثی قائمی مبینا

راثی قائمی مبینا

مهندسي انرژي|دانشگاه صنعتي قم | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
جاوید محمدرضا

جاوید محمدرضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي قم | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
طباطبایی سد محمد حسین

طباطبایی سد محمد حسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رستمی امید

رستمی امید

مهندسي مکانيک|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رحیمی حمیدرضا

رحیمی حمیدرضا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
شهریاری امیرحسین

شهریاری امیرحسین

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حاجی محمد حسینی فائزه

حاجی محمد حسینی فائزه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
توکلی محمد

توکلی محمد

مهندسي صنايع|دانشگاه قم | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
کشاورز امیر حسین

کشاورز امیر حسین

مهندسي برق|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
کریمی سعید

کریمی سعید

مهندسي برق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نگاری فاطمه

نگاری فاطمه

مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اسکندری محمدرضا

اسکندری محمدرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
ناصرتوکلیان محمدجواد

ناصرتوکلیان محمدجواد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عزیزی مجتبی

عزیزی مجتبی

مهندسي مکانيک|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
دینی لینا

دینی لینا

مديريت مالي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نوربخش سید امیر حسین

نوربخش سید امیر حسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
صالحی ماهان

صالحی ماهان

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي قم | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
توکلی ثمرین سجاد

توکلی ثمرین سجاد

مهندسي برق|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
پیشوایی امیررضا

پیشوایی امیررضا

اقتصاد|دانشگاه قم | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
عظیم پور محمد

عظیم پور محمد

مهندسي صنايع|دانشگاه گرمسار | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
قدیمی علیرضا

قدیمی علیرضا

گردشگري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
میرزائی غزل

میرزائی غزل

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
دلجویی محمد

دلجویی محمد

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
بیدی فاطمه

بیدی فاطمه

علوم کامپيوتر|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شفیعی محمدرضا

شفیعی محمدرضا

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
توکلی سپیده

توکلی سپیده

مهندسي معماري|دانشگاه گرمسار | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
نوروزی مریم

نوروزی مریم

مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شاطرپور حمیدرضا

شاطرپور حمیدرضا

مهندسي معماري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

4سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
تفنگدارزاده غزل

تفنگدارزاده غزل

مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ادیانی سیدفاضل

ادیانی سیدفاضل

مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ایمانی سارا

ایمانی سارا

مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
آذرپی امین

آذرپی امین

علوم کامپيوتر|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رزمی رزگاه سارا

رزمی رزگاه سارا

علوم کامپيوتر|دانشگاه گرمسار | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
احمدی سعید

احمدی سعید

مهندسي کامپيوتر|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
دشتی سحر

دشتی سحر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
درویشی امیرعلی

درویشی امیرعلی

علوم کامپيوتر|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
نوری فرید امیرمحمد

نوری فرید امیرمحمد

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
آقابزرگ فاطمه

آقابزرگ فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه دامغان | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
متقیان منظم محمدمهدی

متقیان منظم محمدمهدی

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي همدان | نوبت دوم

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
حسن آقایی مهدی

حسن آقایی مهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

6سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
جهانی امید سیمین دخت

جهانی امید سیمین دخت

مهندسي معماري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
ال علی مهرداد

ال علی مهرداد

مهندسي عمران|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
مرادی هلیا

مرادی هلیا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
عطاردی عرشیا

عطاردی عرشیا

مهندسي کامپيوتر|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
برغمدی امیرعلی

برغمدی امیرعلی

مهندسي صنايع|دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
اربابی امین

اربابی امین

مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي قم | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
حسن زاده میلاد

حسن زاده میلاد

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
کریمی حنانه

کریمی حنانه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نعیمی سینا

نعیمی سینا

مهندسي کامپيوتر|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
خنجری نیلوفر

خنجری نیلوفر

مهندسي عمران|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
داداش علی ایدا

داداش علی ایدا

مهندسي برق|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
غلامحسینی مطهره

غلامحسینی مطهره

مهندسي معماري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
خسروجردی امیر

خسروجردی امیر

مهندسي کامپيوتر|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
امیدپور کیانا

امیدپور کیانا

مهندسي صنايع|دانشگاه گرمسار | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ممتازمنش محمدحسین

ممتازمنش محمدحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
قیدرشاورتی ملیکا

قیدرشاورتی ملیکا

مهندسي عمران|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
ریسه فرزام

ریسه فرزام

مهندسي کامپيوتر|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
هادی مینائی الناز

هادی مینائی الناز

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
کشاورزی محمد حسین

کشاورزی محمد حسین

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نیکویی عرفان

نیکویی عرفان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اکبرپور متین

اکبرپور متین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
گلابی جگرکندی درسا

گلابی جگرکندی درسا

مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمودی هاله

محمودی هاله

مهندسي پزشکي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

4سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
قائدی دانیال

قائدی دانیال

مهندسي برق|دانشگاه شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
صدوقی ملیکا

صدوقی ملیکا

مهندسي کامپيوتر|موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
نائینی تهرانی یگانه

نائینی تهرانی یگانه

مهندسي مکانيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ملکی زهرا

ملکی زهرا

علوم کامپيوتر|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
ملامهرعلیزاده محمدجواد

ملامهرعلیزاده محمدجواد

مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
احمدی شایان

احمدی شایان

مهندسي مکانيک|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
کبابیان سید محمد مهدی

کبابیان سید محمد مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
سالاری سید محمد

سالاری سید محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
صادقی قهرودی طاها

صادقی قهرودی طاها

مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
همراهی آذر علی

همراهی آذر علی

مهندسي عمران|دانشگاه گرمسار | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
نیک جوومان آرمین

نیک جوومان آرمین

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مجیدی پور اشکان

مجیدی پور اشکان

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
راعی امیرمحمد

راعی امیرمحمد

مهندسي برق|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
امجدیان کیمیا

امجدیان کیمیا

مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
غنی‌زاده فاطمه

غنی‌زاده فاطمه

رياضيات وکاربردها|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
کرامتی محمدامین

کرامتی محمدامین

مهندسي صنايع|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حاج محمدیان محمد حسین

حاج محمدیان محمد حسین

مهندسي کامپيوتر|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / | غير انتفاعي

4سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
عبدالهی پورطارمسری رضا

عبدالهی پورطارمسری رضا

فيزيک مهندسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فریدی پریسا

فریدی پریسا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
کرامتی محمدرضا

کرامتی محمدرضا

حسابداري|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
کنعانی امیرحسین

کنعانی امیرحسین

مهندسي صنايع|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سلیمانی فاطمه

سلیمانی فاطمه

فيزيک|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عظیمی علی

عظیمی علی

علوم کامپيوتر|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
مرادی فرشاد

مرادی فرشاد

مهندسي مکانيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
ذاکری پوریا

ذاکری پوریا

مهندسي عمران|دانشگاه گرمسار | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
کریمی نیما

کریمی نیما

مهندسي معماري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
پورعلی دینا

پورعلی دینا

مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سلیمی پور سوگل

سلیمی پور سوگل

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
حاجی بابازاده سنگی سجاد

حاجی بابازاده سنگی سجاد

مهندسي صنايع|دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
پارسایان پوریا

پارسایان پوریا

مهندسي عمران|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
علیزاده فاطمه

علیزاده فاطمه

مهندسي معماري|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
حاجی علیرضا سروش

حاجی علیرضا سروش

مهندسي پزشکي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حبیبی فاطمه

حبیبی فاطمه

مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
علیپور ورزقانی هانیه

علیپور ورزقانی هانیه

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | روزانه

8سال کانونی / 135 آزمون

ریاضی
امینی خو فرشته

امینی خو فرشته

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
تبارکی محمد

تبارکی محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رجب حسین

رجب حسین

مهندسي کامپيوتر|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
باغبان امیرحسین

باغبان امیرحسین

مهندسي عمران|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
طالبی محمد رضا

طالبی محمد رضا

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
بوداغی فر محمد

بوداغی فر محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
معین فر فاطمه

معین فر فاطمه

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
آریان نژاد آرمان

آریان نژاد آرمان

فيزيک|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
سبزواری مسعود

سبزواری مسعود

علوم ومهندسي اب|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
کوشکی امیر حسین

کوشکی امیر حسین

حسابداري|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

7سال کانونی / 142 آزمون

ریاضی
پور احمدیان محمد

پور احمدیان محمد

مهندسي صنايع|دانشگاه سمنان | روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
اسماعیلی زاویه سپهر

اسماعیلی زاویه سپهر

مهندسي صنايع|دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
روزبهانی نگار

روزبهانی نگار

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
سیاحی سهراب

سیاحی سهراب

مهندسي معماري|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
میکائیلی خرم آباد مریم

میکائیلی خرم آباد مریم

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
شوقی سیده مریم

شوقی سیده مریم

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
قلمبر ریحانه

قلمبر ریحانه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ربیعی مهرشاد

ربیعی مهرشاد

مهندسي عمران|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فرهمند پریسا

فرهمند پریسا

امار|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نزهت امیر

نزهت امیر

امار|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
چهارمحالی زهرا

چهارمحالی زهرا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه کاشان | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
امین طهرانی مهسا

امین طهرانی مهسا

علوم کامپيوتر|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عبدالرحیمی امیرعباس

عبدالرحیمی امیرعباس

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
اسدی سینا

اسدی سینا

مهندسي پليمر|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
فضلی عنبران امیرحسین

فضلی عنبران امیرحسین

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
فریدونیان سارا

فریدونیان سارا

مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
ظهوری راد کیانا

ظهوری راد کیانا

مهندسي عمران|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ملک زاده عرفان

ملک زاده عرفان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
دژمی فرد فرهاد

دژمی فرد فرهاد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه دامغان | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
بدری محمدرضا

بدری محمدرضا

علوم کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فراهت ایدا

فراهت ایدا

رياضيات وکاربردها|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
هایرایت یانس فرد آدنا

هایرایت یانس فرد آدنا

مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

4سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
صفائیان سجاد

صفائیان سجاد

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
کریمی ستایش

کریمی ستایش

مهندسي معماري|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
جهانگیری آرش

جهانگیری آرش

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سفید گری علیرضا

سفید گری علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان | روزانه

5سال کانونی / 91 آزمون

ریاضی
نانوایی ساوجبلاغی ارمین

نانوایی ساوجبلاغی ارمین

مهندسي عمران|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
صالحی مهدی

صالحی مهدی

مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
شعیبی نوید

شعیبی نوید

رياضيات وکاربردها|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
محمودی عرفان

محمودی عرفان

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
خدادادی هیوا

خدادادی هیوا

مهندسي معماري|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
جلالی فر الیاس

جلالی فر الیاس

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
کریمی محمد

کریمی محمد

مهندسي شهرسازي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
متولیان محمد معین

متولیان محمد معین

مهندسي مکانيک|دانشگاه اراک | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
گودرزی علیرضا

گودرزی علیرضا

مهندسي نفت|دانشگاه گرمسار | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
صندید سید عباس

صندید سید عباس

مهندسي ايمني وبازرسي فني|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
حاجی زاده محمدایمان

حاجی زاده محمدایمان

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سعیدی امیر

سعیدی امیر

مهندسي معماري|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جاهدپور رضا

جاهدپور رضا

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نوروزی فر رزا

نوروزی فر رزا

مهندسي شهرسازي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نصراله پور علی

نصراله پور علی

مهندسي صنايع|دانشگاه تفرش | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
قندهاری علی

قندهاری علی

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
ناجی کار ملیکا

ناجی کار ملیکا

مهندسي برق|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
واحدی حمیدرضا

واحدی حمیدرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
صمدی امیرمحمد

صمدی امیرمحمد

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
بگلوجوقان مرتضی

بگلوجوقان مرتضی

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ملکی آیلین

ملکی آیلین

مهندسي معماري|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
عبدالملکی امیرحسین

عبدالملکی امیرحسین

مهندسي ايمني صنعتي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ربیعی میلاد

ربیعی میلاد

مهندسي عمران|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
واعظی زهرا

واعظی زهرا

مهندسي مکانيک|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
کامیار زینب

کامیار زینب

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
رضایی محمدعلی

رضایی محمدعلی

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
خیاطها محمدعلی

خیاطها محمدعلی

مهندسي عمران|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
رضایی امیرحسین

رضایی امیرحسین

مهندسي شيمي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
صادقی عرشیا

صادقی عرشیا

مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
وکیلی منش شایان

وکیلی منش شایان

مهندسي مکانيک|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صالحی محسن

صالحی محسن

مهندسي صنايع|دانشگاه گرمسار | نوبت دوم

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
خوش ابادی سارا

خوش ابادی سارا

مهندسي کامپيوتر|موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
فیوجی عاطفه

فیوجی عاطفه

مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مرندی فخرالدین

مرندی فخرالدین

مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
درخشان نژاد ساینا

درخشان نژاد ساینا

امار|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نوردی هانیا

نوردی هانیا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
قریشی زهرا

قریشی زهرا

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
خیابانی نیا سپهرراد

خیابانی نیا سپهرراد

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | نوبت دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
میوه چی ثنا

میوه چی ثنا

مهندسي معماري|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
آقامراد یاشار

آقامراد یاشار

مهندسي نفت|دانشگاه گرمسار | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
اسکندریان امیرحسین

اسکندریان امیرحسین

مهندسي برق|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حکمت امیرحسین

حکمت امیرحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

4سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
متولی زهرا

متولی زهرا

مهندسي معماري|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
صادقی امیرحسین

صادقی امیرحسین

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عباسی زهرا

عباسی زهرا

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
اسلامی نیما

اسلامی نیما

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه شهيدمطهري | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اللهی امیرحسین

اللهی امیرحسین

مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
جوانی هانی

جوانی هانی

علوم کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
شیرمحمدی شروین

شیرمحمدی شروین

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
خاکپور رضا

خاکپور رضا

مهندسي کامپيوتر|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
خلجی پدرام

خلجی پدرام

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
پازوکی آرمین

پازوکی آرمین

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بنویدی امیرعلی

بنویدی امیرعلی

مهندسي صنايع|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
زارعی محمدجواد

زارعی محمدجواد

مهندسي مکانيک|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مجرد عباسی اتنا

مجرد عباسی اتنا

مهندسي عمران|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
تقوی محمد علی

تقوی محمد علی

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
میرلشکری سپند

میرلشکری سپند

مهندسي کامپيوتر|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
فیضی محمد

فیضی محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
پیشنماز سید امید

پیشنماز سید امید

مهندسي پزشکي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
یوسفی احمدرضا

یوسفی احمدرضا

مهندسي صنايع|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
کیانی محمد

کیانی محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
جلیلی وش نگین

جلیلی وش نگین

فيزيک مهندسي|دانشگاه صنعتي قم | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
حسین زاده امیرحسن

حسین زاده امیرحسن

مهندسي عمران|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فلکی سینا

فلکی سینا

مهندسي عمران|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
توکلی علی

توکلی علی

علوم کامپيوتر|دانشگاه گرمسار | نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
غلامی بهار

غلامی بهار

مهندسي برق|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
سلیمی میلاد

سلیمی میلاد

فيزيک|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
تهاجمی بنفشه ورق محمدسجاد

تهاجمی بنفشه ورق محمدسجاد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | نوبت دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
خرم آرایی اصفهانی یاسمین

خرم آرایی اصفهانی یاسمین

مهندسي معماري|دانشگاه گرمسار | نوبت دوم

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
دهنادی مهبد

دهنادی مهبد

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
علیزاده آرین

علیزاده آرین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
احمدیان مهدیه سادات

احمدیان مهدیه سادات

مهندسي برق|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حدیدی نوید

حدیدی نوید

مهندسي صنايع|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
جعفری امیرمحمد

جعفری امیرمحمد

مهندسي برق|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مسعودی محمدسعید

مسعودی محمدسعید

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
خانجانی آرین

خانجانی آرین

مهندسي برق|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
اسدی امیر حسین

اسدی امیر حسین

مهندسي کامپيوتر|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

4سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
موسی زاده احسان

موسی زاده احسان

مهندسي عمران|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
کشاورز معتمدی امیرحسین

کشاورز معتمدی امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اسدی امیررضا

اسدی امیررضا

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حاتمی بلاسی وحید

حاتمی بلاسی وحید

مهندسي برق|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سمیعی نوید

سمیعی نوید

مهندسي عمران|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
جدیدنوری محمدرضا

جدیدنوری محمدرضا

اقتصاد|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
دلیر منصور

دلیر منصور

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
جوانمردی پریسا

جوانمردی پریسا

مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
دراکی آریا

دراکی آریا

مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
تمیزی محمدرضا

تمیزی محمدرضا

مهندسي برق|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
حفیظی محسن

حفیظی محسن

علوم کامپيوتر|دانشگاه گرمسار | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
جزء حاجی میرزا سید مائده

جزء حاجی میرزا سید مائده

علوم مهندسي|دانشگاه گرمسار | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
ایمانی علیرضا

ایمانی علیرضا

مهندسي معماري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نقی زاده هنجنی نسترن

نقی زاده هنجنی نسترن

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
زندیان نیما

زندیان نیما

مهندسي شهرسازي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
پورهمت نفیسه

پورهمت نفیسه

مهندسي کامپيوتر|موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
عارفی راد علیرضا

عارفی راد علیرضا

مهندسي برق|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
آذین مهدی

آذین مهدی

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
ساده ثانی مهران

ساده ثانی مهران

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
آقایی نائینی محسن

آقایی نائینی محسن

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مشایخی فاطمه

مشایخی فاطمه

حسابداري|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اکرامی رادین

اکرامی رادین

مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
چراغچیان محمدرضا

چراغچیان محمدرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
کاظمی محمد حسین

کاظمی محمد حسین

مهندسي صنايع|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
کرمی ملیکا

کرمی ملیکا

مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
طباطبایی سید امیر علی

طباطبایی سید امیر علی

مهندسي معماري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
پارسایی امیر حسین

پارسایی امیر حسین

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
ولایتی حانیه

ولایتی حانیه

مهندسي نفت|دانشگاه گرمسار | نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
عارفی نژاد امیرحسین

عارفی نژاد امیرحسین

مهندسي کامپيوتر|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
علیزاده امیر علی

علیزاده امیر علی

مهندسي کامپيوتر|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عروجی سید مهدی

عروجی سید مهدی

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
تاات هدیه

تاات هدیه

شيمي کاربردي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
داوودی علی

داوودی علی

امار|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
براتی محمدعرفان

براتی محمدعرفان

علوم کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مرادی پور ایمان

مرادی پور ایمان

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صبوری مهراد

صبوری مهراد

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
شریفی نیک محمد

شریفی نیک محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محمدزاده محمد امین

محمدزاده محمد امین

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
پوررستمی مهدی

پوررستمی مهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مصطفوی سید امیر مهدی

مصطفوی سید امیر مهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه جهرم | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
نبی پور امیرحسین

نبی پور امیرحسین

رياضيات وکاربردها|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
زیوری شایسته امیررضا

زیوری شایسته امیررضا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سعادت سهیل

سعادت سهیل

مهندسي عمران|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عاشوری محمد

عاشوری محمد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
کاظمی شیخ زاهد امیر حسین

کاظمی شیخ زاهد امیر حسین

مهندسي برق|دانشگاه تفرش | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
داودی محمدحسین

داودی محمدحسین

مديريت بازرگاني|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
احمدپور روژان

احمدپور روژان

مهندسي صنايع|دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
جعفریان زهرا

جعفریان زهرا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
حسینی پرستو

حسینی پرستو

مهندسي کامپيوتر|موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
امین زاده امیرحسین

امین زاده امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
امیرخانی امید

امیرخانی امید

مهندسي عمران|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
پارسی طاها

پارسی طاها

مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

4سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
نظری محمد

نظری محمد

مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
صیدی محمد رضا

صیدی محمد رضا

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عظیمی امیر حسین

عظیمی امیر حسین

مهندسي کامپيوتر|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
قدیری شکیلا

قدیری شکیلا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
جهانگرد کیانا

جهانگرد کیانا

روانشناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
محمدکرباسی ثنا

محمدکرباسی ثنا

مهندسي صنايع|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
زاخاریان هفتوانی هایبرت

زاخاریان هفتوانی هایبرت

مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

2سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
پیرامون آرمین

پیرامون آرمین

مهندسي برق|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
سجادفر حسین

سجادفر حسین

مهندسي کامپيوتر|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حسینی فاطمه زهرا

حسینی فاطمه زهرا

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
زارع مهرجردی علیرضا

زارع مهرجردی علیرضا

مهندسي برق|دانشگاه تفرش | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
جعفری شایان

جعفری شایان

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 84 آزمون

ریاضی
نظری ابوالفضل

نظری ابوالفضل

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
استیری مسعود

استیری مسعود

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نظری محمد

نظری محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
هاشمی اشکا سید پارسا

هاشمی اشکا سید پارسا

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
مهرآیین مهرشاد

مهرآیین مهرشاد

علوم کامپيوتر|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
باقرآهنگرها یزدان

باقرآهنگرها یزدان

اقتصاد|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
شایقی محمد مهدی

شایقی محمد مهدی

فيزيک|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فرهادی کرمانی نژاد سبا

فرهادی کرمانی نژاد سبا

مديريت بازرگاني|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
لک کمری امیر محمد

لک کمری امیر محمد

مهندسي معماري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
صداقت مهدی

صداقت مهدی

مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
خداپناه محمد

خداپناه محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
دوادگران سهیل

دوادگران سهیل

مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
وکیلی محمدیوسف

وکیلی محمدیوسف

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
خوشکام فوشازدهی پارسا

خوشکام فوشازدهی پارسا

مهندسي پليمر|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمدزاده رویا

محمدزاده رویا

مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
قزلجه نرگس

قزلجه نرگس

شيمي کاربردي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ستاری صدیقه

ستاری صدیقه

مهندسي موادومتالورژي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نصیرزاده نوشهر محمدمعین

نصیرزاده نوشهر محمدمعین

مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
گودرزی پریسا

گودرزی پریسا

مهندسي کامپيوتر|موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اسدیان فیلی سپهر

اسدیان فیلی سپهر

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
روحانی قجر امیررضا

روحانی قجر امیررضا

مهندسي شهرسازي|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
غیاث ابادی مهتاب

غیاث ابادی مهتاب

مهندسي برق|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمودی محمدصادق

محمودی محمدصادق

حسابداري|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
یوسف زاده کیارش

یوسف زاده کیارش

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
اسفندیاری عرفان

اسفندیاری عرفان

مهندسي معماري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رمضانی ماهان

رمضانی ماهان

مهندسي موادومتالورژي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سرخانی امیر محمد

سرخانی امیر محمد

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فائق امیرعلی

فائق امیرعلی

مهندسي عمران|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
صبوری صدف

صبوری صدف

مهندسي شيمي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
شهبازی مهرداد

شهبازی مهرداد

مهندسي مکانيک|دانشگاه تفرش | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
دین پرور ارشام

دین پرور ارشام

مهندسي برق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
آسترکی لعیا

آسترکی لعیا

مهندسي کامپيوتر|موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نورانی بخشایش عباس

نورانی بخشایش عباس

مهندسي برق|دانشگاه تفرش | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
محمدی رضا

محمدی رضا

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

4سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
جاودانی عرفان

جاودانی عرفان

علوم کامپيوتر|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
کرامتی مهراد

کرامتی مهراد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه دامغان | نوبت دوم

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اسماعیل پور کردزانی مطهره

اسماعیل پور کردزانی مطهره

اقتصاد|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ابراهیمی نگار

ابراهیمی نگار

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
قربانعلی ماهان

قربانعلی ماهان

مهندسي عمران|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
شاه رخ آبادی صبا

شاه رخ آبادی صبا

مهندسي صنايع|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
جندقی علیرضا

جندقی علیرضا

مهندسي عمران|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عزیزی علیرضا

عزیزی علیرضا

مهندسي پليمر|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
معصومی حفظ آباد پدرام

معصومی حفظ آباد پدرام

مهندسي شيمي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حشمتی مهراب

حشمتی مهراب

مهندسي شيمي|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
جمالی امید

جمالی امید

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رضائی مقدم محیا

رضائی مقدم محیا

گردشگري|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
غلامی نوید

غلامی نوید

مهندسي صنايع|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
وامی احسان

وامی احسان

مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
کوهستانی علیرضا

کوهستانی علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه تفرش | روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

ریاضی
آقامیرزا شمیم

آقامیرزا شمیم

مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شفیعی علی

شفیعی علی

مهندسي برق|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محمدهاشمی مهدی

محمدهاشمی مهدی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
جباری مارال

جباری مارال

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فتاحی نژاد مصطفی

فتاحی نژاد مصطفی

مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فشکی فاطمه

فشکی فاطمه

مهندسي عمران|دانشگاه تفرش | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
سلامی ماهان

سلامی ماهان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
قاسمی معصومه

قاسمی معصومه

شيمي کاربردي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
لبافی نژاد اشکان

لبافی نژاد اشکان

مهندسي عمران|دانشگاه تفرش | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
دستمالچی ساعی فاطمه

دستمالچی ساعی فاطمه

مهندسي کامپيوتر|موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
عسگری سیاوش

عسگری سیاوش

مهندسي شيمي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شایان جو بهنام

شایان جو بهنام

مهندسي عمران|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
علیزاده ورتاب هلیا

علیزاده ورتاب هلیا

مهندسي معماري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
وثوقی نصر محمدحسین

وثوقی نصر محمدحسین

شيمي کاربردي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عابدی پویا

عابدی پویا

مهندسي کامپيوتر|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
دورقیون امیر محمد

دورقیون امیر محمد

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

6سال کانونی / 93 آزمون

ریاضی
مصباحی فرد صبا

مصباحی فرد صبا

مهندسي کامپيوتر|موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نصیری سید کسری

نصیری سید کسری

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
غلامی نگار

غلامی نگار

مهندسي شهرسازي|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حمیدی محمدرضا

حمیدی محمدرضا

مهندسي عمران|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
احمدی سید عرفان

احمدی سید عرفان

مهندسي برق|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
رحیمی محمدرضا

رحیمی محمدرضا

حسابداري|دانشگاه بزرگمهر-قائنات | نوبت دوم

4سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
فتحیان بروجنی محمد

فتحیان بروجنی محمد

مهندسي عمران|دانشگاه تفرش | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محمودخانی علی

محمودخانی علی

مهندسي عمران|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
تاج الدینی هاله

تاج الدینی هاله

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
پاسبان صومعه نرگس

پاسبان صومعه نرگس

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
فولادی امیر حسین

فولادی امیر حسین

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خدائی زهرا

خدائی زهرا

مهندسي کامپيوتر|موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

7سال کانونی / 113 آزمون

ریاضی
لامعی محسن

لامعی محسن

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ساکی علیرضا

ساکی علیرضا

مهندسي کامپيوتر|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
برهانی محمد

برهانی محمد

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
قاسمیان سمیه

قاسمیان سمیه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
کیانی آرمیتا

کیانی آرمیتا

مهندسي معماري|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
صالحی علی

صالحی علی

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
جهانی نسب امیرعباس

جهانی نسب امیرعباس

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
فتحی نادر

فتحی نادر

مهندسي مکانيک|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اسدی سامان

اسدی سامان

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سبزواری سامان

سبزواری سامان

مهندسي عمران|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رسولی علی آبادی دانیال

رسولی علی آبادی دانیال

مهندسي مکانيک|دانشگاه تفرش | نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
شهبازی فرزانه

شهبازی فرزانه

مهندسي کامپيوتر|موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ابراهیمی صدرا

ابراهیمی صدرا

مهندسي برق|دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
فتح آبادی امیر علی

فتح آبادی امیر علی

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
غلامعلی علیرضا

غلامعلی علیرضا

مهندسي برق|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
تقوی محمدرضا

تقوی محمدرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
هاشمی نسب سپهر

هاشمی نسب سپهر

مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

7سال کانونی / 106 آزمون

ریاضی
سلیمانی سینا

سلیمانی سینا

اقتصاد|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حاجی مزدارانی امیرمحمد

حاجی مزدارانی امیرمحمد

مديريت بازرگاني|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ابوالحسن زاده میلاد

ابوالحسن زاده میلاد

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
جهانشاه مهربان ارمان

جهانشاه مهربان ارمان

مديريت مالي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
وهابی شهرزاد

وهابی شهرزاد

مديريت بازرگاني|دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رجب زاده امیررضا

رجب زاده امیررضا

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
خادمان آبشاری رزا

خادمان آبشاری رزا

مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
زرین قلم رایان

زرین قلم رایان

علوم کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
علی پور گل خطمی اوا

علی پور گل خطمی اوا

شيمي کاربردي|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
محمدی آذر ابوالفضل

محمدی آذر ابوالفضل

مهندسي برق|دانشگاه تفرش | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
مرشدی نرگس

مرشدی نرگس

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فاطمی مقدم زهراسادات

فاطمی مقدم زهراسادات

مهندسي کامپيوتر|دانشکده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
سلطانی نسب علی

سلطانی نسب علی

فيزيک|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
شیردلیان امیرحسین

شیردلیان امیرحسین

مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عجمی عرفان

عجمی عرفان

شيمي کاربردي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
جاور علی

جاور علی

گردشگري|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
طباطبایی سید سجاد

طباطبایی سید سجاد

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نیرومند سیدمحمدحسین

نیرومند سیدمحمدحسین

مهندسي صنايع|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
دارانی سهیل

دارانی سهیل

مهندسي نفت|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
قنبرزاده برندق روح اله

قنبرزاده برندق روح اله

رياضيات وکاربردها|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رحمتی مرضیه

رحمتی مرضیه

مهندسي صنايع|دانشگاه دامغان | نوبت دوم

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عربی علی

عربی علی

مهندسي پزشکي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محسنی روشن محمد منصور

محسنی روشن محمد منصور

مهندسي صنايع|دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدکاشاني -ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
طاهباز پانیذ

طاهباز پانیذ

مهندسي معماري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
پوراگل امیرحسین

پوراگل امیرحسین

مهندسي عمران|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
آموزش علی

آموزش علی

مهندسي صنايع|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

5سال کانونی / 107 آزمون

ریاضی
ایمانی سپهر

ایمانی سپهر

مهندسي مکانيک|دانشگاه دامغان | روزانه

8سال کانونی / 149 آزمون

ریاضی
نصیری امیر حسین

نصیری امیر حسین

مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اسماعیل نژاد حسن

اسماعیل نژاد حسن

رياضيات وکاربردها|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
کاظمی وند علیرضا

کاظمی وند علیرضا

مهندسي صنايع|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عباسی امیر

عباسی امیر

مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
میکائیلی امیرحسین

میکائیلی امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه بناب | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
میرزاحسینی امیرعباس

میرزاحسینی امیرعباس

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
میقانی محمدحسین

میقانی محمدحسین

مهندسي صنايع|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
غفوری ارش

غفوری ارش

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند | نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
صفائی پرنیا

صفائی پرنیا

مهندسي پزشکي|موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حاجی حسینی حامد

حاجی حسینی حامد

فيزيک|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
علی پور زینب

علی پور زینب

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
ضرونی محمد

ضرونی محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
علیزاده فاطمه

علیزاده فاطمه

مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

3سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
سحابی سامان

سحابی سامان

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
فهیمی احسن محمدصادق

فهیمی احسن محمدصادق

امار|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زلفی شایان

زلفی شایان

مهندسي عمران|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
عمارتی سیدارسلان

عمارتی سیدارسلان

مهندسي عمران|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
عنبریان دستمالی محمدامین

عنبریان دستمالی محمدامین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
محمدیان امیرعلی

محمدیان امیرعلی

مهندسي کامپيوتر|مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قاسمی المیرا

قاسمی المیرا

مهندسي برق|موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
زاویه غربی گلنوش

زاویه غربی گلنوش

مهندسي صنايع|دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
موذن زاده مرتضی

موذن زاده مرتضی

امار|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
کارگران قمی زهرا

کارگران قمی زهرا

مهندسي برق|موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زند متین سهیل

زند متین سهیل

مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
اسلامی نظری همایون

اسلامی نظری همایون

امار|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
اشراقی مهسا

اشراقی مهسا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
دلاوری محمد علی

دلاوری محمد علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
توکلی نگین

توکلی نگین

مهندسي صنايع|دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بیات محمدرضا

بیات محمدرضا

مهندسي برق|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ونکی اشکان

ونکی اشکان

مهندسي صنايع|دانشگاه دامغان | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
کوهزادی علی اصغر

کوهزادی علی اصغر

مهندسي شيمي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
محمدی سینا

محمدی سینا

مهندسي صنايع|دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
کردی ملیکا

کردی ملیکا

رياضيات وکاربردها|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ولایتی مبین

ولایتی مبین

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تفرش | روزانه

5سال کانونی / 105 آزمون

ریاضی
قره داغی امین

قره داغی امین

مديريت بازرگاني|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بهاری مهدی

بهاری مهدی

مهندسي عمران|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فاتح مهران

فاتح مهران

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
طبسی دانیال

طبسی دانیال

اقتصاد|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
پورمحمد علیرضا

پورمحمد علیرضا

امار|دانشگاه کاشان | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
کریمی علی

کریمی علی

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
صدقی پور امیرحسن

صدقی پور امیرحسن

علوم کامپيوتر|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
نعیمی آهویی نیما

نعیمی آهویی نیما

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
رضائی عباسی تهمینه

رضائی عباسی تهمینه

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
احمدی خانقاه امیر حسین

احمدی خانقاه امیر حسین

مهندسي صنايع|دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدکاشاني -ابيک | غير انتفاعي

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
سلطانی حمید

سلطانی حمید

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
آقائی ساداتی زهرا

آقائی ساداتی زهرا

رياضيات وکاربردها|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
یوسفی پور محمدرضا

یوسفی پور محمدرضا

مهندسي عمران|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
جلیلیان محمد معین

جلیلیان محمد معین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رحیمی محمدسبحان

رحیمی محمدسبحان

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
هوشمند شقایق

هوشمند شقایق

امار|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
موسوی سید امیر ایمان

موسوی سید امیر ایمان

مهندسي کامپيوتر|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
صالحی کوزانی عرفان

صالحی کوزانی عرفان

علوم مهندسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
منعم بهار

منعم بهار

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
اقایارلو احسان

اقایارلو احسان

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
محمدپور مروی طاها

محمدپور مروی طاها

مهندسي شيمي|دانشگاه بناب | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
زندیه سینا

زندیه سینا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 13