باسمنج

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر باسمنج

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
دوستدار زهرا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 46
ميرى اصل انسانی روانشناسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 17
لطفى تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال اول دانشكده علوم پزشكي مراغه 4سال از اول دبيرستان 62