آستانه اشرفيه

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر آستانه اشرفيه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
محمدى خواه آستانه عمران انسانی حقوق | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 26
نيك جو عليرضا انسانی علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 2سال از سوم دبيرستان 44
دهدار درگاهى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 77
رمضان زاده تجربی بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 4سال از اول دبيرستان 77
شادكام گوهرى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل رضوانشهر گيلان) 1سال از چهارم دبيرستان 23
موسى زاد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل رضوانشهر گيلان) 3سال از دوم دبيرستان 57
رهبرطلب انسانی روانشناسي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 4سال از اول دبيرستان 37
راستكار تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود) 3سال از دوم دبيرستان 62
صابر سرشكه ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 22
يوسفى كينچاه تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود) 1سال از چهارم دبيرستان 12
صداقتى انسانی مشاوره | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 25
عيسى پور ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 4سال از اول دبيرستان 74
قديرى انسانی مشاوره | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 65
حلاج صفت انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 26
كيومرثى آستانه ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 3سال از دوم دبيرستان 46
فداكار كوركا تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود) 2سال از سوم دبيرستان 26
احتشام زاده تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (دانشکده پرستاري و مامايي لنگرود) 3سال از دوم دبيرستان 48
هدايتى دهشالى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه دانشگاه صنعتي قوچان 1سال از چهارم دبيرستان 25
صبورى چورى انسانی حقوق | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 19
عاشور پور كوركا انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 17
احتشام زاده تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 49
اميدى اميركنده تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 21
شمس ناترى انسانی حسابداري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت) 2سال از سوم دبيرستان 22
محمد پور تجربی شيمي محض | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 16
شمس ناترى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 22
محمودى تجربی علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 4سال از اول دبيرستان 44