لنگرود

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر لنگرود

قلى پورلياولى

قلى پورلياولى

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
طاهرنيا اعظم

طاهرنيا اعظم

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي گيلان

3سال کانونی / 67 آزمون

انسانی
داريوش

داريوش

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

5سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
رحيم پور

رحيم پور

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
عليزاده زهره

عليزاده زهره

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي گيلان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
بزرگى كوشالشاهى مهدى

بزرگى كوشالشاهى مهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
فلاح دانا ليالستانى اميررضا

فلاح دانا ليالستانى اميررضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رزاقى لنگرودى فاطمه

رزاقى لنگرودى فاطمه

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان-بومي گيلان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
پاكدل مقدم محمدجواد

پاكدل مقدم محمدجواد

حقوق | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
عباس دخت پيركوهى عليرضا

عباس دخت پيركوهى عليرضا

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان-بومي گيلان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
پورميرزا لنگرودى سينا

پورميرزا لنگرودى سينا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
على زاده خليفه محله مصطفى

على زاده خليفه محله مصطفى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
خجسته سينا

خجسته سينا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
صيفى مائده

صيفى مائده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه- نيمسال دوم

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
حدادزحمتكش آريان

حدادزحمتكش آريان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
ندافى لنگرودى مائده

ندافى لنگرودى مائده

مهندسي شيمي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

ریاضی
خدادوست

خدادوست

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان-بومي گيلان

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
طالبى درياسرى

طالبى درياسرى

حسابداري | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
جلوه

جلوه

رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رفيعى نالكياشرى

رفيعى نالكياشرى

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

زبان
اكبر پور مقدم

اكبر پور مقدم

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
تسليمى افراكتى

تسليمى افراكتى

حقوق | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
رجائى

رجائى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
رضوى درياسرى

رضوى درياسرى

مشاوره | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
يوسفى نالكياشرى

يوسفى نالكياشرى

حسابداري | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

انسانی
نظرى دلچه

نظرى دلچه

مهندسي برق | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محبى نژاد لنگرودى

محبى نژاد لنگرودى

علوم تربيتي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
آقائى

آقائى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
ذبيحى

ذبيحى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نظرى سالكويه

نظرى سالكويه

مديريت صنعتي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
شريعت ناصرى

شريعت ناصرى

اقتصاد | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
قنبرى اشيانى

قنبرى اشيانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان-بومي گيلان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
بخشى پورخليفه محله

بخشى پورخليفه محله

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رزاقى لنگرودى

رزاقى لنگرودى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
صادقى دهبنه

صادقى دهبنه

علوم سياسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

انسانی
رمضانى لوكلايه

رمضانى لوكلايه

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
حق گو درياسرى

حق گو درياسرى

اقتصاد | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
بخشى پور ليلى

بخشى پور ليلى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
جعفرى اشيانى

جعفرى اشيانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان-بومي گيلان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
ارجمند

ارجمند

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مطيعى بيجارپسى

مطيعى بيجارپسى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كاكائى

كاكائى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
قربانعلى زاده درياسرى

قربانعلى زاده درياسرى

مهندسي برق | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | شبانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
محجوبيان لنگرودى

محجوبيان لنگرودى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
فرهناك

فرهناك

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نظرى اطاقورى

نظرى اطاقورى

جغرافيا | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
پور صفر سادات محله

پور صفر سادات محله

زيست شناسي جانوري | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
موقرى سادات محله

موقرى سادات محله

مهندسي انرژي | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
رجب پورباركوسرائى

رجب پورباركوسرائى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي کوشيار-رشت | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی