حويق

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر حويق

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
فرهمندى ميثم تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال از چهارم دبيرستان 19
شكرانى شيما تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 4سال از اول دبيرستان 80
محمود پور زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 15
بابايى نصرت آباد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 31
جاويدان تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 4سال از اول دبيرستان 90
همدمى خطبه سرا تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 4سال از اول دبيرستان 61
كونشى انسانی مشاوره | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 41
صلاحى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه مراغه | روزانه دانشگاه مراغه 4سال از اول دبيرستان 53
محمد زاده انسانی علوم تربيتي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 17
يوسفى انسانی جغرافيا | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 48
خاكى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 19
شعبان زاده لمر انسانی علوم تربيتي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 45