آستانه اشرفيه

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر آستانه اشرفيه

محمدى خواه آستانه عمران

محمدى خواه آستانه عمران

حقوق | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
نيك جو عليرضا

نيك جو عليرضا

علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
بلكشاهى لاشه

بلكشاهى لاشه

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
غفورى نيا

غفورى نيا

مشاوره | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
دهدار درگاهى

دهدار درگاهى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
رمضان زاده

رمضان زاده

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
شادكام گوهرى

شادكام گوهرى

مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
موسى زاد

موسى زاد

مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
رهبرطلب

رهبرطلب

روانشناسي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

4سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
راستكار

راستكار

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
صابر سرشكه

صابر سرشكه

مهندسي عمران | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مسيحا پيركوهى

مسيحا پيركوهى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي گيلان

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
يوسفى كينچاه

يوسفى كينچاه

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صداقتى

صداقتى

مشاوره | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
عيسى پور

عيسى پور

علوم کامپيوتر | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

4سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
قديرى

قديرى

مشاوره | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

3سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
حلاج صفت

حلاج صفت

مديريت صنعتي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
كيومرثى آستانه

كيومرثى آستانه

مهندسي شيمي | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
فداكار كوركا

فداكار كوركا

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
صانع دوست

صانع دوست

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان-بومي گيلان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
محمودى درگاه

محمودى درگاه

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي گيلان

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
احتشام زاده

احتشام زاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
هدايتى دهشالى

هدايتى دهشالى

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
صبورى چورى

صبورى چورى

حقوق | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عاشور پور كوركا

عاشور پور كوركا

مديريت بازرگاني | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
احتشام زاده

احتشام زاده

مديريت بازرگاني | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
اميدى اميركنده

اميدى اميركنده

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شمس ناترى

شمس ناترى

حسابداري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
محمودى كيسمى

محمودى كيسمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان-بومي گيلان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
محمد پور

محمد پور

شيمي محض | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شمس ناترى

شمس ناترى

مهندسي شيمي | دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ابراهيم نژاد

ابراهيم نژاد

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت | غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی