هريس

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر هريس

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
موسوى فر سيدعلى انسانی کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال از چهارم دبيرستان 21
فرح بخش محسن تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 35
فرزين هريس اميررضا تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال از سوم راهنمايي 84
عليزاده گلدير مهدى انسانی حقوق | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 19
مقربى هريس تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 10
برزگر ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 10
طلوعى باروقى زبان زبان وادبيات فرانسه | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 18
شكوهى هرىس تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال از اول دبيرستان 54
كمالى كورعباسلو انسانی فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
صدرى زاده تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 35
نيك جو تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 11
نظرى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 13
حق بيگى انسانی اقتصاد | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 13
شاه محمدى تجربی بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 14
رحمتى هرىس تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال از اول دبيرستان 53
قاسمى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 15
صادقى خرمالو انسانی جغرافيا | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 18