رشت

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر رشت

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
پورابراهيمى باوفا اميرعلى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال از اول دبيرستان 73
گلريز مهرسا هنر نقاشي | دانشگاه هنر | روزانه دانشگاه هنر تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
فلاح محمدمهدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 30
ستارى نرگس هنر طراحي صنعتي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
مد قاليچى ياسمين ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 7سال از اول راهنمايي 87
غلامى ريسنى اميرحسين انسانی حقوق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 23
عسگرى محمدمهدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 16
پيشرفت ثابت همايون تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال از اول دبيرستان 65
احمدپور اميررضا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
يوسف عينى اميرحسين ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 30
رحمتى محمدمهدى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 29
تقى پور پرنيان ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 8سال از پنجم دبستان 94
رحيمى امير تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال از دوم دبيرستان 64
فاضلى امندانى سيدحسام الدين ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
على زاده فاطمه انسانی حقوق | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 3سال از دوم دبيرستان 45
رحيمى راد پريسا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 4سال از اول دبيرستان 82
آقائى محمدجواد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 38
امينيان ياسمن ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 30
غضنفرطهران پويان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 36
تكريمى نيا راد سيده فاطمه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 5سال از سوم راهنمايي 74
احمدى مهسا انسانی حقوق | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 59
استوارى بلگورى اميرمحمد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 44
جوان دل صومعه سرايى عرفان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 39
صحرانورد محمد زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 13
اقبالى سارا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 4سال از اول دبيرستان 67
حسين پور حسام ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 30
كوهى خالق ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
باغبان اوبرى لادن تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 11
پارسا آروين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 25
صمدى كوهى على انسانی روانشناسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 11
وكيل زاده سيده درسا ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
چراغ زاده صومعه سرائى پويا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 5سال از سوم راهنمايي 75
ابراهيمى معاف اميررضا ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 25
دادرس رضوان ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 28
فهيمى راد فاطمه سادات زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 18
سميعى كيا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 33
سليمانى نژاد ارشيا ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 28
باقى کيانا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 33
فتاحى خواه كيارش ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 33
خورشيدى عليرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 60
كاظمى زهرا ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 49
باقرى پور نگين انسانی اقتصاد | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
موسوى آزاد اميررضا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 52
قربانى محمدامين ریاضی مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 40
محمدعلى پورايران پارسا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 15
نصيرى مهران تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 9سال از چهارم دبستان 177
مينايى آقدوه لو تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه- نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال از سوم دبيرستان 28
اصغرى احمدآباد مينا تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 16
وارسته مرتضى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 41
ربيع ورزلى محمدمهدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 19
حيدرى صوفيانى فرهاد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 25
حسين زاده صبا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 19
خوش روش ماندانا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 6سال از دوم راهنمايي 90
محمدباقرى يحيائى عرفان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 37
روح باربد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 14
رادخواه رميصا ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 4سال از اول دبيرستان 58
شجاعى گيتا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 21
حاجى آقائى هديه تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 26
نظرى فائقه ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 13
توت كار بيدريغ پگاه ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه هنراصفهان | روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 16
سيفى خداشهرى سبحان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه- نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال از سوم دبيرستان 30
ضراب زاده فرتاش تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 36
بلادى چولابى سنا زبان زبان وادبيات اسپانيايي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
اميرى شاد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 10
گلزار محمدرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال از دوم دبيرستان 47
داستانى داكدره سجاد ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 34
كاشفى على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال از دوم دبيرستان 51
نظامى شادى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 4سال از اول دبيرستان 73
وهابزاده على ابادى مليکا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال از دوم دبيرستان 38
صحرانوردثابت قدم اديب ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
رضاپور برديا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 57
صادقى هومن تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 3سال از دوم دبيرستان 47
بابائى زاده روشنفكر كيان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 23
صفرى صبا زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 15
بخرد زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 19
شمشادى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 27
ذاكر تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 13
مددى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 22
همتى گورابسرى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 19
نعمتى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 41
دسترس زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 20
نخست تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 60
باقرى هنر ارتباطتصويري | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 13
كامور انسانی مشاوره | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 14
كاشفى زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 54
شهابى تپه ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 18
فرمان بر انسانی جامعه شناسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 13
رجايى فريد ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 3سال از دوم دبيرستان 54
كريمى ويشانى تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 5سال از سوم راهنمايي 64
قربانيان انسانی حقوق | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 35
قنبرخواه تجربی بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 4سال از اول دبيرستان 59
دارسرايى تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 33
چيتى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران-ساري پرديس خودگردان(محل تحصيل رامسر) 9سال از چهارم دبستان 131
محمدصفت مژدهى انسانی مشاوره | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 61
وشتانى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 31
فئيد تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 21
فريفته تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 11
کشت پرور تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 43
وهابى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 40
اصغرى انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 10
رادچوکامى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود) 2سال از سوم دبيرستان 29
زيرك پركارى تجربی شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 69
روى گرپاتاوانى زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 10
خليلى ریاضی فيزيک | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 40
شفيعى نياى انسانی علوم سياسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 22
طالبى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 5سال از سوم راهنمايي 72
نورى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 6سال از دوم راهنمايي 65
قربانى انسانی حسابداري | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 20
ارسلانى هنر ارتباطتصويري | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 14
قربانى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 46
دارابى انسانی اقتصاد | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 36
بابايى زاده ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 24
ريحانى شهرستانى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال از سوم دبيرستان 18
شعبان زاده تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود) 7سال از اول راهنمايي 118
آذربين نخودچرى انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 37
محمودى هنر نقاشي | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
مهدى زاده انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 4سال از اول دبيرستان 32
حيدرى دافچائى ریاضی علوم مهندسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) 3سال از دوم دبيرستان 46
کريمى چوکامى زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 45
شيرزادى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 38
عليجانى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود) 1سال از چهارم دبيرستان 24
پورابراهيمى بيالوائى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 33
زارع ریاضی مهندسي برق | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 4سال از اول دبيرستان 66
فعال تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 16
وحيدى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 14
ابراهيمى انسانی مشاوره | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 17
صمدى تجربی روانشناسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 20
بصيرى دوست انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 20
ساريخانى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 15
كاوه انسانی مشاوره | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 14
حسين زاده چافجيرى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 5سال از سوم راهنمايي 54
خدابنده لو تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 17
مظاهرى نوربخش انسانی حسابداري | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 30
عليزاده تجربی گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 30
اميربنده تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود) 3سال از دوم دبيرستان 32
حسين زاده تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 18
شيرازى زاده ریاضی مهندسي هوافضا | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال از چهارم دبيرستان 10
اصغرى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 4سال از اول دبيرستان 48
انصارى وسكه ریاضی مديريت بازرگاني | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 12
پورسيدشادهى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 4سال از اول دبيرستان 59
خواجوى ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 46
ناظرماسوله تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 30
بخشعلى زاده رشتى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (دانشکده پرستاري و مامايي لنگرود) 4سال از اول دبيرستان 59
ستوديان تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود) 4سال از اول دبيرستان 43
عموئى تجربی علوم تغذيه | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 10
غلامجانى مقدم ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 12
فرمقدم ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 46
رضائى گلنگشى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) 2سال از سوم دبيرستان 34
حاجى پور انسانی علوم تربيتي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 28
غلامى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال از دوم دبيرستان 38
قنبرزاده انسانی علوم تربيتي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 16
آرياپسند ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 39
حسن زاده بزرگى ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 17
اسماعيل زاده تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 5سال از سوم راهنمايي 73
شيخى زادسراوانى ریاضی علوم ومهندسي اب | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 17
الماسى انسانی اقتصاد | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 15
رضايى تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 28
عبدى توتکابنى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 5سال از سوم راهنمايي 34
فرخى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود) 6سال از دوم راهنمايي 72
آذربين انسانی علوم سياسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 29
قاسمى ریاضی علوم ومهندسي اب | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 27
كمال پور دهكائى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 47
يگانه ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 12
كيابى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 36
عبدى تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال دوم دانشكده علوم پزشكي مراغه 5سال از سوم راهنمايي 43
رستگار تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 6سال از دوم راهنمايي 119
سالکى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (دانشکده پرستاري و مامايي لنگرود) 3سال از دوم دبيرستان 50
چمنى ریاضی علوم ومهندسي اب | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 38
اصلان زاده ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 16
رضايى پور تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 5سال از سوم راهنمايي 73
صحتى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 14
ابوالقاسمى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال از سوم دبيرستان 30
محبوبى ازگمى ریاضی علوم ومهندسي اب | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 26
رضوى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 22
نورى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 24
تمجيدى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 22
نجفى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 12
رنجبر تجربی مديريت صنعتي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 4سال از اول دبيرستان 55
کاظمى تجربی اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 3سال از دوم دبيرستان 46
فتاح مقدم طالمى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال از چهارم دبيرستان 19
يگانه صيقلانى ریاضی علوم ومهندسي اب | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 47
ميكائيلى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 29
فاتح تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 4سال از اول دبيرستان 46
مهمان نوازفشتمى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 37
بنوان ریاضی شيمي کاربردي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 35
مهمان نوازفشتمى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 36
منصورى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 4سال از اول دبيرستان 78
رضائى درويشى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه فسا | روزانه دانشگاه فسا 1سال از چهارم دبيرستان 25
حجارى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (دانشکده پرستاري و مامايي لنگرود) 3سال از دوم دبيرستان 42
متقى انسانی فلسفه | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 18
صفرى تجربی اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر 1سال از چهارم دبيرستان 14
خوجينى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 7سال از اول راهنمايي 102
بهپور تجربی شيمي محض | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 4سال از اول دبيرستان 77
پورمحسن انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 15
اكبرى ماسوله تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 5سال از سوم راهنمايي 42
امينى تجربی شيمي محض | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 4سال از اول دبيرستان 62
صفرزاده انسانی علوم تربيتي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 16
صفرى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (دانشکده پرستاري و مامايي لنگرود) 1سال از چهارم دبيرستان 15
امامعلى پور ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 7سال از اول راهنمايي 102
ترابيان تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال از دوم دبيرستان 48
ابراهيمى گسكرئى تجربی اقتصاد | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 5سال از سوم راهنمايي 55
رنجبر تكليمى تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 16
تائب انسانی علوم تربيتي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 15
سليمانى ریاضی فيزيک | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 24
خادم انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 11
اجلالى تجربی روانشناسي | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 4سال از اول دبيرستان 74
محمودنژاد تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 42
فلاح عادل خواه تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 37
عليپور تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 4سال از اول دبيرستان 32
سنديانى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال از چهارم دبيرستان 17
طوفانى كتيگرى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 21
آژنگ تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 41
سهيلى ریاضی علوم مهندسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) 2سال از سوم دبيرستان 13
پوررحمن ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 17
عبدالهى لاكه تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 27
دروى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 4سال از اول دبيرستان 50
حسين نژاد تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 15
بزرگى حسين آباد ریاضی امار | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 22
يوسفى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 55
حيدرى صوفيانى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 10
همتى پس ويشه ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه گنبد | روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصيل مينودشت) 1سال از چهارم دبيرستان 19
دودمانى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 49
كريم دخت ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 52
حيدرپوركيائى ریاضی علوم مهندسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) 1سال از چهارم دبيرستان 13
حسين زاده بندين تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 11
بيابانى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 17
رمضانپورپشتيرى تجربی مديريت صنعتي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 38
دشتى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 4سال از اول دبيرستان 53
يوسف خواه تجربی شيمي محض | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 4سال از اول دبيرستان 60
حق رضائى ریاضی علوم ومهندسي اب | دانشگاه زنجان | شبانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 16
پارساصفت تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 10
پرويزى تجربی شيمي محض | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 6سال از دوم راهنمايي 79
ستارى راد تجربی شيمي محض | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 13
شهرام نيا ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال از چهارم دبيرستان 10
رضائى پنابندانى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 32
باقرى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 26
رفيعى تجربی حسابداري | مجتمع اموزش عالي سراوان | روزانه مجتمع آموزش عالي سراوان 1سال از چهارم دبيرستان 17
احمد پور تجربی شيمي محض | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 4سال از اول دبيرستان 58
حاجى عباسى صومعه سرائى ریاضی مهندسي مکانيک | مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | شبانه مركز اموزش عالي محلات 1سال از چهارم دبيرستان 11
مودب نخودچرى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 23
فردى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 17
تقوى سياهکلى تجربی زيست فناوري | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 3سال از دوم دبيرستان 23
نيائى ليلى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال از دوم دبيرستان 42
سليمانى تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 10
حجت شمامى تجربی شيمي محض | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 5سال از سوم راهنمايي 65
نظرى تجربی علوم وصنايع غذايي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 7سال از اول راهنمايي 117
عليزاده فكحور تجربی شيمي محض | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 13
عسگرپور تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 50
سقراطى تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 4سال از اول دبيرستان 38
درخشان استوار تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 18
غلام آزاد تجربی اقتصادکشاورزي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 21
لطيفى تجربی اقتصادکشاورزي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 17
مداح تجربی شيمي محض | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 21
براتيان تجربی بهداشت موادغذايي | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 2سال از سوم دبيرستان 29
على نياى ملكدهى تجربی کتابداري درشاخه پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 17
دوستى زاده تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 42
دلبر حقيقت تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 19
بشرى تجربی گياه پزشکي | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 4سال از اول دبيرستان 47
كاظمى تجربی گياه پزشکي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 22
گل پرور بلوچى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه گيلان -رشت دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 19
گل پرور تجربی شيمي محض|دانشگاه گيلان -رشت دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 20