لاهيجان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر لاهيجان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
جوادى محمد امين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 6سال از دوم راهنمايي 129
صبورى هلستانى صدرا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 59
رضادوست مليكا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 69
اسدى حقى آرتا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 9سال از چهارم دبستان 146
على پور حسينى نياكى سيدمصطفى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 4سال از اول دبيرستان 84
آبسالان نگين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال از سوم دبيرستان 32
مهدى زادگان مائده انسانی مديريت اموربانکي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 3سال از دوم دبيرستان 53
رضوى طوسى سيده ياسمن زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 4سال از اول دبيرستان 60
رنجور سرچشمه رضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 58
رادجو اميررضا ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 4سال از اول دبيرستان 75
قمرى كيسمى محمدرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 32
ميرجعفرى حسن كياده سيدعرفان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 64
مباشرامينى هانيه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 8سال از پنجم دبستان 160
زوارموسوى سيده هاجر تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 16
پرتو حميد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 24
لوائى اميرحسين انسانی حقوق | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 4سال از اول دبيرستان 71
على پور نياول ساجده ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال از دوم دبيرستان 57
حسين زاده هستى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 63
جعفرى نژاد آوين زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 24
چراغى ارميا ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال از دوم دبيرستان 55
شريفى زهرا ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال از دوم دبيرستان 60
پوريوسف عليرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 19
نوروزى تاجانى فاطمه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 4سال از اول دبيرستان 78
كشت پور املشى معصومه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 4سال از اول دبيرستان 53
على دوست سليمى سروش ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 10سال از سوم دبستان 171
رضائى عرفان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 9سال از چهارم دبستان 130
مقدسى اصلى شيدا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 4سال از اول دبيرستان 69
راحت طلب سجاد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 57
زمانى شيما انسانی حقوق | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 22
تاش پوراكبرآباد انسانی حقوق | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 17
فكرى حسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 44
متضرع عليرضا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال از اول دبيرستان 68
فلاح رنجبر عليرضا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 66
جانعلى پور نويد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 55
طاهرپرور پهمدانى امين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 44
عاشورنژاد پهمدانى مجتبى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 67
چائيچى نصرتى اميرحسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 71
على زاده گلباغى سينا ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال از دوم دبيرستان 53
هادى پور لاكمه سرى مهشيد ریاضی مهندسي انرژي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 25
دليليان ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 23
سليمان نژاد نودهى مهدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 3سال از دوم دبيرستان 57
نصيرى راد آرشام تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 5سال از سوم راهنمايي 90
نيك يلدا ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 58
متقى مجتبى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 49
جنانى نيلوفر تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 56
عباس نيا سيده مهسا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال از سوم دبيرستان 42
مصدق اميررضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 3سال از دوم دبيرستان 41
رمضان پور تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 62
محمدنژاد تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 19
باورنگين ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 44
صادق حسنى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 59
حبيبى لشكرى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) - پرديس خودگردان 6سال از دوم راهنمايي 115
زارع پور كليشمى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 39
سبزعلى پور واجارگاه زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 4سال از اول دبيرستان 59
رضائى مقدم رودبنه ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 44
فاضلى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) - پرديس خودگردان 8سال از پنجم دبستان 110
محبوبى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 54
فرخ روز لاشيدانى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 62
محمدپور شيرجوشت تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 59
ايمانى پارساء تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال از دوم دبيرستان 61
رمضان زاده نيك فرجام انسانی حسابداري | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 63
احسان بخش تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 5سال از سوم راهنمايي 90
كشاورز مصلح ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 38
سهراب خان تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران-ساري پرديس خودگردان(محل تحصيل رامسر) 6سال از دوم راهنمايي 88
اصغرى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 41
سربندى فراهانى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 13
فخيمى تجربی گفتاردرماني | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران(رشته هاي گروه پزشکي) 3سال از دوم دبيرستان 47
گلشاهى تجربی شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال از اول دبيرستان 58
موتمن صالحى انسانی روانشناسي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال از دوم دبيرستان 39
زمانى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 17
جبينى اصلى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران (محل تحصيل ورامين) 3سال از دوم دبيرستان 56
اعتمادى پور تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 19
رشيدى فرد ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 24
اكبرى سادات محله ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 33
مومن زاده تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 4سال از اول دبيرستان 70
نصرتى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 43
حاجى نژاد اميرهندهى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 59
قادر ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) 1سال از چهارم دبيرستان 17
نوروزى ریاضی فيزيک | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 3سال از دوم دبيرستان 64
كشاورز انسانی جامعه شناسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 51
آخامى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 36
دستگير ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 41
نجات ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل رضوانشهر گيلان) 3سال از دوم دبيرستان 48
پاينده ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 52
احمدى پور سرشكه تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود) 3سال از دوم دبيرستان 56
ميرمويد ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 4سال از اول دبيرستان 48
مدعوى محمدى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود) 10سال از سوم دبستان 167
حكمت ریاضی مهندسي هوافضا | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 4سال از اول دبيرستان 81
رمضانى گيلده انسانی حسابداري | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال از دوم دبيرستان 37
رمضان نيا ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 4سال از اول دبيرستان 59
فاتح احمدى كومله ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 29
مولائى سپردانى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 50
رسولى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) 1سال از چهارم دبيرستان 25
حسن پور تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود) 5سال از سوم راهنمايي 88
اميرك ریاضی علوم ومهندسي اب | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 12
ميرحيدرى ايشكاء ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) 2سال از سوم دبيرستان 46
شعبانپور تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 38
مولاپور ریاضی مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال از سوم دبيرستان 37
رازى كوشالى تجربی مامايي | دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 2سال از سوم دبيرستان 39
اسدى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 15
گلستانى انسانی مشاوره | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 36
گنجوزاده تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال از دوم دبيرستان 64
پورشعبان ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 27
ميرزايى آذر انسانی تاريخ | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 21
شيخان تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود) 4سال از اول دبيرستان 73
محمودى باجگيران ریاضی اقتصاد | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 43
دروند تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (دانشکده پرستاري و مامايي لنگرود) 1سال از چهارم دبيرستان 19
غلامى نژاد ديارجان هنر باستانشناسي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 14
نساج تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 4سال از اول دبيرستان 48
رنجكش كوپس انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 22
فلك زاد انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل جوانرود) 1سال از چهارم دبيرستان 10
نقى پور كيائى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود) 1سال از چهارم دبيرستان 25
فلاح گلچين ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 35
پيرجوانان ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 5سال از سوم راهنمايي 58
شعبانى كوه بنه تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 4سال از اول دبيرستان 72
مهدى پور بازكيائى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 4سال از اول دبيرستان 75
باور ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 3سال از دوم دبيرستان 43
سليمى كومله تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود) 5سال از سوم راهنمايي 83
گروسى ریاضی فيزيک | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 35
نژادقنبر انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 26
صالح پور انسانی تاريخ | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 22
على نژداى انسانی مشاوره | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 20
صفاكار انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 17
لگورى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن) 2سال از سوم دبيرستان 24
نورى دوست انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 37
تراج تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (دانشکده پرستاري و مامايي لنگرود) 1سال از چهارم دبيرستان 24
قهرمانى صاحب درمان ریاضی مهندسي دريا | دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال از چهارم دبيرستان 23
فلاح عليپور ریاضی فيزيک | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 40
محبوبى ماچيانى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 27
حاج آقاپورسليمى انسانی علوم سياسي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 27
لونى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 19
ارقند دستكى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال از سوم دبيرستان 36
پورنجاتى ديلمى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 4سال از اول دبيرستان 78
باور ریاضی مهندسي برق | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 3سال از دوم دبيرستان 43
عابدين پور پهمدانى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 3سال از دوم دبيرستان 26
حسنى پور كهنه رودپشتى ریاضی هنرهاي چندرسانه اي | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 4سال از اول دبيرستان 42
مهدى زاده سياهگورابى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 35
ربانى بيدرونى تجربی مديريت صنعتي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 4سال از اول دبيرستان 62
پورفلاح كوشالى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 4سال از اول دبيرستان 64
كريمى واحد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه) 1سال از چهارم دبيرستان 13
محمدى صادقى يالنگا تجربی حسابداري | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 29
طلوع تجربی حسابداري | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 52
ميراحسان تجربی زيست فناوري | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 3سال از دوم دبيرستان 46
فلاح قوى بازو ليالستانى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال از دوم دبيرستان 57
مهدى پور تجربی حسابداري | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 37
نقدى پور انسانی جغرافيا | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 30
فكرى تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي آمل) 4سال از اول دبيرستان 66
شفيعى دهكائى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 10
كريمى دره جيرى ریاضی مهندسي مکانيزاسيون کشاورزي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 29
دانشور نيا ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه بناب | روزانه دانشگاه بناب 5سال از سوم راهنمايي 43
عبدالهى پنچاه ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي سيرجان | شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال از چهارم دبيرستان 20
فتاح پسند تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 18
پنجعلى پور تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 6سال از دوم راهنمايي 104
گنجه خسروى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 4سال از اول دبيرستان 58
حسن پور تجربی حسابداري | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 5سال از سوم راهنمايي 74
يعقوبى حسنعلى ده تجربی گياه پزشکي | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 13
فلاح قوى بازو تجربی گياه پزشکي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 38
كوچكى فشتمى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تربت حيدريه | شبانه دانشگاه تربت حيدريه 3سال از دوم دبيرستان 18
نجم صادقى ریاضی مهندسي عمران | مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 2سال از سوم دبيرستان 24
مسافر تجربی بهداشت موادغذايي | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | شبانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال از چهارم دبيرستان 16
فتاحى نيا تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 5سال از سوم راهنمايي 75
شكيب تجربی گياه پزشکي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 15
آوندى تجربی اقتصاد | دانشگاه گنبد | روزانه دانشگاه گنبد 4سال از اول دبيرستان 72
فيروزى تجربی اقتصادکشاورزي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 48
مظفر نورى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه زابل | پرديس خودگردان دانشگاه زابل - پرديس خودگردان 5سال از سوم راهنمايي 45