هريس

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر هريس

موسوى فر سيدعلى

موسوى فر سيدعلى

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
فرح بخش محسن

فرح بخش محسن

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمدى كرمجوان محمدرضا

محمدى كرمجوان محمدرضا

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
شيخعلى پور جبراييل

شيخعلى پور جبراييل

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
محسن زاده مرىم

محسن زاده مرىم

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان هريس

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
فرزين هريس اميررضا

فرزين هريس اميررضا

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
راستگو بخشايش ميثم

راستگو بخشايش ميثم

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عليزاده گلدير مهدى

عليزاده گلدير مهدى

حقوق | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حسين پور غلام رضا

حسين پور غلام رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان هريس

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
بابائى مهدى

بابائى مهدى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
نجفقلى زاده سراى

نجفقلى زاده سراى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
يوسفى آرباطان

يوسفى آرباطان

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مقربى هريس

مقربى هريس

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مجيدى نيا

مجيدى نيا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عبادى

عبادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
جوادى آرباطان

جوادى آرباطان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
رحيم زاده

رحيم زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
قرداشى آرباطان

قرداشى آرباطان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
جعفرپور

جعفرپور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
پورحاجى هريس

پورحاجى هريس

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
كوهى هريس

كوهى هريس

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
عباسيان بيلوردى

عباسيان بيلوردى

تاريخ | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
برزگر

برزگر

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
قلى پور جانقور

قلى پور جانقور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
طلوعى باروقى

طلوعى باروقى

زبان وادبيات فرانسه | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
شكوهى هرىس

شكوهى هرىس

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
كمالى كورعباسلو

كمالى كورعباسلو

فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
قنبريان

قنبريان

مهندسي شهرسازي | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
قنبريان

قنبريان

مهندسي شهرسازي | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
صدرى زاده

صدرى زاده

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عبدالرحيمى هريس

عبدالرحيمى هريس

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
نيك جو

نيك جو

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شكرى بخشايش

شكرى بخشايش

جامعه شناسي | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
نظرى

نظرى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حق بيگى

حق بيگى

اقتصاد | دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
شاه محمدى

شاه محمدى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رحمتى هرىس

رحمتى هرىس

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
مظلومى هريس

مظلومى هريس

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
شعاع هرىس

شعاع هرىس

بهداشت وبازرسي گوشت | دانشگاه تبريز | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
قربانپور

قربانپور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صادقى خرمالو

صادقى خرمالو

جغرافيا | دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
پورعلى شاهسوار

پورعلى شاهسوار

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی