صومعه سرا

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر صومعه سرا

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
اسدى امير حسين انسانی کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 3سال از دوم دبيرستان 62
نعمت پور تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 37
جليلى كلنگستانى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 19
آليانى انسانی حقوق | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 26
حقى زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 23
خوش كردار ارم ساداتى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 10
فتوت خواه ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 40
رهبر ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 21
فرخى پور صفت عربانى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 14
پدرامى ریاضی علوم مهندسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) 3سال از دوم دبيرستان 55
رمضانپور صومعه سرائى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 24
حدادى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 12
متحدى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 17
دائم الحضور انسانی روانشناسي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 45
منفرد مياندهى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 21
پوريانژاد ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 25
صيف پناه صومعه سرائى ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 15
غفارى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 42
شربتى كسمائى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود) 3سال از دوم دبيرستان 61
پيراوليا طاهرگورابى انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 21
نوروزى جيرسر بهمبرى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 18
بخشى زاده نوكاشتى ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 1سال از چهارم دبيرستان 23
سيد زاده ریاضی علوم مهندسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) 1سال از چهارم دبيرستان 12
خداپرست پيرسرائى تجربی شيمي محض | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال از دوم دبيرستان 58
محسنى ریاضی مهندسي مکانيزاسيون کشاورزي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 25
نيكدل كلاشمى انسانی علوم سياسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 47
برندكام تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 41
على زاده صفت پيشخانى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 34
شكورى تطفى انسانی علوم قران وحديث | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 15
جماعتى انسانی اقتصاد | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 21
كاويان تجربی مهندسي فضاي سبز | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 24
رجبى تجربی گياه پزشکي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 39