سردرود

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر سردرود

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
دهقان پور محمد جواد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 37
قاسمى نيك انسانی روانشناسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 17
طهرانى دوست ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال از دوم دبيرستان 43
نورى انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 14
مهروند تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 16
عبادى تجربی مهندسي فضاي سبز | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 10
همپايى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بناب | روزانه دانشگاه بناب 2سال از سوم دبيرستان 34
بسناس تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 19
اسعدى معروفى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 23