فومن

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر فومن

غلامى نژاد سجاد

غلامى نژاد سجاد

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان-بومي گيلان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
غلامى نژاد گسكريى على

غلامى نژاد گسكريى على

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان-بومي گيلان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
شعبان زاده پدرام

شعبان زاده پدرام

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

8سال کانونی / 164 آزمون

ریاضی
زادباقر محمدرضا

زادباقر محمدرضا

مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
پيرو اوليا اشكان

پيرو اوليا اشكان

مهندسي مکانيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

8سال کانونی / 134 آزمون

ریاضی
پورسيد حق شناس سيده فاطمه

پورسيد حق شناس سيده فاطمه

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شفيعى عليرضا

شفيعى عليرضا

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حاجى احمدى فومنى محمد

حاجى احمدى فومنى محمد

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
مهدى پور فاطمه

مهدى پور فاطمه

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي گيلان

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
پورسيد حق شناس

پورسيد حق شناس

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | محروم-بومي گيلان محل خدمت طوالش

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
وحيديان

وحيديان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان-بومي گيلان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
سيرتى

سيرتى

مهندسي برق | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
زراعتى

زراعتى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شكرريز

شكرريز

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي گيلان

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
صبورى

صبورى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
صفردوست سياهمزگى

صفردوست سياهمزگى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان-بومي گيلان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
رفيعى

رفيعى

مهندسي عمران | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فياض بخش

فياض بخش

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
پارسنگ

پارسنگ

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي گيلان

4سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
حسن زاده

حسن زاده

حسابداري | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
مرادى

مرادى

مهندسي عمران | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عقيدت مند

عقيدت مند

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فرزانه

فرزانه

زبان وادبيات عربي | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 70 آزمون

انسانی
كاسب نژاد

كاسب نژاد

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي گيلان

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
صابرى

صابرى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

علوم ومهندسي اب | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كوهستانى

كوهستانى

روانشناسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
زيباطلب

زيباطلب

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مودتى

مودتى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
صادقى كوچصفهانى

صادقى كوچصفهانى

امار | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان-بومي گيلان

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
يحيى زاده

يحيى زاده

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اصلانى

اصلانى

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان-بومي گيلان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
كيان پور

كيان پور

مهندسي مکانيزاسيون کشاورزي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حسن زاده

حسن زاده

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حجتى

حجتى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
جوان طلب

جوان طلب

ارتباطتصويري | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
آتش افروز

آتش افروز

فيزيک | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صابر زيده سرايى

صابر زيده سرايى

مهندسي برق | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محسنى

محسنى

جامعه شناسي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
على پور كارگشتى

على پور كارگشتى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عسگرى

عسگرى

مديريت بازرگاني | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
قبله نماى فومنى

قبله نماى فومنى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شكوفه

شكوفه

گياه پزشکي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عبرتى لپوندانى

عبرتى لپوندانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان-بومي گيلان

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
مغيثى

مغيثى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
قبادى

قبادى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
جعفرى نژاد

جعفرى نژاد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان-بومي گيلان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مروج ماسوله

مروج ماسوله

زيست شناسي جانوري | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
رحمان پور گشتى

رحمان پور گشتى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
فرح بخش

فرح بخش

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
كوچك پور

كوچك پور

فيزيک | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
عزيزى

عزيزى

علوم قران وحديث | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
پزشك

پزشك

علوم قران وحديث | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
دانشور

دانشور

جامعه شناسي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
پروان

پروان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان-بومي گيلان

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
سادات حيات شاهى

سادات حيات شاهى

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قلى نيا

قلى نيا

زيست شناسي گياهي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی