لشت نشا

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر لشت نشا

باقرى نيا مهدى

باقرى نيا مهدى

مهندسي مکانيک | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
پرويزى

پرويزى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان-بومي گيلان

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
صيادى

صيادى

علوم تربيتي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
خوشه چين

خوشه چين

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان-بومي گيلان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی