كلاچاي

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر كلاچاي

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
محمدى فشكل پشته امين ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 6سال از دوم راهنمايي 118
حاجيان تازه آبادى شقايق ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 38
رضايى مازوكله پشته امير حسين تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 46
حسين زاده سارا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 8سال از پنجم دبستان 149
حسين زاده سجاد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 8سال از پنجم دبستان 140
نصرالهى انسانی حقوق | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 2سال از سوم دبيرستان 35
امانى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال از سوم دبيرستان 43
فرخ واجارى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (دانشکده پرستاري و مامايي لنگرود) 3سال از دوم دبيرستان 55
فرج زاده تازه آبادى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل سلماس) 4سال از اول دبيرستان 62
امامقلى تجربی روانشناسي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال از سوم دبيرستان 34
غلامحسين زاده تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 19
حسنى آسيابدره ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 5سال از سوم راهنمايي 104
رجبعلى زاده تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 3سال از دوم دبيرستان 63
اميريان چايجان تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 4سال از اول دبيرستان 42
نصرالهى قاسم ابادى انسانی حسابداري | مجتمع اموزش عالي سراوان | شبانه مجتمع آموزش عالي سراوان 1سال از چهارم دبيرستان 14