رضوانشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر رضوانشهر

سهرابى وسكه نسترن

سهرابى وسكه نسترن

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
كريمى شيرازى پارسا

كريمى شيرازى پارسا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
دلير ديگه سرا محبوبه

دلير ديگه سرا محبوبه

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
شيخ انصارى چروده

شيخ انصارى چروده

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
كلابى رودكنارى

كلابى رودكنارى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي گيلان

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
بابائى شيراز

بابائى شيراز

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
شيخ قاسمى

شيخ قاسمى

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
سلطانى رزدار

سلطانى رزدار

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
سلطانى سنگده

سلطانى سنگده

مهندسي شيمي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سبحانى

سبحانى

مهندسي شيمي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
يزدانى اله بخش

يزدانى اله بخش

مهندسي مکانيک | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
پوررضا سكوسر

پوررضا سكوسر

مهندسي برق | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رستم پور روشنده

رستم پور روشنده

مهندسي مکانيک | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
گونه گر

گونه گر

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
هوشمند شيخ نشين

هوشمند شيخ نشين

علوم تربيتي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
برزگر چروده

برزگر چروده

زبان وادبيات عربي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
محمدى نيلاش

محمدى نيلاش

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خاصى رزدارى

خاصى رزدارى

مهندسي شيمي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
نورى شيراز

نورى شيراز

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
جوادى آقمسجد

جوادى آقمسجد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
ستوده

ستوده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فرج پور دشت ميان

فرج پور دشت ميان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان-بومي گيلان

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
يعقوبى نيلاش

يعقوبى نيلاش

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان-بومي گيلان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مظفرى سيامكان

مظفرى سيامكان

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
قديمى

قديمى

شيمي کاربردي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اشرف طالش

اشرف طالش

رياضيات وکاربردها | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
خاكپور مزجين

خاكپور مزجين

مشاوره | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
پلنگى خوشحال فرد

پلنگى خوشحال فرد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان-بومي گيلان

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
اسروش

اسروش

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي حکيم ناصرخسرو-ساوه | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ابراهيمى نوكنده

ابراهيمى نوكنده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان-بومي گيلان

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
فيض اللهى

فيض اللهى

مهندسي شيمي | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
ابراهيمى گيل چالان

ابراهيمى گيل چالان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان-بومي گيلان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قسمتى سنگاچينى

قسمتى سنگاچينى

مديريت صنعتي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
فخرى

فخرى

مهندسي بهداشت محيط | دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شفقتى

شفقتى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
رجبى

رجبى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان-بومي گيلان

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
چوپان ارده

چوپان ارده

شيمي محض | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اسمعيل پور شيراز

اسمعيل پور شيراز

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان-بومي گيلان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
كارنيا شفارود

كارنيا شفارود

علوم ورزشي | دانشگاه گنبد | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مروتى خيل گاوان

مروتى خيل گاوان

مهندسي طبيعت | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی