سياهكل

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر سياهكل

بهنامه

بهنامه

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان-بومي گيلان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
قاسمى وسمه جانى

قاسمى وسمه جانى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي گيلان

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خادمى فر

خادمى فر

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان-بومي گيلان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

حقوق | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
رهنماپاشاكى

رهنماپاشاكى

مديريت بازرگاني | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
محمدى جيرندهى

محمدى جيرندهى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان-بومي گيلان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قربانى فرد

قربانى فرد

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
جانعلى پورگرماورى

جانعلى پورگرماورى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
كهن سال لاخانى

كهن سال لاخانى

علوم تربيتي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
كريمى لاخانى

كريمى لاخانى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
فردوسى

فردوسى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی