شهرك سهند

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر شهرك سهند

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
علمى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 13
زمانى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 19
صفائى منش تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 44
جليلى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 16
سيدلر فاطمى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال از دوم دبيرستان 63
كرباسى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 10
قاسم پور ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 13
عبدالملكى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند) 1سال از چهارم دبيرستان 16
نژادى بابادانى ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه بناب | روزانه دانشگاه بناب 1سال از چهارم دبيرستان 23
اسفنديارى گرگر تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 11
يارى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 16
باغشمالى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه مراغه | روزانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 20
تيمورى تجربی علوم وصنايع غذايي | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 3سال از دوم دبيرستان 32
قلبى تجربی شيمي محض | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال از دوم دبيرستان 53