رحيم آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر رحيم آباد

اميد على پور كلرود على رضا

اميد على پور كلرود على رضا

مهندسي نفت | دانشگاه صنعت نفت | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
كاظمى ماهان

كاظمى ماهان

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
ميرقاسمى

ميرقاسمى

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
صفرزاده كندسرى

صفرزاده كندسرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان-بومي گيلان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی