خسروشاه

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر خسروشاه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
ميرزاجانى اسكويى امير رضا ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 40
طائب خسروشاهى انسانی حقوق | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 57
يارى خسروشاهى زبان اموزش زبان انگليسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 22
نوجوان ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 24
بصيرى ساتلو ریاضی مهندسي برق | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
سنائى خسروشاهى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 9سال از چهارم دبستان 154
ابراهيم زاده ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 15
باغبانى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 22
صلاحى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه بناب | روزانه دانشگاه بناب 1سال از چهارم دبيرستان 16
بحرى خسروشاهى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه بناب | روزانه دانشگاه بناب 2سال از سوم دبيرستان 34
انرجانى خسروشاهى ریاضی مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 10
داوودى لاهيجان تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 19
صحرانورد خسروشاهى ریاضی مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 16
حقى چچكلو انسانی علوم سياسي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 14
شرقى خسروشاهى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 1سال از چهارم دبيرستان 18
كريميان خسروشاهى ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 1سال از چهارم دبيرستان 14
ظهورى خسروشاهى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
پژمان آخوله تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه دانشکده علوم پزشکي خوي 1سال از چهارم دبيرستان 18
شوقى آخوله تجربی گياه پزشکي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 56
بشيرى خسروشاهى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 19
نصوحى سراى انسانی تاريخ | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 19
رفعتى خسروشاعى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه مراغه | روزانه دانشگاه مراغه 2سال از سوم دبيرستان 38
توكلى خسروشاهى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 16