آستارا

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر آستارا

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
پاشاپور نيما تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 17
شعبانى آرمين ریاضی مهندسي برق | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 22
معصوم زاده شروين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال از سوم دبيرستان 41
معاشرتى آروين ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 7سال از اول راهنمايي 107
قلى زاده فروغ تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) - پرديس خودگردان 6سال از دوم راهنمايي 81
جهدى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 34
مبصرى نمينى ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه هنر | روزانه دانشگاه هنر تهران 1سال از چهارم دبيرستان 22
وهاب زادگان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 14
اسرافيل زاده ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 8سال از پنجم دبستان 88
امامى پدرام تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 36
ديباج تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي کاشان(آران وبيدگل) - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 29
كانونيان زبان اموزش زبان انگليسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 42
گنجى پور ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 24
وقرى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران-ساري پرديس خودگردان(محل تحصيل رامسر) 2سال از سوم دبيرستان 38
عليزاده ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل رضوانشهر گيلان) 2سال از سوم دبيرستان 33
حميدپور ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 18
نصيرى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 20
قادرى ايناللو ریاضی مهندسي برق | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 10سال از سوم دبستان 157
نيرودل انسانی علوم سياسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
يوسف آبادى تجربی تکنولوژي پرتودرماني | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال از چهارم دبيرستان 11
حاج عليزاد انسانی علوم سياسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 26
عليزاده قورولو ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 16
جباريان انسانی علوم تربيتي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 17