لنگرود

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر لنگرود

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
بزرگى كوشالشاهى مهدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 5سال از سوم راهنمايي 90
فلاح دانا ليالستانى اميررضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 25
پورميرزا لنگرودى سينا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 4سال از اول دبيرستان 77
على زاده خليفه محله مصطفى تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 54
خجسته سينا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 4سال از اول دبيرستان 79
صيفى مائده تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه- نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال از دوم دبيرستان 54
حدادزحمتكش آريان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 4سال از اول دبيرستان 78
ندافى لنگرودى مائده ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 4سال از اول دبيرستان 78
طالبى درياسرى انسانی حسابداري | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 48
جلوه ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 23
رفيعى نالكياشرى زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر) 4سال از اول دبيرستان 72
تسليمى افراكتى انسانی حقوق | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 20
رضوى درياسرى انسانی مشاوره | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 57
يوسفى نالكياشرى انسانی حسابداري | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 3سال از دوم دبيرستان 67
نظرى دلچه ریاضی مهندسي برق | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 19
محبى نژاد لنگرودى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 16
آقائى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال از اول دبيرستان 81
شريعت ناصرى انسانی اقتصاد | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
رزاقى لنگرودى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (دانشکده پرستاري و مامايي لنگرود) 3سال از دوم دبيرستان 56
صادقى دهبنه انسانی علوم سياسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 67
رمضانى لوكلايه تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 51
حق گو درياسرى انسانی اقتصاد | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 14
بخشى پور ليلى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 65
حسينى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (دانشکده پرستاري و مامايي لنگرود) 4سال از اول دبيرستان 79
ارجمند تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (دانشکده پرستاري و مامايي لنگرود) 1سال از چهارم دبيرستان 23
مطيعى بيجارپسى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 19
كاكائى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال از چهارم دبيرستان 10
قربانعلى زاده درياسرى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | شبانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال از سوم دبيرستان 47
محجوبيان لنگرودى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال از دوم دبيرستان 61
فرهناك تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال از دوم دبيرستان 45
نظرى اطاقورى انسانی جغرافيا | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 20
پور صفر سادات محله تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 4سال از اول دبيرستان 46