سردرود

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر سردرود

دهقان پور محمد جواد

دهقان پور محمد جواد

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
قاسمى نيك

قاسمى نيك

روانشناسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اسحقى سردرود

اسحقى سردرود

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
طهرانى دوست

طهرانى دوست

مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
پاشايى

پاشايى

اموزش تاريخ | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان-بومي استان قم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نورى

نورى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
مهروند

مهروند

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عبادى

عبادى

مهندسي فضاي سبز | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
همپايى

همپايى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بناب | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
بسناس

بسناس

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اسعدى معروفى

اسعدى معروفى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ثابت

ثابت

مهندسي شيمي | دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
شيدفر

شيدفر

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پاكروا بنه كهل

پاكروا بنه كهل

زمين شناسي | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بابالو

بابالو

علوم ومهندسي باغباني|دانشگاه مراغه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی