رحيم آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر رحيم آباد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
اميد على پور كلرود على رضا ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه صنعت نفت | روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 2سال از سوم دبيرستان 33
كاظمى ماهان ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال از سوم دبيرستان 38
ميرقاسمى تجربی بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال از دوم دبيرستان 50