لنگرود

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر لنگرود


قلى پورلياولى

قلى پورلياولى

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
طاهرنيا اعظم

طاهرنيا اعظم

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي گيلان

3سال کانونی / 67 آزمون

انسانی
عليزاده زهره

عليزاده زهره

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي گيلان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
رزاقى لنگرودى فاطمه

رزاقى لنگرودى فاطمه

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان-بومي گيلان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
پاكدل مقدم محمدجواد

پاكدل مقدم محمدجواد

حقوق | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
عباس دخت پيركوهى عليرضا

عباس دخت پيركوهى عليرضا

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان-بومي گيلان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
خدادوست

خدادوست

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان-بومي گيلان

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
طالبى درياسرى

طالبى درياسرى

حسابداري | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
تسليمى افراكتى

تسليمى افراكتى

حقوق | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
رضوى درياسرى

رضوى درياسرى

مشاوره | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
يوسفى نالكياشرى

يوسفى نالكياشرى

حسابداري | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

انسانی
محبى نژاد لنگرودى

محبى نژاد لنگرودى

علوم تربيتي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نظرى سالكويه

نظرى سالكويه

مديريت صنعتي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
شريعت ناصرى

شريعت ناصرى

اقتصاد | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
قنبرى اشيانى

قنبرى اشيانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان-بومي گيلان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
صادقى دهبنه

صادقى دهبنه

علوم سياسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

انسانی
حق گو درياسرى

حق گو درياسرى

اقتصاد | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
جعفرى اشيانى

جعفرى اشيانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان-بومي گيلان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
نظرى اطاقورى

نظرى اطاقورى

جغرافيا | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی