كليبر

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر كليبر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
توكلى هادى انسانی حقوق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 12
نظمى انسانی روانشناسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 13
مهدى زاده انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 12
رستم زاده تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه دانشکده علوم پزشکي خوي 5سال از سوم راهنمايي 92
اپرا تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 34