مهربان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر مهربان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
نورانى زرنقى اميرحسن انسانی کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 2سال از سوم دبيرستان 29
محمدى شربيانى احمد انسانی حقوق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 13
عبادى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 23
على نژاد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بناب | روزانه دانشگاه بناب 1سال از چهارم دبيرستان 16
آل مهدى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 14
بقائى تجربی روانشناسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 38
شرقى مهربان ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه) 2سال از سوم دبيرستان 26
محبوبى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 4سال از اول دبيرستان 61
ولى نسب تجربی ميکروبيولوژي | دانشگاه مراغه | روزانه دانشگاه مراغه 3سال از دوم دبيرستان 33
اژدرى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 27