كليبر

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر كليبر

سراجى

سراجى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شفيع پور

شفيع پور

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
همتى اعظم

همتى اعظم

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
توكلى هادى

توكلى هادى

حقوق | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
حسين پور اميرحسين

حسين پور اميرحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان خداآفرين

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نظمى

نظمى

روانشناسي | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
عزيزى

عزيزى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
جعفرزاده

جعفرزاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نورىان

نورىان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
نورى

نورى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
گوزلى

گوزلى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
رضا نزاد

رضا نزاد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
صدوقى

صدوقى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
مهدى زاده

مهدى زاده

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
رستم زاده

رستم زاده

مهندسي بهداشت محيط | دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
اپرا

اپرا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه تبريز | شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
آبدرديده

آبدرديده

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر-تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اويسى

اويسى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پورباغبان

پورباغبان

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز | غير انتفاعي

7سال کانونی / 74 آزمون

تجربی